Daně 

Veřejná soutěž programu The Country for the Future

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo 28. 1. 2021 třetí veřejnou soutěž zaměřenou na podporu inovací The Country for the Future. Konkrétně je v této veřejné soutěži podporováno zavádění inovací v malých a středních podnicích.

Podporovanými inovacemi se pak rozumí:

 • inovace produktu,
 • inovace postupů (inovace procesu nebo služby),
 • organizační inovace.

Tyto inovace lze v rámci projektu kombinovat, podmínkou je však jejich zavedení do praxe. Samotné činnosti výzkumu a vývoje pak nejsou podporovány.

Alokace této veřejné soutěže je stanovena na 300 mil. Kč pro celou dobu trvání vybraných projektů a 80 mil. Kč pro jejich realizaci během roku 2021.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

 • Náklady související s ochranou duševního vlastnictví
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení po dobu využívání pro projekt (odpisy)
 • Ostatní provozní náklady
 • Režijní náklady
 • V rámci režimu de minimis pak:
  • Investice (náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku)
  • Neinvestice (administrativní náklady, například náklady na přípravu žádosti o dotaci)

Výše dotace na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 25 mil. Kč
 • Dle nařízení de minimis pak 200 tis. eur

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 50 % celkových uznaných nákladů

Příjem žádostí:

 • Do 31. března 2021

Oproti jiným programům mohou o podporu žádat i podniky v Praze.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right