COVID-19  Daně 

Vyhlášení nových programů, výzev a veřejných soutěží zaměřených na pomoc s bojem proti koronavirové nákaze

Na začátku dubna bylo vyhlášeno několik výzev či veřejných soutěží z různých programů v reakci na aktuální situaci způsobenou koronavirovou nákazou. Přinášíme vám jejich shrnutí a základní informace o programech Technologie COVID-19, Czech Rise up – Chytrá opatření proti COVID-19, The Country for the Future – zaměření COVID-19, Programu na poskytnutí systému záruk za splacení úvěrů vývozců a výrobců EGAP či COVID Praha.

Technologie COVID-19

Tato výzva dotačního programu Technologie podporuje projekty zaměřené na vývoj či použití nových technologií s cílem využití proti koronavirové nákaze v podobě výroby zdravotnických prostředků, osobních ochranných prostředků nebo likvidace infekčního odpadu.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení.
 • Dlouhodobý hmotný majetek.

Výše dotace na jeden projekt:

 • V rozmezí od 250 tis. Kč do 20 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů za celý projekt.

Příjem žádostí:

 • 27. dubna 2020 – 29. května 2020.

Jedná se o jednokolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Projekt musí být jednoetapový.

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19

Tento dotační program podporuje projekty zaměřené na rychlé zavádění nových řešení do praxe s cílem pomoci s bojem proti koronavirové nákaze. Podporovány jsou následující aktivity:

 • Výroba ochranných prostředků proti COVID-19.
 • Využití stávajících technologií pro uvedení nových ne/medicínských řešení proti COVID-19 do praxe.
 • Vývoj nových produktů pro vznik nových ne/medicínských řešení proti COVID-19.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední a velké podniky.
 • Výzkumné organizace.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy zapojených zaměstnanců).
 • Výdaje na materiál a energie.
 • Výdaje na nezbytné služby.
 • Další nezbytné související náklady.

Výše dotace na jeden projekt:

 • V rozmezí od 500 tis. Kč do 5 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 – 90 % způsobilých výdajů za celý projekt v závislosti na typu aktivity.

Příjem žádostí:

 • Od 2. dubna 2020 do vyčerpání alokovaných prostředků nebo pominutí důvodů vyhlášení této výzvy.

Žádosti o podporu jsou přijímány a vyhodnocovány průběžně, až do vyčerpání prostředků nebo pominutí důvodů vyhlášení této výzvy. Projekt může být realizován kdekoli na území České republiky.

The Country for the Future – zaměření COVID-19

Tato výzva dotačního programu The Country for the Future podporuje projekty zaměřené na zavádění inovací v podobě inovovaných procesů či organizační inovace. Podporovány jsou aktivity jako například nové zařízení požadované pro nové nebo zdokonalené produkty, efektivnější procesy, které snižují spotřebu materiálů nebo energie na jednotku produkce nebo inovované metody logistiky, dodávek či distribuce.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné řešitelů projektu).
 • Režijní a další přímé náklady.
 • Výdaje na smluvní výzkum, poznatky a patenty.
 • Výdaje na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací.

Výše dotace na jeden projekt:

 • Podpora je poskytována do maximální výše 25 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů za celý projekt. V rámci režimu de minimis až 100 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí:

 • 3. dubna 2020 – 15. května 2020.

Inovační vouchery COVID-19

Tato výzva dotačního programu Inovační vouchery podporuje projekty zaměřené na sdílení know-how mezi výzkumnými organizacemi a podniky s cílem jejich využití v boji proti koronavirové nákaze a zmírnění jejího dalšího šíření. Podporovány jsou aktivity jako nákup poradenských a expertních služeb v oblasti inovací za účelem zahájení či rozšíření činností inovačních aktivit s cílem boje proti koronavirové nákaze.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé a střední podniky.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací.

Výše dotace na jeden projekt:

 • V rozmezí od 50 tis. Kč do 999 tis. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 85 % způsobilých výdajů za celý projekt v případě způsobilých výdajů v maximální výši 498 823 Kč.
 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů za celý projekt v případě způsobilých výdajů v maximální výši 1 999 999 Kč.

Příjem žádostí:

 • 17. dubna 2020 – 31. prosince 2020.

Jedná se o jednokolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců EGAP

EGAP (Exportní garanční a pojišťovací společnost) poskytne jako pomoc v době koronavirové pandemie záruky velkým podnikům za splácení úvěrů s cílem udržení likvidity exportně orientovaných podniků.

Kdo může o záruku žádat:

 • Velké podniky.

Na co se záruka vztahuje:

 • Úvěr na pracovní kapitál nebo oběžná aktiva poskytnutý v době od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020, nebo investiční úvěr.

Výše záruky:

 • V rozmezí od 5 mil. Kč do 1 400 mil. Kč (50 mil EUR).

Míra podpory:

 • Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 %, minimální podíl banky musí činit 20 %.

Příjem žádostí:

 • Bude ohlášeno.

Žádosti o záruky bude s EGAP vyřizovat úvěrující banka, na kterou je potřeba se obrátit. Program není určen firmám, které měly existenčních problémy ještě před vyhlášením nouzového stavu. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí dosahovat minimálně 20 % za rok 2019.

COVID Praha

Tato výzva v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je zaměřena na podporu pražských podniků, které nemohou podávat žádosti o podporu v několika jiných výzvách či programech zaměřených na pomoc podnikům v době koronavirové pandemie. Jedná se o podporu ve formě záruk za úvěry podniků u komerčních bank spolu s finančním příspěvkem na úhradu úroků.

Kdo může o podporu žádat:

 • Malé a střední podniky na území Prahy.

Na co se podpora vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy).
 • Výdaje za energie a nájemné.
 • Výdaje na úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur.
 • Výdaje na předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku.

Výše podpory:

 • Maximálně do výše zaručovaného úvěru do 15 mil. Kč, včetně tří let ručení a finančního příspěvku na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Maximálně 80 % jistiny komerčního úvěru.

Příjem žádostí:

 • 21. dubna 2020 do vyčerpání prostředků.
 • Aktualizace: Příjem žádostí byl ukončen.

COVID III

Na základě velkého zájmu v programech COVID I a COVID II je připravován další program s pořadovým číslem III. Program bude zaměřen na zmírnění dopadů pandemie koronaviru na podniky a bude mít podobu portfoliových záruk ČMZRB na provozní úvěry poskytnuté spolupracujícími komerčními bankami. Tyto provozní úvěry musí být poskytnuty do 31. 12. 2020.

Kdo může o záruku žádat:

 • Podniky do 500 zaměstnanců.

Na co se záruka vztahuje:

 • Provozní úvěry komerčních bank.

Výše záruky:

 • Maximální objem záruky na úvěr 50 mil. Kč

Míra podpory:

 • Záruka až do výše 90 % jistiny komerčního úvěru u firem do 250 zaměstnanců.
 • Záruka až do výše 80 % jistiny komerčního úvěru u firem nad 250 do 500 zaměstnanců.

Příjem žádostí:

 • Na přelomu dubna a května 2020.

Doba ručení až do 06/2024. Bez finančního příspěvku na úhradu úroků.

COVID-19 Koronavirus Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right