Daně 

Veřejná soutěž programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo 28. 1. 2021 třetí veřejnou soutěž zaměřenou na podporu inovací The Country for the Future. Konkrétně je v této veřejné soutěži podporováno zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Podporovanými inovacemi se pak rozumí:

 • inovace produktu,
 • inovace postupů (inovace procesu nebo služby),
 • organizační inovace.

Tyto inovace lze v rámci projektu kombinovat, podmínkou je však jejich zavedení do praxe. Samotné činnosti výzkumu a vývoje pak nejsou podporovány.

Alokace této veřejné soutěže je stanovena na 300 mil. Kč pro celou dobu trvání vybraných projektů a 80 mil. Kč pro jejich realizaci během roku 2021.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Náklady související s ochranou duševního vlastnictví
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení po dobu využívání pro projekt (odpisy)
 • Ostatní provozní náklady
 • Režijní náklady
 • V rámci režimu de minimis pak:
  • Investice (náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
  • Neinvestice (administrativní náklady, například náklady na přípravu žádosti o dotaci)

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 25 mil. Kč
 • Dle nařízení de minimis pak 200 tis. eur

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % celkových uznaných nákladů

Příjem žádostí:

 • Do 31. března 2021

Oproti jiným programům mohou o podporu žádat i podniky v Praze.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Další potvrzení výkladu Nejvyššího správního soudu k postoupení pohledávek z titulu smluvních sankcí

V květnu loňského roku jsme vás informovali o přelomovém rozsudku Nejvyššího správního soudu, kterým byla odmítnuta praxe finanční správy spočívající v nutnosti „dodanění“ hodnoty sankčních pohledávek při jejich postupování. V novém rozsudku Nejvyšší správní soud na tento rozsudek navazuje a podrobněji se vyjadřuje k pravidlům stanovení základu daně z příjmů v případě postoupení těchto pohledávek. 

23. 2. 2021
Daně 

Veřejná soutěž Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR plánuje vyhlásit 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci se pak orientuje na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. 

22. 2. 2021
Daně 

Prodloužení termínu příjmu žádostí pro poslední výzvu Inovace v OP PIK

V aktuálně již dobíhajícím programovém období 2014–2020 je ještě stále otevřeno několik zajímavých výzev, z nichž mohou žadatelé čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až několika desítek mil. Kč, a to zejména na podporu investičních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto posledních výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 5 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry výzvy z programu Inovace, kde byl prodloužen termín pro příjem žádostí do 30. 4. 2021. 

19. 2. 2021