Daně 

Zahájení příjmu žádostí do vyhlášených výzev OP PIK a MF

Minulý měsíc jsme vás informovali o vyhlášení nových výzev, a to nejen z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ale také z Modernizačního fondu. Do těchto vyhlášených výzev bude postupně možné již podávat žádosti.

Do výzev z programu HEAT, zaměřeného na modernizace soustav zásobování tepelnou energií a změnu palivové základny zdrojů, je možné podávat žádosti od 24. 5. na tzv. malé a velké projekty v oblastech:

  • obnovitelné zdroje energie v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • energetické využití odpadů (například průmyslový odpad či čistírenské kaly) v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla,
  • elektrická energie z obnovitelných zdrojů energie (například elektrokotel),
  • energie odpadního tepla v kombinaci s vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla.

V polovině června budou následně otevřeny výzvy Aplikace, Inovace a Potenciál, kam bude možné rovněž podávat žádosti o dotaci. Podpora v rámci jednotlivých výzev je určena pro různé oblasti, kterými jsou výzkum, vývoj a inovace. Konkrétně se jedná o:

  • Program Aplikace podporuje projekty zaměřené na realizaci činností průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucích ke konkrétním výstupům v podobě prototypů, průmyslových či užitných vzorů, ověřené technologie nebo softwaru.
  • Program Inovaceje zaměřen na podporu projektů zavádějících do výroby a na trh nové nebo inovované výrobky, technologie či služby. Mezi podporované aktivity patří například činnosti produktové inovace, jako je posílení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, nebo činnosti procesní inovace, jako je zvýšení efektivity procesu výroby či poskytování služeb.
  • Program Potenciál podporuje projekty zaměřené na vybudování nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporován je nákup pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumně-vývojového centra.

Níže v tabulce uvádíme aktuální harmonogram výzev, včetně stručného popisu zaměření a termínů stanovených pro příjem žádostí o podporu v jednotlivých výzvách. V případě vašeho zájmu jsme připraveni s vámi prodiskutovat podrobné podmínky v návaznosti na váš investiční plán.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2021]

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2021] Přinášíme vám zářijové novinky z mezinárodního zdanění. Mezi nimi například informaci o aktualizaci pravidel pro daňovou podporu výzkumu a vývoje v Austrálii, o úpravě daňových pravidel pro přeshraniční pracovníky v Belgii a Lucembursku a také informace o vývoji současné iniciativy Evropské komise zaměřené proti agresivním strukturám daňového plánování v oblasti daně z příjmů. Více se dočtete v našem článku. 

17. 9. 2021
Daně 

Kdy hrozí penále při podání dodatečného daňového přiznání?

Většina daňových subjektů má již zažité pravidlo, že při dobrovolném podání dodatečného daňového přiznání nevznikne daňovému subjektu povinnost uhradit penále, které představuje 20 % doměřené daně. Smyslem tohoto pravidla je finančně motivovat daňové subjekty, aby dobrovolně přiznaly a uhradily správci daně opomenutou daňovou povinnost. Toto pravidlo však doznalo s účinností od 1. ledna 2021 novelou daňového řádu významné změny. Generální finanční ředitelství k této problematice vydalo i metodický pokyn, který tuto změnu blíže vysvětluje. 

14. 9. 2021