Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND

Technologická agentura ČR vyhlásila 10. 3. 2021 čtvrtou veřejnou soutěž zaměřenou na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND, a to v podprogramu Nováčci. Program je zaměřen na podporu projektů zaměřených na zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, na podporu pronikání na nové trhy či posun v globálních hodnotových řetězcích. Podprogram Nováčci je pak orientován na podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj, a to v celkovém součtu nad 1 mil. Kč. Veřejná soutěž podporuje tvorbu výsledků VaV (výzkumu a vývoje) a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost.

Alokace veřejné soutěže činí 180 mil. Kč. Nutným předpokladem pro schválení dotace je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady
  • Náklady na subdodávky
  • Nepřímé náklady
  • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 15 mil. Kč.

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 80 % celkových uznaných nákladů.

Příjem návrhů projektů:

  • Do 28. dubna 2021

Hodnocení bude probíhat v termínu od 29. dubna 2021 do 30. listopadu 2021.

Program Trend Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right