Účetnictví 

Úpravy IAS 1 a IAS 8 přijaty pro použití v Evropské unii

Dne 29. listopadu 2019 Evropská komise přijala úpravy standardů IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu „významný“ pro použití v Evropské unii. Datum účinnosti úprav v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2020 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Úpravy standardů IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby byly vydány v říjnu roku 2018.

Definice pojmu „významný“, což je v rámci standardů IFRS důležitý účetní koncept, společnostem pomáhá při rozhodování, zda mají být určité informace zahrnuty do účetní závěrky. Cílem úprav není změnit základní koncepci významnosti ve standardech IFRS, ale jen zpřesnit její definici.

Hranice významnosti ovlivňující uživatele byla změněna z „mohla by ovlivnit“ na „mohlo by se důvodně očekávat, že ovlivní“. Součástí nové definice se stal pojem „zastření“ významných informací nevýznamnými informacemi.

Nová definice pojmu „významný“: Informace jsou významné, pokud by se mohlo důvodně očekávat, že jejich vynechání, zkreslení nebo zastření ovlivní rozhodnutí, která činí primární uživatelé obecné účetní závěrky na základě této účetní závěrky, jež poskytuje finanční informace o konkrétní vykazující účetní jednotce.

Definice pojmu „významný“ v IAS 8 byla nahrazena odkazem na definici pojmu „významný“ v IAS 1. Kromě toho rada IASB pro zajištění jednotnosti upravila další standardy a Koncepční rámec, které obsahují definici pojmu „významný“ nebo na termín „významný“ odkazují.

Úpravy se použijí prospektivně pro roční účetní období začínající 1. ledna 2020 nebo později, dřívější použití je povoleno.

O úpravách jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v prosinci 2018.

Zdroje: www.iasplus.com, Úpravy IAS 1 a IAS 8

IAS 1 IAS 8 IAS IFRS dReport zpravodaj
Účetnictví 

Účetní závěrka v době koronavirové

Ještě jsme se nestačili vzpamatovat z toho, jak se nám den ze dne změnil svět. Z barevného světa blahobytu jsme se propadli do světa, kde se vyhýbáme osobnímu kontaktu, máme omezený pohyb a bojíme se o zdraví vlastní i svých blízkých. Mnozí i přes větší nebo menší obavy vnímají nastalou situaci také jako příležitost. Najednou jsme všichni a rychle začali komunikovat pomocí moderních technologií, pořádáme video nebo telekonference, skenujeme, mailujeme a zjišťujeme, že šanony plné papírů možná nejsou úplně potřeba. 

3. 4. 2020
Účetnictví 

Rada FASB vydává aktualizaci standardů související s reformou referenčních sazeb

Dne 12. března 2020 vydala americká Rada pro standardy finančního účetnictví (FASB) aktualizaci účetních standardů ASU č. 2020-04 „Usnadnění dopadů reformy referenčních sazeb na finanční výkaznictví”. Stejně jako Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB), která tak učinila v září 2019, FASB reaguje na plánovanou reformu sazeb IBOR, na plánované ukončení používání referenční sazby LIBOR ke konci roku 2021 a na dopad těchto změn na finanční účetnictví. Tato úprava standardu je platná od 12. března 2020 a bude platit omezeně, a to do 31. prosince 2022. 

24. 3. 2020