Daně 

Přehled nových pokynů pro Pilíř 2 daňové reformy OECD

Dne 17. července 2023 zveřejnil OECD/G20 Inkluzivní rámec pro BEPS balíček dokumentů k implementaci pravidel pro globální minimální daň („Pilíř 2“). Balíček obsahuje další administrativní pokyny k provádění modelových pravidel OECD, včetně dvou nových bezpečných přístavů, dokončeného informačního přehledu GloBE („informační přehled“) a modelových smluvních článků k implementaci pravidla o tom, že příjem podléhá dani (tzv. subject to tax rule, STTR).

Další administrativní pokyny

Byly zveřejněny další administrativní pokyny týkající se přepočtu měny, zacházení s daňovými zvýhodněními, výpočtu zisku vyloučeného na základě ekonomické podstaty a kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně. Níže naleznete krátké shrnutí:

 • Přepočet měny:
  • Výpočty v rámci Pilíře 2 a informační přehled by měly být obecně sestavovány v měně, v níž je konsolidovaná účetní závěrka nejvyšší mateřské společnosti. Veškeré částky, které ještě nejsou přepočteny na tuto měnu, by měly být přepočteny na základě pravidel pro přepočet cizích měn podle příslušného účetního standardu, který byl použit pro sestavení konsolidované účetní závěrky.
  • Země si mohou stanovit vlastní pravidla pro přepočet částky vypočtené v informačním přehledu na měnu, ve které bude odvedena dorovnávací daň.
  • Limity Pilíře 2 vyjádřené v domácích právních předpisech země v jiné měně než euro budou každoročně přepočítávány pomocí průměrného směnného kurzu platného pro prosinec předcházejícího fiskálního roku.
 • Úprava daňových zvýhodnění:
  • Kvalifikovaná daňová zvýhodnění se považují za obecně rovnocenná vládním grantům, a proto se s nimi podle pravidel Pilíře 2 zachází jako s příjmem, pokud jsou poskytnuta (tj. vyplacena v peněžních prostředcích nebo peněžních ekvivalentech) do čtyř let.
  • Obchodovatelné převoditelné daňové zvýhodnění“ (obecně řečeno daňové zvýhodnění, které lze převést na nespřízněnou stranu a které splňuje specifická zákonná kritéria převoditelnosti a obchodovatelnosti) se považuje za zvýhodnění s podobnými vlastnostmi a bude rovněž považováno za příjem bez ohledu na to, zda jsou proplacena.
  • Ostatní daňová zvýhodnění, která nesplňují kritéria pro kvalifikovaná daňová zvýhodnění nebo obchodovatelná převoditelná daňová zvýhodnění, budou snižovat daň.
 • Výpočet zisku vyloučeného na základě ekonomické podstaty:
  • Byly uvedeny další pokyny týkající se zisku vyloučeného na základě ekonomické podstaty (substance-based income exclusion, SBIE), včetně těch, které se týkají „způsobilých zaměstnanců“ a „způsobilého hmotného majetku“, kteří / který tráví čas / se nachází mimo zemi, v níž sídlí základní entita, která je zaměstnavatelem / vlastníkem majetku. Bude se aplikovat prahový test, podle něhož lze uplatnit položky mzdových nákladů / hmotného majetku v plné výši, pokud zaměstnanec/majetek tráví / nachází se v místě sídla základní entity více než 50 % času. Pokud je 50 % nebo méně času stráveno v místě sídla, bude mít základní entita nárok pouze na uplatnění poměrné částky v poměru k času strávenému v místě sídla.
 • Kvalifikovaná vnitrostátní minimální dorovnávací daň:
  • Byly vydány další pokyny týkající se kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně (qualified domestic minimum top-up tax, QDMTT), včetně uplatnění pravidel na konkrétní typy subjektů (např. společné podniky, základní entity, ve kterých nejvyšší mateřská společnost vlastní přímo nebo nepřímo 30 % nebo méně vlastnického podílu, subjekty bez státní příslušnosti, daňově transparentní subjekty).

Další bezpečné přístavy

Bylo dosaženo dohody o dvou dalších bezpečných přístavech:

 • Bezpečný přístav pro nedostatečně zdaněný zisk:
  • V rámci přechodného bezpečného přístavu – pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk – se neplatí žádná dorovnávací daň z jakýchkoli nedostatečně zdaněných zisků podniku v zemi jeho nejvyšší mateřské společnosti, pokud tato země uplatňuje nominální zákonnou sazbu daně z příjmů právnických osob ve výši alespoň 20 %. Jedná se o dočasný bezpečný přístav, který odloží uplatnění pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk na případné takové zisky až do roku 2026 (tj. pro roky začínající 31. prosince 2025 nebo dříve).
 • Bezpečný přístav kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně:
  • Stálý bezpečný přístav kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně umožní podnikům zvolit si pro danou zemi výpočet kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně. V případě uplatnění tohoto bezpečného přístavu nevznikne žádná dodatečná dorovnávací daň podle pravidla o zahrnutí zisku nebo pravidla pro nedostatečně zdaněný zisk. Aby bylo možné uplatnit bezpečný přístav kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně, musí být domácí minimální daň nejen „kvalifikovaná“, ale tuzemská legislativa musí splňovat i další soubor standardů bezpečného přístavu. Aby se na kvalifikovanou vnitrostátní minimální dorovnávací daň vztahoval bezpečný přístav, musí být splněny tři standardy: standard pro účtování kvalifikované vnitrostátní minimální dorovnávací daně, standard pro konzistentnost a standard pro správu. Předpokládáme, že posuzování a vyhodnocování naplňování standardů v jednotlivých zemích (a další náležitosti) budou předmětem tzv. peer revizí.

Informační přehled

Další pokyny přinesly některá zjednodušení informací požadovaných pro informační přehled v rámci Pilíře 2. Patří mezi ně zjednodušení požadovaných informací o změnách ve skupině, jednotné vykazování pro daňové konsolidace, které vedou k jedné kombinované daňové povinnosti, a pouze pro prvních pět let volba pro vykazování informací podle zemí, nikoli podle subjektů.

Pravidlo o předmětu daně

Balíček obsahuje pravidla o tom, že příjem podléhá dani (tzv. subject to tax rule, STTR), která by měly rozvojové země zahrnout do svých smluv. Jedná se o hrubou dorovnávací daň (i když s nižší minimální sazbou 9 %), jež se vztahuje na širokou škálu vnitroskupinových plateb, včetně úroků, licenčních poplatků, pojistného, finančních poplatků a služeb. Dále zahrnuje komplexní pravidlo proti vyhýbání se daňovým povinnostem, které není založeno na obvyklých smluvních pojmech, jako je skutečné vlastnictví. Pravidlo o předmětu daně dosud neprošlo veřejnou diskusí a zůstává řada otázek, jak bude fungovat v praxi.

OECD Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right