Daně 

Vyhlášení veřejné soutěže programu Prostředí pro život

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž programu Prostředí pro život, zaměřeného na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. Podávání návrhů projektů je plánováno do prvního podprogramu – Operativní výzkum ve veřejném zájmu.

Podpora z tohoto programu je určena pro projekty přinášející nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizaci a rozvoj znalostí vedoucí k podpoře zdravého a kvalitního životního prostředí a udržitelnému využívání zdrojů. V rámci podprogramu 1 se pak jedná zejména o projekty zaměřené na výsledky výzkumu a vývoje, které je možné využít ve veřejné správě (například eGovernment, digitalizace či snížení administrativní zátěže) či pro vytváření strategických a koncepčních dokumentů. Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, patentu apod.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky, výzkumné organizace a organizační složky státu

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady a stipendia
  • Náklady na subdodávky
  • Ostatní přímé náklady
  • Nepřímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 10 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 85 % celkových uznaných nákladů dle velikosti podniku a realizovaných činností

Soutěžní lhůta:

  • 29. dubna 2021 – 30. června 2021

Hodnocení bude probíhat do 31. prosince 2021.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“). 

29. 4. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021