Daně 

Přichází změna v přístupu k osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků?

Koncem ledna 2018 vyšel zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) 3 Afs 250/2016, který se týkal osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrového finančního nástroje. Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států Evropské unie zavedla Směrnice Rady EU 2003/49/ES (Směrnice). Česká republika tento systém do národní daňové legislativy implementovala prostřednictvím ustanovení §38nb zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP).

Předmětem posuzovaného sporu bylo negativní rozhodnutí FÚ o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrového finančního nástroje na roky 2011 a 2012 na základě žádosti, kterou daňový subjekt podal v červenci 2013. Jak uvedl FÚ a následně potvrdilo i Odvolací finančních ředitelství, žádosti o osvobození nebylo možné vyhovět z důvodu jejího pozdního podání. Opožděnost podání byla založena na tvrzení, že důležitým předpokladem pro uplatnění osvobození je vydání rozhodnutí, které má konstitutivní charakter. Jinými slovy, osvobození je možné aplikovat až po vydání rozhodnutí o osvobození, nikoliv zpětně.

Daňový subjekt se ve svém odvolání především odkazoval na samotnou Směrnici, jež uvádí, že pokud společnost plátce provedla srážku daně u zdroje v případě, kdy mělo dojít k osvobození, vzniká daňovému subjektu nárok na vrácení takto sražené daně, a to ve lhůtě nejméně dva roky ode dne platby úroků a licenčních poplatků (pokud jsou fakticky naplněny podmínky pro osvobození). S ohledem na skutečnost, že v České republice je osvobození vázáno na vydání rozhodnutí dle §38nb ZDP, je tak počítání dvouleté lhůty pro vrácení sražené daně možné vztáhnout k okamžiku podání žádosti o osvobození.

Tomuto názoru daňového subjektu NSS přisvědčil a současně konstatoval, že význam rozhodnutí o osvobození spočívá v autoritativním potvrzení skutečností zakládajících právo na osvobození, jejichž splnění je vyžadováno pro osvobození úroků od srážkové daně.

Úroky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right