Daně 

Vyhlášení výzvy pro zpracování odpadu OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu na podporu projektů pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Jedná se o výzvu č. 126 z prioritní osy 3, zaměřené na zpracování odpadu.

Cílem výzvy je podpořit projekty na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury a zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Žádat o dotaci mohou dle jednotlivých podporovaných aktivit jak veřejné, tak také podnikatelské subjekty. Míra podpory na jeden projekt činí maximálně 85 % z celkových způsobilých nákladů. Způsobilé výdaje na projekt jsou poté omezeny v rozmezí od 500 tis. Kč (bez DPH) do 50 mil. EUR (včetně DPH).

Mezi způsobilé výdaje, na které se vztahuje dotace, patří:

  • Výdaje na stavební práce, dodávky a související služby
  • Pořízení hmotného (zařízení) a nehmotného majetku
  • Zkoušky a dokumenty související s uváděním majetku do trvalého provozu
  • U velkých projektů zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů
  • Zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů

Příjem žádostí: od 2. 9. 2019 do 3. 2. 2020

Výzva je kolová (soutěžní) s jednokolovým modelem hodnocení žádostí. Podpořeny budou projekty realizované na celém území České republiky.

Článek je součástí zpravodaje dReport – září 2019, Daňové novinky, Dotace a investiční pobídky.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right