Nemovitosti 

Zahrnování DPH do základu daně pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí

Nejvyšší správní soud („NSS“) rozhodl, že do základu daně se pro výpočet daně z nabytí nemovitých věcí podle úpravy účinné do konce října 2016 nemá zahrnovat daň z přidané hodnoty („DPH“). Předmětem sporu byla skutečnost, zda do ceny sjednané pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí zahrnovat DPH či nikoliv.

Finanční správa dosud zastávala opačný názor, tedy že do ceny sjednané pro určení základu daně daně z nabytí nemovitých věcí má být DPH zahrnuta. Vycházela zejména ze znění důvodové zprávy k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí („zákonné opatření“), která stanoví, že DPH má být do základu daně zahrnuta.

Důvod, proč by DPH do ceny sjednané zahrnuto být mělo, ovšem není v důvodové zprávě nijak zdůvodněn, což dle NSS oslabuje relevanci této důvodové zprávy pro další výklad. Jako hlavní důvody však NSS uvedl tyto:

  • Smyslem daně z nabytí je zdanění transferu majetku, důležitá je hodnota převáděného nemovitého majetku. Za hodnotu majetku však nelze považovat DPH, které je součástí kupní ceny, neboť se jedná o částku, kterou převodce inkasoval pro stát. Zahrnutím DPH do základu daně z nabytí nemovitých věcí by tak znamenalo, že převodce by danil nejen svůj zisk, ale i částku, kterou pro stát inkasoval, a která se fakticky nestala částí jeho majetku.
  • Výklad správce daně je v rozporu s principem daňové neutrality, protože pouze z důvodu, že by daňový subjekt byl plátcem DPH, byl by zatížen vyšší daní z nabytí nemovitých věcí než jiné srovnatelné subjekty – neplátci DPH. Pro takové rozdílné zacházení není žádný ospravedlnitelný důvod.
  • Pokud měl zákonodárce záměr zahrnout DPH do ceny sjednané pro určení základ daně, zapomněl tak v legisla tivě učinit dostatečně jasným a nepochybným způsobem. A v případě, kdy existují dva možné výklady, je nutné respek tovat zásadu in dubio pro mitius, tzn. v případě možnosti více výkladů právního předpisu z důvodu ochrany ústavních principů, je nutné dát přednost výkladu, který je ve pro spěch soukromé osoby.

Na základě výše uvedeného vydala Finanční správa prohlášení, že se přizpůsobí správní praxi a bude pro účely stanovení základu daně akceptovat cenu sjednanou bez DPH pro případy, kdy v období od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2016 byl poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí převodce.

Na základě výše uvedených rozhodnutí NSS a přístupu Finanční správy je možné podat dodatečná daňová přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, pokud bylo daňové přiznání podání podle zákonného opatření účinného do konce října 2016 a poplatníkem byl nabyvatel, a to nejpozději tři roky ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání daňového přiznání.

quote icon

„V uvedených případech se Nejvyšší správní soud nezabýval situacemi, kdy poplatníkem daně je nabyvatel, což by sice bylo nad rámec projednávané věci, ale ve vztahu ke správní praxi Finanční správy je posouzení této otázky zcela nezbytné.“

Jiří Fojtík, ředitel Sekce metodiky a výkonu daní

V této souvislosti vydala Finanční správa 24. listopadu 2017 prohlášení, v rámci kterého potvrdila, že výše uvedený postup bude aplikovat i na případy, kdy je poplatníkem daně nabyvatel (nejčastěji kupující).

DPH Finanční správa Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right