Daně 

V jaké lhůtě podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020?

S příchodem nového roku nastává období účetních závěrek a přípravy daňového přiznání k dani z příjmů za uplynulé kalendářní zdaňovací období. V letošním roce je třeba věnovat lhůtě pro podání daňového přiznání větší pozornost, protože novela daňového řádu s účinností od 1. ledna 2021 podstatně přeformulovala dosavadní pravidla. Podle přechodných ustanovení a informace Finanční správy ČR se totiž nová pravidla aplikují již na zdaňovací období roku 2020.

Základní lhůta pro všechny

Základní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, zůstává i po novele tříměsíční a počítá se ode dne následujícího po skončení zdaňovacího období. Pro daňové přiznání za zdaňovací období roku 2020 je tak základní lhůtou pro jeho podání 1. duben 2021. Nově se základní lhůta vztahuje na všechny poplatníky, kteří nemají povinnost zpracovat auditovanou účetní závěrku (např. i na stálé provozovny). Možnost podat daňové přiznání prostřednictvím poradce až 1. července tím ale dotčena není.

Dva druhy prodloužené lhůty

I nadále je možné podat daňové přiznání ve lhůtě delší, než je lhůta základní, zde již ale pravidla doznala změn. Především daňový řád umožňuje podat daňové přiznání ve dvou prodloužených lhůtách, a to ve lhůtě čtyřměsíční a ve lhůtě šestiměsíční. Pokud poplatník splní podmínky pro prodloužení, pak k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání do 3. května 2021 (nejbližší následující pracovní den po 1. květnu 2021), resp. 1. července 2021 dojde automaticky ze zákona.

  • Prodloužená čtyřměsíční lhůta

Podmínky pro automatické prodloužení základní lhůty na 4 měsíce jsou dvě:

(a) daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě, tj. do 1. dubna 2021, a zároveň

(b) daňové přiznání bylo následně podáno elektronicky.

Poplatník se zřízenou datovou schránkou si tak prakticky může vybrat, zda podá daňové přiznání ve lhůtě do 1. dubna 2021, nebo až ve lhůtě do 3. května 2021. V případě, že si pro podání daňového přiznání zvolí delší lhůtu, musí dodržet elektronickou formu podání. Pokud by poplatník daňové přiznání nepodal elektronicky, k prodloužení lhůty by nedošlo, tudíž podání daňového přiznání např. poštou dne 3. května 2021 by bylo posuzováno jako opožděné.

  • Prodloužená šestiměsíční lhůta

Podmínky pro automatické prodloužení základní lhůty na 6 měsíců jsou dvě:

(a) daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě, tj. do 1. dubna 2021, a zároveň

(b) následně daňové přiznání podal daňový poradce nebo advokát („poradce“).

Poplatník, který se nechá zastoupit poradcem, tak má k podání daňového přiznání i nadále lhůtu do 1. července 2021. Avšak je třeba si dát pozor na to, kdy poradce daňové přiznání ve skutečnosti podá. Pokud by bylo podáno do 1. dubna 2021, pak prodloužení lhůty na 6 měsíců nenastane, protože daňové přiznání bylo podáno v základní lhůtě. Nově již není povinnost doručit správci daně do 1. dubna plnou moc udělenou daňovému poradci pro podání daňového přiznání a postačí tuto plnou moc doručit ideálně s daňovým přiznáním.

Poplatník, který má povinnost zpracovat auditovanou účetní závěrku, má lhůtu pro podání daňového přiznání vždy šestiměsíční bez ohledu na to, kdy daňové přiznání podá.

Prodloužení lhůty na základě individuální žádosti

I po novele daňového řádu může poplatník požádat správce daně o individuální prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, a to až o 3 měsíce. V případě zahraničních příjmů může správce daně lhůtu pro podání daňového přiznání prodloužit až na 10 měsíců, tj. do 1. listopadu 2021. Kromě důvodů pro prodloužení lhůty však musí poplatník v takové žádosti nově uvést, zda hodlá využít zákonného prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Je tomu tak proto, že správce daně dopředu neví, zda poplatníkovi vznikne povinnost podat daňové přiznání v základní lhůtě, nebo ve lhůtě čtyřměsíční, resp. šestiměsíční.

Jaké dopady má délka lhůty pro podání daňového přiznání?

Skutečnost, zda došlo ke splnění podmínek k prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, nebo zda lhůta zůstává základní, je také významná pro určení správného data splatnosti daně (případně pro lhůtu pro vrácení přeplatku na dani). Právě lhůta pro podání daňového přiznání je zároveň lhůtou, ve které je třeba daňovou povinnost uhradit. Nová právní úprava tak poplatníkům umožňuje při zvažování lhůty a způsobu podání daňového přiznání zohlednit svou situaci.

Následky nedodržení lhůty pro podání daňového přiznání

Nevýhodou nové právní úpravy je určitá dočasná nejistota ohledně délky lhůty pro podání daňového přiznání, protože teprve až po podání daňového přiznání bude mít správce daně postaveno najisto, v jaké lhůtě byl poplatník povinen daňové přiznání podat a daň uhradit. V případě, že daňové přiznání nebylo podáno včas, vystavuje se poplatník riziku pokuty za opožděné tvrzení daně. Pokud by i daň byla uhrazena opožděně, pak poplatníkovi vzniká povinnost uhradit správci daně úrok z prodlení.

Shrnutí

Poplatníci mají i v tomto roce možnost podat daňové přiznání prostřednictvím poradce až do 1. července 2021. Přitom již nemusí správci daně dopředu zasílat plnou moc udělenou poradci. Změny, které přinesla novela daňového řádu, navíc umožňují poplatníkům lépe zohlednit své potřeby. Zároveň však tyto změny skrývají i rizika, která mohou někteří poplatníci lehce přehlédnout. Je otázkou budoucnosti, jak Finanční správa ČR k omylům a chybám poplatníků nakonec přistoupí.

Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj Daňové přiznání

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right