Daně 

Program Prostředí pro život: příprava šesté veřejné soutěže

Technologická agentura ČR oznámila přípravu 6. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Vyhlášení veřejné soutěže je plánováno na 29. června 2022.

Podpora z programu Prostředí pro život je určena pro projekty přinášející nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizace a rozvoje znalostí vedoucích k podpoře zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelného využívání zdrojů.

V rámci připravované soutěže bude možné podávat návrhy projektů do dvou podprogramů:

 • Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1)

Podporovány budou projekty výzkumu a vývoje, jejichž výstupy budou sloužit pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů či budou využitelné ve veřejné správě – např. v oblasti digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže a eGovernment.

 • Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2)

Podprogram se zaměřuje na projekty, které pomocí technologií a inovačních přístupů pomohou zmírňovat dopady klimatických změn, chránit přírodní zdroje a obecně přispívat k řešení aktuálních výzev v oblasti životního prostředí, jako je např. problematika sucha, udržitelné využívání zdrojů nebo přístup člověka ke změnám klimatu.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu, průmyslového vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu
 • Dotace by měla být k dispozici i pro pražské subjekty
 • Návrhy projektů mohou předkládat také velké podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady a stipendia
 • Náklady na subdodávky
 • Ostatní přímé náklady
 • Nepřímé náklady

Výše a míra dotace:

 • Maximální výše podpory i minimální částka dotace budou ještě upřesněny v rámci zadávací dokumentace
 • Alokace PP1 bude upřesněna, alokace PP2 je 200 mil. Kč

Soutěžní lhůta:

 • Od 30. června 2022 do 14. září 2022

Hodnocení bude probíhat do 31. března 2023.

Podpořené projekty mají pomoci získat nové poznatky nejen Ministerstvu životního prostředí, ale i dalším orgánům ochrany životního prostředí na celostátní, krajské i obecní úrovni.

Technologická agentura ČR Inovace Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right