Deloitte živě 

Výsledky nového průzkumu: ESG strategie jako podceňovaný nástroj zvyšování odolnosti společností

Jelikož se trhy v důsledku krize způsobené nemocí covid-19 potýkají se zvýšenou volatilitou, tlak na firmy a investory, aby své aktivity diverzifikovali a zajistili tak odolnost svých obchodních operací, bude dále zvyšovat poptávku po ESG přístupech v investování (zahrnující environmentální, sociální a správní aspekty). V našem nejnovějším vydání Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě jsme se zeptali investiční komunity ve sféře private equity, jak se bude situace na trzích vyvíjet a zdali je nezbytné při investování ESG faktory zohledňovat.

Zde jsou některá z klíčových zjištění Průzkumu důvěry na trhu private equity ve střední Evropě:

  • Více než 60 % respondentů se domnívá, že implementace strategie ESG může rozhodně vést k vyšší návratnosti investic.
  • Většina respondentů (66 %) uvádí, že otázky týkající se ESG považují za důležité, ale nepokládají je za něco, co by samo o sobě mohlo hodnotu výrazně ovlivnit.  Přibližně třetina respondentů si myslí, že ESG faktory jsou důležité a hodnotu samy o sobě vytvářet mohou.
  • Pouze 4 % všech respondentů považuje oblast ESG za nevýznamnou.
  • Přibližně 60 % respondentů se domnívá, že ESG faktory ovlivňují hodnotu společnosti.

Pokud se na situaci podíváme čistě z hlediska dat, je celkem překvapující, že pouze třetina respondentů se domnívá, že ESG faktory přinášejí hodnotu. Průzkum ukazuje, že společnostem, které si ESG principy osvojily, se v období ekonomického poklesu a nestability daří mnohem lépe než ostatním. Bylo prokázáno, že ESG analýza dokáže zachytit hůře kvantifikovatelná rizika a příležitosti, které jinak společnostem v jejich účetnictví  unikají. Mnohdy jsou to právě tyto faktory, které mají potenciál zvýšit v budoucnu produktivitu a snížit náklady. Metaanalýza více než 2000 empirických studií zdůrazňuje pozitivní dopad ESG integrace na ekonomickou výkonnost podniku. Nedávný akademický výzkum ukazuje, že společnosti s vysokým ESG ratingem překonávají firmy s nízkým hodnocením i o více než 40 %.

Je pravděpodobné, že investoři a společnosti si ještě neuvědomují, jak je důležité mít silnou ESG strategii a začlenit ESG faktory a rizika do svého finančního účetnictví. V současné době zůstávají výhody, které ESG strategie a udržitelný přístup mohou přinést, silně nevyužity.

Stručná fakta o implementaci ESG strategií a informace o ESG indikátorech:

POZITIVNÍ VLIV NA CENU AKCIÍ

Udržitelné aktivity mají významný vliv na ocenění podniku. Stále více investorů věnuje pozornost otázkám udržitelnosti, jelikož jsou signálem kvality jejich investice.

ZVÝŠENÍ SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH INVESTIC

V roce 2018 dosáhla globální aktiva v kategorii společensky odpovědného investování téměř 30 bilionů USD (18 bilionů USD v roce 2014). Současný trend vyžaduje, aby komanditisté nadále posilovali svůj ESG monitoring, přičemž komplementáři musejí být na tento krok připraveni.

SOULAD S PŘEDPISY

Evropská unie prosazuje integraci udržitelnosti do svých rámců regulatorních a finančních politik za účelem posílení finanční stability.

 ZVÝŠENÍ VÝNOSU AKCIONÁŘŮ

Pokud se oblasti ESG uděluje pozornost, je z dlouhodobého hlediska možné zvýšit celkový výnos akcionářů, a to  zlepšením marží a oceňovacích násobků. Začlenění ESG faktorů do rozhodování firem může snížit rizika a vytvořit nové obchodní příležitost.

RATING ESG KRITÉRIÍ

Údaje o tom, jak si firmy v oblasti ESG vedou, jsou čím dál dostupnější. Tento fakt způsobuje, že aktivity společností se podrobují stále důkladnější kontrole, čehož si všímají i investoři.

ZLEPŠENÍ VNÍMÁNÍ

Implementace ESG strategie snižuje riziko významných negativních událostí a současně zvyšuje hodnotu a reputaci značky.

Více než 60 % respondentů našeho průzkumu ze srpna 2020 věří, že implementace ESG strategie může rozhodně vést k vyšší návratnosti investic, zatímco třetina tvrdí, že v otázce hodnoty neexistuje zásadní rozdíl mezi společnostmi, které ESG strategii implementují, a těmi, které tak nečiní. Je zajímavé, že více než 30 % respondentů nepovažuje ESG strategii za faktor, který by jakkoliv hodnotu zvyšoval. Aktuální průzkum ukazuje, že společnostem, které si ESG principy osvojily, se v období ekonomického poklesu a nestability daří lépe. Tato skutečnost je obzvláště důležitá v souvislosti s nejistou situací způsobenou pandemií covid-19. Jelikož se trhy potýkají se zvýšenou volatilitou, tlak na firmy a investory, aby své aktivity diverzifikovali a zajistili tak odolnost svých obchodních operací, bude dále zvyšovat poptávku po ESG přístupech v investování, což může zajistit přístup ke kvalitnějším obchodním partnerům.

V prvních čtyřech měsících roku 2020 význam ESG faktorů významně vzrostl, přičemž více než 70 % ESG fondů, v rámci nichž byly ESG faktory zohledněny, dosáhlo lepších výsledků oproti obdobným fondům spravovaným bez jejich implementace. Pouze 4 % všech respondentů považují začlenění ESG strategie do obchodních operací pro návratnost investic za škodlivé.

Celkem 57 % respondentů prohlašuje, že jejich společnost provádí ESG prověrky vždy v rámci due diligence, tj. před tím, než přejdou ke kupní transakci. Na druhou stranu 28 % odpovědělo, že faktory ESG hodnotí pouze v případě, že by mohly vést ke vzniku případných provozních rizik. To znamená, že až 85 % společností provádí ESG prověrky jako součást due diligence buď trvale, nebo příležitostně. Přestože to ukazuje na velký zájem o faktory ESG, stojí za zmínku, že pokud jde o kvalitu dostupných ESG dat, existují zde zřejmé nesrovnalosti. Z toho důvodu si největší fondy private equity na světovém trhu určují svou vlastní ESG strategii a screeningový postup v rámci zajištění minimálního základu pro každou kupní transakci. Někteří respondenti ESG prověrky zcela vypouštějí, 9 % z nich si myslí, že je pravděpodobně v budoucnu zavede, a jen 6 % je považuje za nepodstatné.

Pokud mluvíme o zhodnocení významu ESG při investičních rozhodnutích, jen 30 % respondentů je vnímá jako velmi důležité a cenu určující faktory. To je celkem překvapivý výsledek, zejména s ohledem na dvě předchozí otázky, kdy téměř 60 % respondentů pohlíželo na ESG jako na něco, co ovlivňuje firemní hodnotu. Většina respondentů (66 %) tvrdí, že problematika související s ESG má určitý význam, ale není „pákou“ sama o sobě. Jen 4 % všech dotázaných považují ESG za nedůležité.

Právní úprava v oblasti životního prostředí je svým tempem a rozsahem poměrně unikátní. Žádný obor nepřežije, pokud nepřináší alespoň náznaky řešení klimatických změn a nesnaží se svou obchodní činnost přizpůsobit novému regulatornímu prostředí. Je ovšem nutné nejen dodržovat nové zákony, ale také se držet doporučení a kvalifikovaných studií, které jsou v kratších a kratších cyklech transformovány do preferovaných vzorců chování a poté do nařízeného standardu. Obezřetné firmy proaktivně monitorují dopad svých aktivit, aby mohly zareagovat dříve, než k této problematice vznikne studie a zavede se nové regulatorní opatření. Pro tento účel je vytvořeno několik nástrojů (uvádíme dva – pro analýzu ceny znečištění řek a moří a klimatického rizika na úvěrové portfolio).

 Plán obnovy Evropy stojí na zelených pilířích

Evropská komise představila Plán obnovy Evropy, jehož hlavním pilířem je Zelená dohoda a podpora ekologické transformace. Nepřipravené firmy mohou být překvapeny přijatou taxonomií ekonomických aktivit. Detaily dalších plánů byly Evropskou komisí předneseny jako součást FAQ (často pokládaných dotazů). Také oblast financování biodiverzity je překvapující – celkové výnosy z veškerých daní spojených s biodiverzitou tvořily méně než 1 % celkových výnosů všech ekologických daní. Na druhou stranu, Česká republika je druhou zemí OECD s nejvyšším počtem zavedených dotací a zároveň také figuruje na přední pozici seznamu celkového počtu zavedených ekonomických nástrojů. Zjistit více >>

Zdroje použité v článku:

A.C. NG & Z. Rezaee. 2015. Business sustainability performance and cost of equity capital. Journal of Corporate Finance.
Kincentric/Aon. 2019 Trends in Global Employee Engagement.
Nordea. 2017. Cracking the ESG Code.
MSCI. 2019. Weighing the Evidence: ESG and Equity Returns.
UNPRI. 2017. The Next Frontier For Responsible Investment.
Friede et al. 2015. ESG and financial performance: aggregated evidence for more than 2000 studies. Journal of Sustainable Finance & investment.
Nielsen. 2015. The Sustainability Imperative.
Carnevale C & M. Mazzuca. 2013. Sustainability report and bank valuation.
Zhang, J. et al. 2018. Does Sustainability Enegagement Affect Stock Return Volatility.

ESG strategie Udržitelné financování
Deloitte živě 

Díky IT auditu mám možnost poznat IT prostředí u širokého spektra firem, říká Dominik Juránek z IT auditu Deloitte

Dominik začínal v IT auditu Deloitte před dvěma lety jako stážista. Dnes je z něho seniorní analytik a vede své vlastní zakázky pro klienty z Česka i ze zahraničí. „Člověk nemusí být programátor, aby mohl nastoupit do IT auditu. Důležitější je zajímat se o IT bezpečnost, mít přehled o IT prostředí a pak především chuť učit se a získávat nové zkušenosti,“ říká Dominik, který si na práci IT auditora nejvíce cení různorodosti a možnosti neustále se vzdělávat. Co všechno se v IT auditu naučil? Jak se mu dařilo skloubit školu s prací? A co ho při nástupu do Deloitte nejvíce překvapilo? 

20. 10. 2021
Deloitte živě 

CzechSetGo!: Vzdělávat a rozvíjet své zaměstnance je pro firmy efektivnější než nabírat nové

Firmy by měly podpořit lidi v dalším vzdělávání a rozvoji. Management by pak neměl vnímat vzdělávání jako benefit pro zaměstnance, ale jako přínos pro firmu. Shodli se na tom účastníci panelové diskuse v rámci konference CzechSetGo!, jejímž tématem byla role business komunity v podpoře vzdělávání a změn ve společnosti. Jak mohou firmy přispět k lepšímu vzdělávacímu systému, který bude produkovat lidi s potřebnými dovednostmi? A jak správně uchopit rozvoj zaměstnanců ve firmách? Nejen o tom debatovali lídři předních českých firem. 

8. 10. 2021
Deloitte živě 

Retail Summit 2021: Jaké zákaznické trendy ovlivňují využití nových technologií v maloobchodu?

Blockchain nebo virtuální realita jako běžná součást retailu? Na každodenní bázi zatím ještě ne, tyto a další moderní technologie jsou však v oblasti maloobchodu využívány stále více. V praxi se tak například online obchody snaží lépe pracovat s daty svých klientů, což přináší nejen více uskutečněných nákupů, ale také lepší zákaznickou zkušenost. Jaké jsou aktuální zákaznické trendy? Jaký potenciál mají nové technologie? A jak je lze v retailu efektivně uplatnit? To bylo tématem naší panelové diskuzi v rámci Retail Summitu 2021. 

7. 10. 2021