Účetnictví 

Uzavírání roku 2023 v účetní závěrce dle účetních standardů IFRS

Přinášíme stručný přehled nových a novelizovaných účetních standardů IFRS® účinných pro účetní období končící v prosinci 2023 a později.

Obecně platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace).

Upozorňujeme na nutnou obezřetnost ve vztahu k dřívějšímu uplatnění standardů a interpretací u společností, které sestavují účetní závěrku podle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií. Standardy, interpretace a úpravy stávajících standardů, které nebyly schváleny k používání v EU, nemohou použít společnosti sestavující svou účetní závěrku dle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií.

Pokud jsme se již o konkrétním standardu nebo interpretaci rozepsali podrobněji v některém z předchozích vydání Účetních novinek, uvádíme odkaz na příslušný zpravodaj. Již vydané Účetní novinky jsou k dispozici na našem blogu dReport.cz. Jako vždy platí, že účetní jednotky se musejí se standardy a interpretacemi samy seznámit a zjistit, které změny se jich konkrétně dotknou.

Pokud jsou standardy nebo interpretace používány před datem jejich účinnosti, je nutno tuto skutečnost zveřejnit v účetní závěrce.

I v případech, kdy účetní jednotka neplánuje implementaci standardu nebo interpretace před datem jejich účinnosti, musí mít přehled o tom, které standardy a interpretace jsou vydávány, aby mohla splnit požadavek standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby a zveřejnit možné dopady vydávaných, ale doposud neúčinných standardů a interpretací ve svých účetních závěrkách. V případě společností, které sestavují účetní závěrku podle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, se tato povinnost vztahuje také na standardy a interpretace dosud neschválené k užívání v EU.

Doporučujeme proto sledovat i další nově vydávané novely standardů a interpretace, které budou schváleny do data vydání účetní závěrky společnosti. O těchto novinkách budeme aktuálně informovat na webových stránkách www.iasplus.com a v našich Účetních novinkách.

Data účinnosti nových účetních standardů IFRS vydaných radou IASB a nových účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií se mohou lišit.

Poznámka k terminologii týkající se IFRS: Rada IASB (International Accounting Standard Board) vydává IFRS Accounting Standards (překládáme jako účetní standardy IFRS), jde o IAS 1 – IAS 41 a IFRS 1 – IFRS 17. Rada ISSB (International Sustainability Standards Board) vydává IFRS Sustainability Disclosure Standards (překládáme jako standardy IFRS pro zveřejňování (informací) o udržitelnosti), zatím jsou vydány jen IFRS S1 a IFRS S2. Použití samotného „IFRS“ již není možné.  Při prvním výskytu v dokumentu se má navíc uvádět se symbolem zapsané ochranné známky, např. „účetní standardy IFRS®“.

Nové a novelizované standardy

V následujících tabulkách naleznete kompletní seznam nových a novelizovaných účetních standardů IFRS, které byly vydány k 20. lednu 2024 a které jsou buď účinné pro účetní období končící 31. prosince 2023, nebo je možné jejich dřívější použití.

Všechny vydané Účetní novinky jsou k nahlédnutí na našem blogu.

Účinné pro účetní období končící 31. prosince 2023

Nové standardy Účinné pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

 

Účinné v EU pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

Účetní novinky
IFRS 17 Pojistné smlouvy a úpravy IFRS 17 1. ledna 2023 1. ledna 2023 červenec 2017

září 2020

listopad 2021

 

Úpravy standardů Účinné pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

 

Účinné v EU pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

Účetní novinky
IFRS 17 Úpravy IFRS 17 Prvotní aplikace IFRS 17 a IFRS 9 – Srovnávací informace 1. ledna 2023 1. ledna 2023 leden 2022

září 2022

IAS 1 Úpravy IAS 1 Zveřejňování účetních pravidel 1. ledna 2023 1. ledna 2023 březen 2021

březen 2022

IAS 8 Úpravy IAS 8 Definice účetních odhadů 1. ledna 2023 1. ledna 2023 březen 2021

březen 2022

IAS 12 Úpravy IAS 12 Odložená daň vztahující se k aktivům a závazkům plynoucím z jediné transakce 1. ledna 2023 1. ledna 2023 květen 2021

září 2022

IAS 12 Úpravy IAS 12 Mezinárodní daňová reforma – modelová pravidla druhého pilíře 1. ledna 2023 1. ledna 2023 červen 2023

listopad 2023


Možné dřívější použití pro účetní období končící 31. prosince 2023

(Společnosti, které sestavují účetní závěrku podle účetních standardů IFRS ve znění přijatém Evropskou unií, však mohou dříve použít jen úpravy již schválené k použití v EU.)

Úpravy standardů Účinné pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

 

Účinné v EU pro období začínající uvedeným datem nebo po tomto datu

 

Účetní novinky
IFRS 10 a IAS 28 Úpravy IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho přidruženým či společným podnikem

 

Datum účinnosti bylo radou IASB dočasně odstraněno Dosud neschváleno k použití v EU říjen 2014
IFRS 16 Úpravy IFRS 16 Závazky z leasingu při prodeji a zpětném leasingu 1. ledna 2024 1. ledna 2024 říjen 2022

listopad 2023

IAS 1 Úpravy IAS 1 Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé a Klasifikace závazků jako krátkodobé a dlouhodobé – odložení data účinnosti 1. ledna 2024 1. ledna 2024 leden 2020

září 2020

listopad 2022

leden 2024

IAS 1 Úpravy IAS 1 Dlouhodobé závazky
s kovenanty
1. ledna 2024 1. ledna 2024 listopad 2022

leden 2024

IAS 7 a IFRS 7 Úpravy IAS 7 a IFRS 7 Ujednání o dodavatelském financování 1. ledna 2024 Dosud neschváleno k použití v EU červen 2023
IAS 21 Úpravy IAS 21 Nedostatečná směnitelnost 1. ledna 2025 Dosud neschváleno k použití v EU září 2023

Ve zvláštním vydání publikace IFRS in Focus – Closing out 2023 jsou uvedeny problémy týkající se účetního výkaznictví, které mohou být relevantní pro roky končící dne 31. prosince 2023 nebo po tomto datu s ohledem na současné prostředí, a také jsou zde uvedeny podstatné oblasti, na něž se zaměřují regulační orgány, a změny v účetních standardech IFRS platné v rámci daného účetního období.

Tato 19stránková publikace obsahuje následující témata:

  • Nejistota a účetní výkaznictví (obecná inflace a růst úrokových sazeb, volatilita cen energií, nejistota a zveřejňování finančních rizik, nejistota a oceňování reálnou hodnotou)
  • Rizika související s klimatem v účetních závěrkách
  • Vývoj výkaznictví v oblasti udržitelnosti
  • Měna a hyperinflace
  • Další aspekty vykazování (zveřejnění významných úsudků a klíčových důvodů pro nejistotu v odhadech, nepřetržité trvání podniku, daň z příjmů a vykazování odložených daňových pohledávek, události po datu účetní závěrky)
  • Důležitá rozhodnutí Komise pro interpretace IFRS
Zdroje: IFRS in Focus – Closing out 2023, www.iasplus.com
IASB Účetní závěrka IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right