Daně 

Vyhlášení prvních výzev v Modernizačním fondu

S ohledem na strategii Green Deal směřující k CO2 neutrální Evropě se jak Evropská unie, tak Česká republika snaží podporovat investice spojené s ochranou životního prostředí a klimatu, nízko emisní energetikou a dalšími oblastmi. Za tímto účelem byly vytvořeny zcela nové dotační zdroje, jako je Modernizační Fond, Just Transition Fond, Fond obnovy či nové operační programy pro následující programové období 2021–2027. Prvním programem, který právě zahájil příjem předběžných žádostí, je Modernizační fond.

Alokace fondu činí přibližně 150 mld. Kč, které budou v rámci jednotlivých programů rozděleny mezi podnikatele. Aktuálně je možné podávat předběžné žádosti do tří programů uvedených níže. V rámci těchto předběžných výzev však nebudou vybírány projekty k financování, to bude až předmětem vlastních výzev k předkládání žádostí o podporu, ale jedná se o povinný krok pro žadatele plánující čerpat prostředky z fondu. Spuštění vlastních výzev je pak v plánu ve 2. či 3. kvartálu roku 2021.

Program Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT)

Tento program podporuje projekty zaměřené na změnu palivové základny zdrojů, které jsou primárně určeny pro zásobování tepelnou energií, vybudování nových rozvodů tepelné energie či jejich rekonstrukce, včetně zařízení pro akumulaci tepelné energie. Změna palivové základny a náhrada zdroje tepla se týká zejména změny na obnovitelné zdroje energie, energetické využití odpadu, zemní plyn, elektrickou energii či odpadní teplo. Dále je podporováno zavedení či rozšíření kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ).

Příjem projektových záměrů probíhá od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Program Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Program podporuje projekty zaměřené na instalaci nových nepalivových zdrojů obnovitelné energie a prvků aktivního energetického hospodářství, kterými mohou být fotovoltaické elektrárny nebo geotermální zdroje energie.

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby na základě licence pro podnikání v energetických odvětvích.

Příjem projektových záměrů probíhá od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Program Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (ENERG ETS)

Tento program podporuje projekty zaměřené na úsporná opatření v oblasti spotřeby energie a snižování emisí skleníkových plynů ve výrobním a technologickém procesu. Jedná se zejména o aktivity, jako jsou modernizace zařízení na výrobu a rozvod energie, modernizace výrobních nebo zpracovatelských zařízení, realizace vodíkových aplikací a systémů využívajících odpadní teplo, zavedení inovativních prvků řízení efektivního nakládání s energií a nástrojů k optimalizaci provozu na základě monitoringu a hodnocení spotřeby energie.

Žadateli v této výzvě mohou být fyzické či právnické osoby provozující zařízení v EU ETS na území ČR.

Příjem projektových záměrů probíhá od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right