Přímé daně

Daně 

Krajský soud zamítl možnost dodatečného uplatnění přerušených daňových odpisů

Zákon o daních z příjmů dává obecně poplatníkům možnost daňové odpisování majetku přerušit anebo vůbec nezahájit. Uplatnění daňových odpisů v základu daně je tak pro poplatníky volba, nikoliv povinnost, s tím, že abstrahujeme od speciálních způsobů odpisování majetku nebo od zvláštních režimů poplatníka, jako jsou příjemci investičních pobídek. 

4. 11. 2021
Daně 

Nové formuláře daně z příjmů fyzických osob

V návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů účinnou od 1. 1. 2021 byla po více než 8 měsících ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška Ministerstva financí (č. 335/2021 Sb.), která mění a doplňuje příslušné formuláře Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (obsažené ve vyhlášce č. 525/2020 Sb.). Vyhláška poplatníkům umožňuje podat daňové přiznání za rok 2021 (či jeho část, která započala ode dne 1. 1. 2021) a správně vypočíst příslušnou daň, což by ve formuláři platném pro rok 2020 nebylo v některých případech prakticky možné. 

22. 10. 2021
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

Na co si dát pozor při souběhu veřejné podpory (dotace či investiční pobídky) a odčitatelné položky na výzkum a vývoj?

Zkušenosti z praxe ukazují, že celá řada společností využívá pouze jednu z forem veřejné podpory, ať už v podobě dotace, nebo investiční pobídky, popř. uplatňují odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Přitom tyto společnosti mají mnohdy nárok využít více forem podpory zároveň, efektivně je mohou kombinovat a maximalizovat tak z nich plynoucí užitky. Na druhou stranu souběh podpor s sebou nese několik pravidel, která je nutné dodržet. 

22. 6. 2021
Daně 

Nejvyšší správní soud se poprvé vyjádřil ke korunovým dluhopisům

Nejvyšší správní soud v nedávné době poprvé rozhodoval o případu tzv. korunových dluhopisů. Předmětem sporu překvapivě nebyla otázka zneužití práva, ale to, zda společnost prokázala daňovou uznatelnost úroků z dluhopisů dle § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů. V této otázce dal soud za pravdu orgánům finanční správy a potvrdil doměření daně. K tomu je nutné poznamenat, že se skutkově jednalo o specifický případ. 

17. 6. 2021
Daně 

Peněžitý příspěvek na stravování alias „stravenkový paušál“: jaké mohou být nástrahy při jeho využívání?

Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2021 umožnila zaměstnavatelům po více než 30 letech poskytovat svým zaměstnancům příspěvky na stravování finanční formou bez nutnosti prokazování účelovosti. Dle vyjádření ministerstva financí „stravenkový paušál“ doplňuje dosavadní možnosti daňově zvýhodněného stravování. Jaká jsou pravidla pro jeho poskytování a na co nezapomenout, aby zaměstnavatel mohl plně využít daňové výhody? 

25. 5. 2021