Účetnictví 

Úpravy IAS 1 a IAS 8 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 29. listopadu 2019 Evropská komise přijala úpravy standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu „významný“ pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy standardů IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby byly vydány v říjnu roku 2018.

Definice pojmu „významný“, což je v rámci standardů IFRS důležitý účetní koncept, společnostem pomáhá při rozhodování, zda mají být určité informace zahrnuty do účetní závěrky. Cílem úprav není změnit základní koncepci významnosti ve standardech IFRS, ale jen zpřesnit její definici.

Hranice významnosti ovlivňující uživatele byla změněna z „mohla by ovlivnit“ na „mohlo by se důvodně očekávat, že ovlivní“. Součástí nové definice se stal pojem „zastření“ významných informací nevýznamnými informacemi.

Nová definice pojmu „významný“: Informace jsou významné, pokud by se mohlo důvodně očekávat, že jejich vynechání, zkreslení nebo zastření ovlivní rozhodnutí, která činí primární uživatelé obecné účetní závěrky na základě této účetní závěrky, jež poskytuje finanční informace o konkrétní vykazující účetní jednotce.

Definice pojmu „významný“ v IAS 8 byla nahrazena odkazem na definici pojmu „významný“ v IAS 1. Kromě toho rada IASB pro zajištění jednotnosti upravila další standardy a Koncepční rámec, které obsahují definici pojmu „významný“ nebo na termín „významný“ odkazují.

Úpravy se použijí prospektivně pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později, dřívější použití je povoleno.

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v prosinci 2018.

Zdroje: www.iasplus.com, Úpravy IAS 1 a IAS 8

IAS 1 IAS 8 IAS IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right