Daně 

Program TREND – Nováčci: známe předběžné parametry veřejné soutěže

Technologická agentura ČR (TA ČR) již v létě oznámila předběžné parametry 11. veřejné soutěže v rámci programu TREND – Nováčci. Veřejná soutěž podprogramu Nováčci je zaměřená na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud na pravidelné bázi nerealizovali vlastní výzkumné a vývojové aktivity ani nákup výzkumných a vývojových služeb od výzkumných organizací. Žádost o podporu tak v tomto programu mohou předložit pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to ani formou daňových odpočtů. Podpořeny budou projekty a uchazeči na celém území ČR.

V programu budou podporovány projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi. Projekty by tedy měly být zaměřeny na některou z následujících oblastí:

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Biotechnologie
 • Umělá inteligence
 • Kyberbezpečnost a digitální propojenost
 • Fotonika a nanoelektronika

Důležité je také zmínit, že podpořené projekty musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti žadatele.

Na co lze podporu čerpat:

 • Osobní náklady (včetně stipendií) – na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál, který je nebytný pro realizaci projektu
 • Subdodávky
 • Nepřímé náklady vykazované formou „flat rate“ do výše 20 % výlučně nezbytné pro realizaci projektu
 • Ostatní přímé náklady
 • Příjemcem může být i nově vzniklý podnik, tedy není nutná obvyklá podmínka dvouleté účetní historie. Podmínkou ovšem je, že žadatel je povinen doložit způsob spolufinancování projektu.

Kdo může žádat:

 • Malé, střední i velké podniky – jako hlavní uchazeč nebo jako další účastník, který nečerpal veřejné podpory na VaV v posledních pěti letech.
 • Výzkumné organizace – povinně alespoň jedna výzkumná organizace jako další účastník s minimálním podílem na celkových nákladech 10 % v případě tzv. účinné spolupráce.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 mil. Kč
 • Míra podpory: 80 % za všechny účastníky
 • Podpora je vyplácena na účet žadatele předem, tedy formou ex-ante

Termíny a lhůty:

 • Vyhlášení této veřejné soutěže: 4. 10. 2023
 • Zahájení příjmů žádostí: 5. 10. 2023
 • Ukončení příjmů žádostí: 22. 11. 2023
 • Minimální délka realizace projektu: 12 měsíců
 • Maximální délka realizace projektu: 42 měsíců
 • Nejzazší termín ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2027

V rámci programu TREND je dále také plánována 12. veřejná soutěž „Technologičtí lídři“, která je určena pro podniky, které již mají s výzkumem a vývojem zkušenosti. Ta má být dle aktuálních informací vyhlášena v 2. Q roku 2024.

Program Trend Technologická agentura ČR Výzkum a vývoj Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right