Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy programu GAMA 2

Technologická agentura České republiky (TAČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA 2 v podprogramu 2. Veřejná soutěž podporuje komercializaci významných inovačních řešení, růst a také rozvoj malých a středních podniků a startupů. Dále je v rámci veřejné soutěže podporováno ověření výstupů a výsledků aplikovaného výzkumu, a to s cílem jejich dalšího praktického či komerčního uplatnění či uplatnění v rámci společnosti.

Nutným předpokladem projektů při předložení návrhu projektu je dosažená úroveň připravenosti technologie (TRL) minimálně na stupnici 5 – technologie potvrzena v reálném prostředí.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem veřejné soutěže mohou být malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady
  • Náklady na subdodávky
  • Nepřímé náklady
  • Ostatní přímé náklady

Výše dotace na jeden projekt:

  • Maximální výše podpory jednoho projektu činí 1 mil. Kč

Míra podpory na jeden projekt:

  • Maximální míra podpory na jeden projekt činí 55 % celkových způsobilých nákladů projektu, dle velikosti podniku a realizovaných činností

Příjem návrhů projektů:

  • 3. června 2021 – 21. července 2021
  • Hodnocení bude následně probíhat od 22. července 2021 do 30. září 2021
Technologická agentura ČR Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

V hlášení Intrastat dojde od 1. ledna 2022 ke změnám

Podle nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ze dne 23. srpna 2021 dojde s účinností od 1. 1. 2022 ke změnám v hlášeních Intrastatu. Nové nařízení vlády bylo zpracováno ve spolupráci s Českým statistickým úřadem a nahradí stávající právní úpravu, tedy nařízení vlády č. 244/2016 Sb. Hlavním důvodem nahrazení stávající právní úpravy je rozsáhlá změna přímo použitelné právní úpravy EU v oblasti statistiky o obchodu se zbožím mezi členskými státy EU. 

22. 9. 2021
Daně 

Novinky k dvoupilířovému systému OECD

Inkluzivní rámec OECD/G20 pro řešení problému eroze základu daně a přesouvání zisku do zemí s výhodnějšími daňovými režimy (projekt BEPS) schválil dvoupilířový systém řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Poslední představená verze návrhů však naznala oproti původně avizovanému konceptu různé úpravy, k nimž patří např. zahrnutí všech nadnárodních společností s určitými parametry pod regulaci prvního pilíře, tedy nikoliv pouze tzv. technologických obrů. 

21. 9. 2021