Daně 

Vyhlášení posledních výzev OP PIK v programovém období 2014–2020

Začátkem září došlo k vyhlášení očekávaných dotačních výzev z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jedná se zejména o poslední výzvy zaměřené na výzkumné a vývojové aktivity, z nichž mohou uchazeči čerpat dotace na jednotlivé projekty v objemu až desítek mil. Kč. To z nich činí velmi zajímavý prostředek zejména na podporu investičních, ale i provozních nákladů. Celkově by pak v rámci těchto, ale i dalších podzimních výzev mělo být rozděleno mezi podnikatele více než 10 mld. Kč. Níže uvádíme bližší popis a parametry jednotlivých výzev z programů Aplikace, Inovace a Potenciál. 

Program Aplikace

Program Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 50 mil. Kč, při splnění určitých podmínek pak až 100 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 3,7 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má projekt pozitivní vliv na životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem daného projektu spolupráce velkého podniku s malým či středním podnikem.

Na co se dotace vztahuje:

 • Osobní náklady (výdaje na mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků aj.)
 • Výdaje na nástroje, přístroje a vybavení, a to ve formě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku po dobu řešení projektu
 • Výdaje na smluvní výzkum
 • Výdaje na poradenské služby výzkumu a vývoje (dále jen VaV) použité výhradně pro účely projektu
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady

Výše dotace na jeden projekt:

 • 2 mil. Kč – 50 mil. Kč pro projekty bez účinné spolupráce
 • 2 mil. Kč – 100 mil. Kč pro projekty v rámci účinné spolupráce, pod CZ-NACE 30.3 či v rámci kódu intervence 063 nebo 065 (projekt s pozitivním vlivem na životní prostředí či s hlavním záměrem spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem)

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 70 % způsobilých výdajů za celý projekt v závislosti na typu aktivity a velikosti podniku

Příjem žádostí:

 • 14. září 2020 – 15. prosince 2020

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v hospodářsky problémových regionech, jimiž jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Program Inovace

Program Inovace je zaměřen na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace, jako je posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nebo činnosti procesní inovace, jako je zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 75 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 1,5 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že má předložený projekt pozitivní vliv na životní prostředí.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti
 • Výdaje na stavbu
 • Výdaje na výrobní technologie, stroje a zařízení
 • Výdaje na software a data
 • Výdaje na práva k užívání duševního vlastnictví
 • Výdaje na certifikace produktů
 • Výdaje na marketingovou inovaci

Výše dotace na jeden projekt:

 • 1 mil. Kč – 75 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky
 • Maximálně 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • Maximálně 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky

Příjem žádostí:

 • 15. října 2020 – 29. ledna 2021

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v hospodářsky problémových regionech, jimiž jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Program Potenciál

Program Potenciál podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 50 mil. Kč. Alokace na tuto výzvu je stanovena ve výši 1,1 mld. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Malé, střední i velké podniky. Velké podniky však pouze s podmínkou, že předložený projekt má pozitivní vliv na životní prostředí nebo pokud je hlavním záměrem daného projektu spolupráce velkého podniku s malým nebo středním podnikem v oblasti VaV.

Na co se dotace vztahuje:

 • Výdaje na dlouhodobý hmotný majetek nezbytný pro výkon činností VaV a vybavení centra VaV, jako je nákup strojů a jiného zařízení.
 • Výdaje na budovy (novostavby a technické zhodnocení budov), avšak maximálně do výše 40 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek splňující podmínky výzvy, a to do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt.

Výše dotace na jeden projekt:

 • 2 mil. Kč – 50 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximálně 50 % způsobilých výdajů pro všechny typy velikostí podniků

Příjem žádostí:

 • 4. září 2020 – 23. listopadu 2020

Jedná se o kolovou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován. Bonifikovány jsou projekty realizované v hospodářsky problémových regionech, jimiž jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right