COVID-19  Účetnictví 

Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19 [část 1]

Vývoj reakcí na rozšíření koronavirové nákazy (COVID-19) je po celém světě velmi dynamický, situace se mění každým dnem. COVID-19 má již nyní zásadní vliv na globální finanční trhy a může mít též významné účetní dopady na mnohé účetní jednotky.

Nejdůležitější dopady zahrnují mimo jiné následující:

 • výpadky výroby;
 • přerušení dodavatelských řetězců;
 • nedostatek personálu;
 • snížené tržby, zisky či produktivita;
 • uzavírky zařízení a obchodů;
 • prodlevy v plánovaných rozšířeních obchodní činnosti;
 • neschopnost získat potřebné finance;
 • zvýšená volatilita hodnoty finančních nástrojů;
 • omezený cestovní ruch, omezení cest, které nejsou nezbytně nutné, jakož i sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit.

Dále by účetní jednotky měly vzít v úvahu rostoucí negativní dopady šířící se nákazy virem COVID-19 na celosvětovou ekonomiku a významné finanční trhy.

Při hodnocení dopadů nejnovějších událostí na finanční výkaznictví musí účetní jednotky pečlivě zvážit svoji konkrétní situaci a rizika, kterým jsou vystaveny. Konkrétně je nutné, aby finanční výkaznictví a související uvedení v přílohách k účetním závěrkám vyjadřovala veškeré významné dopady COVID-19.

V březnu roku 2020 vydala společnost Deloitte publikaci IFRS in Focus, v níž byly zdůrazněny klíčové aspekty, které by měly účetní jednotky vzít v potaz při sestavování svých účetních závěrek aplikujících standardy IFRS na účetní období končící k 31. 12. 2019 nebo později. Není zde však řešeno téma výkaznictví managementu a rizik, které bude nepochybně taktéž nutno vzít v úvahu.

DOBA KORONAVIROVÁ NA WEBU DELOITTE
Jak čelit dopadům pandemie COVID-19?

Na speciální webové stránce Deloitte jsme pro vás shrnuli přehled klíčových kroků, které je potřeba učinit na cestě ke zmírnění dopadů pandemie na fungování vaší organizace. Od rychlého zavedení home office přes daňové dopady, závazky ze smluv až po vytvoření krizových scénářů pro zajištění kontinuity podnikání. Najdete tam i kontakt na naše odborníky, kteří vám pomohou reagovat na konkrétní opatření s ohledem na potřeby vaší firmy.

Aktuální informace najdete i na tomto blogu v sekci pandemie koronaviru.

Účetní aspekty

S pokračujícím šířením pandemie COVID-19 je možné, že budou účetní jednotky nuceny zhodnotit dopad této pandemie na účetní úsudky a zveřejnění související mimo jiné s následujícím:

 • snížení hodnoty nefinančního majetku (včetně goodwillu),
 • ocenění zásob,
 • opravné položky z titulu očekávaných úvěrových ztrát,
 • ocenění reálnou hodnotou,
 • rezervy na nevýhodné smlouvy,
 • plány na restrukturalizaci,
 • porušení smluvních ustanovení (včetně dopadu na klasifikaci závazků na krátkodobé a dlouhodobé),
 • schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti (going concern),
 • řízení likvidního rizika,
 • události po konci účetního období,
 • zajišťovací vztahy,
 • pojistná plnění v souvislosti s přerušením obchodní činnosti,
 • požitky související s ukončením zaměstnaneckého poměru,
 • podmínky a modifikace úhrad vázaných na akcie,
 • podmíněné protihodnoty ve smluvních ujednáních,
 • úpravy smluvních ujednání,
 • daňové aspekty (zejména návratnost odložených daňových pohledávek).

Které konkrétní účetní dopady se dané účetní jednotky dotknou, bude záležet na specifikách dané účetní jednotky. Publikace IFRS in Focus poskytuje detailnější vhled do účetních oblastí, u nichž je větší pravděpodobnost, že na ně pandemie viru COVID-19 bude mít vliv.

Připravili jsme pokračování. Projděte si Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19 [část 2].

 Zdroj: IFRS in Focus – Účetní aspekty spojené s pandemií COVID-19

COVID-19 Koronavirus IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right