Daně 

Vyhlášení výzvy Digitální podnik v OP PIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v Programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik, který podporuje projekty zaměřené na pořízení nových informačních a komunikačních technologií (hardware i software) s cílem optimalizace výrobních a dalších návazných procesů. Mezi podnikatele bude rozdělena celková částka ve výši 300 mil. Kč.

Podporovány jsou aktivity jako například automatizace, digitalizace, propojení a řízení jednotlivých vnitropodnikových procesů, zefektivnění či změna výrobního postupu nebo vnitřní síťové zabezpečení. Na jeden projekt může uchazeč získat podporu ve výši až 10 mil. Kč. Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat:

  • Uchazečem mohou být malé a střední podniky

Na co se dotace vztahuje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (například pořízení a implementace HW, informačních a komunikačních sítí a ostatních zařízení, služby expertů, studie)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k provozování dlouhodobého hmotného majetku (například pořízení a implementace SW a práv duševního vlastnictví)
  • Ostatní neinvestiční výdaje – v režimu de minimis (například ostatní software poskytovaný v rámci cloudových služeb, SaaS, poplatky za připojení do online uložišť a systémů)

Míra podpory na jeden projekt:

  • Dle regionální mapy podpory:

Příjem žádostí:

  • Od 15. září 2021 do 15. listopadu 2021

Na základě dosavadního přijetí žádostí o dotaci ve výši dvojnásobku požadované dotace oproti alokaci bude výzva uzavřena 1. října v 16 hodin.

Jedná se o průběžnou výzvu. Projekt musí být realizován na území České republiky, mimo území hlavního města Prahy, kdy rozhoduje skutečné místo, kde je projekt realizován.

Poradenství v oblasti veřejné podpory

Dotace, investiční pobídky či daňové úlevy jsou v podnikatelském sektoru často využívané formy podpory. Česká republika totiž nabízí investorům jeden z nejvíce atraktivních systémů dotací a pobídek v rámci Evropské unie. Zvažujete využití finanční podpory pro svou společnost i vy? Potom neváhejte a kontaktujte nás! Naši odborníci vám rádi pomohou získat prostředky z těchto zdrojů plně v souladu s podmínkami a na míru vašim potřebám.

Na našich webových stránkách najdete kompletní informace o poradenských službách v oblasti veřejné podpory, které nabízíme, jakož i souhrn aktuálních příležitostí a veřejných výzev. Zhlédnout můžete také naše online semináře na téma veřejné podpory nebo si přečíst některý z našich podrobných průzkumů.

OP PIK Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Informace Generálního finančního ředitelství k převodním cenám v oblasti finančních transakcí

Generální finanční ředitelství („GFŘ”) vydalo dne 9. srpna 2021 informaci k pokynům k převodním cenám v oblasti finančních transakcí („Informace“), v rámci které GFŘ odkazuje na tzv. Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions („Pokyny“) zveřejněné Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (angl. „OECD“) v únoru 2020. Společně s Informací zveřejnilo GFŘ také neoficiální překlad Pokynů do českého jazyka. 

20. 10. 2021
Daně 

Znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů

Dne 30. září 2021 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o bankách, do které byla v rámci pozměňovacích návrhů načtena také změna zákona o daních z příjmů. Ta spočívá ve znovuzavedení osvobození úrokových příjmů nerezidentů z tzv. eurobondů, tedy dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice, a to s účinností od 1. ledna 2022. 

20. 10. 2021
Daně 

OECD: plán implementace dvoupilířového systému

OECD dostála svému slibu a dne 8. října 2021 vydala prohlášení s návrhem harmonogramu implementace dvoupilířového systému pro řešení daňových výzev vyplývajících z digitalizace a globalizace ekonomiky. Společně s prohlášením byla rovněž zveřejněna informační brožura, jejíž součástí jsou také odpovědi na často kladené otázky. Globální dohodu následně schválili i zástupci G20 na svém summitu. 

20. 10. 2021