Daně 

Využití kamerových záznamů Policie ČR v daňovém řízení podruhé před NSS

Nejvyššímu správnímu soudu („NSS“) se po zásahu Ústavního soudu vrátil případ, který se týká možnosti využití kamerových záznamů Policie ČR v daňovém řízení. O případu jsme vás v průběhu roku 2023 informovali. Nyní přinášíme shrnutí nového posouzení NSS tohoto zajímavému případu.

Skutkové okolnosti případu

Plátce uplatnil odpočet DPH z titulu pořízení a užití vozidla pro podnikatelské účely. V rámci postupu k odstranění pochybností prokazoval plátce nárok na odpočet knihou jízd. Tu však správce daně vyhodnotil jako nedůvěryhodnou, protože kniha jízd předložená plátcem začínala již 7. 7. 2015, přičemž k fyzickému předání vozidla došlo až 17. 7. 2015. Z toho důvodu požádal správce daně policii o poskytnutí informací o pohybu vozidla v průběhu července. Policie tyto informace správci daně poskytla a na jejich základě pak správce daně vyhodnotil, že nárok na odpočet je neoprávněný, protože údaje v knize jízd nekorespondovaly s údaji získanými od policie. Ke stejnému závěru došlo i Odvolací finanční ředitelství.

Plátce spor řešil soudní cestou. NSS došel ve svém prvním rozsudku k závěru, že správce daně byl oprávněn kamerové záznamy od policie požadovat, protože šlo o údaje nezbytné pro správu daní. V další fázi se plátce obrátil na Ústavní soud, který mu vyhověl a zavázal NSS vypořádat se s otázkou, zda zákon o policii umožňuje policii poskytnout kamerové záznamy jiným orgánům veřejné správy.

Nové posouzení případu NSS

NSS konstatoval, že zákon o policii stanoví policii povinnost poskytnout orgánům veřejné správy informace, které získala při plnění svých úkolů, je-li to nezbytné pro plnění úkolů v rámci jejich působnosti. Daňový řád pak stanoví orgánům veřejné moci (včetně policie) povinnost poskytnout správci daně na základě jeho žádosti údaje nezbytné pro správu daní, které zpracovávají. V daném případě je tak podle NSS třeba posoudit, zda je poskytnutí kamerových záznamů nezbytné pro správu daní.

Při posouzení nezbytnosti vycházel NSS z rozložení důkazního břemene v daňovém řízení. Je to primárně daňový subjekt, který je povinen tvrdit a prokázat všechny významné skutečnosti pro stanovení základu daně a výše daně. Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti předložených daňových dokladů, musí daňový subjekt prokázat nárok na odpočet daně jinak. V řízení před správcem daně plátce předložil k prokázání užívání vozidla pro podnikatelské účely knihu jízd, kterou lze zpochybnit i bez její konfrontace se záznamy z policejních kamer. Pokud lze knihu jízd zpochybnit jiným, méně invazivním způsobem, který nevyžaduje předávat informace včetně osobních údajů, není podle NSS užití kamerových záznamů nezbytné.

NSS uzavřel, že v projednávané věci nebylo získání záznamů o pohybu vozidla nezbytné, protože správce daně mohl knihu jízd zpochybnit i jinak a rozptýlení těchto pochybností by následně bylo na plátci. Připomněl přitom, že v průběhu daňového řízení správci daně vznikly ve vztahu k plátcem předložené knize jízd určité pochybnosti o oprávněnosti uplatněného nároku na odpočet daně, když kniha jízd začínala již dne 7. 7. 2015, ale z ostatních podkladů vyplynulo, že plátce disponoval vozidlem až o 10 dní později. Ke zpochybnění celého nároku na odpočet (nad rámec 10 dnů, které již zpochybněny byly) proto musí správce daně sdělit i další pochybnosti, které však nemohou být založeny na kamerových záznamech.

Využití kamerových záznamů Policie ČR v daňovém řízení

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Využití kamerových záznamů Policie ČR v daňovém řízení
Daňové odpočty dReport zpravodaj DPH Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right