Přímé daně

Daně 

Aktuální vývoj legislativního procesu zákona o daních z příjmů

Legislativní proces na poli zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) je velmi překotný, jeho vývoj je obtížně predikovatelný a navíc jsou jednotlivé změny fragmentované do mnoha „balíčků“, což monitoring plánových změn značně komplikuje. Proto jsme z aktuálních návrhů vybrali ty nejdůležitější a níže shrnujeme jejich legislativní vývoj. 

24. 6. 2020
Daně 

Aktuálně k oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání (DAC VI)

Na základě šesté novely Směrnice o správní spolupráci v oblasti daní (tzv. DAC VI) má být v členských státech EU včetně České republiky zavedena povinnost ekonomických subjektů oznamovat finančním úřadům některé přeshraniční transakce a další uspořádání, tak aby správce daně získal lepší přehled o využívání daňových předpisů a o agresivním daňovém plánování. Proces oznamování měl začít fungovat od 1. července 2020, vzhledem k současné situaci se diskutuje o možnosti posunutí původně navrhovaných lhůt, stále však není schválen konkrétní návrh. 

22. 6. 2020
Daně 

Zpětné uplatnění daňové ztráty – schválené znění

Po překotném vývoji návrhu změny zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) v oblasti zpětného uplatnění daňové ztráty je konečně vládní návrh schválen. Ve stručnosti si tedy shrňme konečnou podobu tohoto opatření, které bylo vyvoláno snahou vlády o zmírnění dopadů koronavirové krize na daňové poplatníky. 

18. 6. 2020
Daně 

Zpráva k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce

Dne 11. února 2020 zveřejnila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. OECD) jako součást iniciativy v boji proti daňovým únikům (angl. Base Erosion and Profit Shifting; dále „BEPS“) finální verzi zprávy shrnující pokyny k převodním cenám pro vnitroskupinové finanční transakce (angl. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions; dále „Zpráva“). Dlouho očekávaná Zpráva je součástí akčního plánu BEPS a bude implementovaná do Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy (dále „Směrnice OECD“). Zpráva se primárně zaměřuje na (i) přesné vymezení vnitroskupinových finančních transakcí, (ii) definice role a funkcí řízení finančních zdrojů (angl. treasury function), (iii) vnitroskupinové financování zahrnující zejména vnitroskupinové půjčky a cash-pooling, (iv) finanční garance a na (v) různé formy pojištění rizik (angl. captive insurance). 

22. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Další z opatření směřujících ke zmírnění dopadů krize vzniklé v souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19, které navrhuje vláda, je z pera Ministerstva financí ČR. Změna se týká zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), a to konkrétně zavedení konceptu tzv. zpětného uplatnění daňové ztráty. Nově je navrženo, aby možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně byla v zákoně o daních z příjmů rozšířena. Daňová ztráta by měla být uplatňována nejen v bezprostředně následujících obdobích, jak tomu bylo doposud, ale i v obdobích předcházejících po vzniku daňové ztráty. Tento návrh již prošel vnějším připomínkovým řízením, nicméně podle posledních informací nebude projednán ve stavu legislativní nouze jako ostatní opatření ke zmírnění dopadů pandemie, ale projde standardním legislativním procesem. 

27. 4. 2020
Daně 

SDEU rozhodl o nároku na uplatnění daňových ztrát za předcházející období po převodu daňové rezidence

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) vydal dne 27. února 2020 rozhodnutí o předběžné otázce v případu AURES (C-405/18), kterou mu předložil Nejvyšší správní soud České republiky v roce 2018. SDEU došel k závěru, že daňové ztráty vzniklé v jiném členském státě EU by neměly být zohledněny v jiné zemi poté, kdy do tohoto státu společnost převedla místo svého vedení. 

23. 3. 2020