Technologie  Právo 

Aukce kmitočtů pro 5G sítě pokračují, nová pravidla by měla přilákat malé operátory

V oblasti telekomunikací došlo k aktualizaci podmínek aukce kmitočtů pro 5G sítě. Posun nastal i u legislativních prací týkajících se transpozice evropského kodexu elektronických komunikací do českého právního řádu, kde došlo k vypořádání připomínek. Pro operátory sítí je důležitý i návrh novely zákona o vojenském zpravodajství, který má založit novou povinnost pro telekomunikační operátory. Více informací najdete v našem květnovém TechLaw zpravodaji.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem květnovém TechLaw zpravodaji:

Novela zákona o vojenském zpravodajství

Na konci března vláda předložila do Poslanecké sněmovny návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Na základě této novely Vojenské zpravodajství získá nové oprávnění při zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru spočívající v detekci kybernetických útoků a hrozeb. Za účelem provádění detekce bude Vojenské zpravodajství oprávněno umístit do určených bodů veřejných komunikačních sítí zařízení, která budou zaznamenávat metadata provozu veřejných komunikačních sítí a veřejně dostupných elektronických služeb. Navržená právní úprava zakazuje využívat tyto nástroje detekce pro provádění odposlechů a pro záznam zpráv přenášených v sítích elektronických komunikací. Vojenské zpravodajství bude nicméně oprávněno za stanovených pravidel provádět i aktivní zásahy v kybernetickém prostoru.

Tato právní úprava přináší nové povinnosti pro podnikatele zajišťující síť elektronických komunikací a poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Do zákona o elektronických komunikacích se doplňuje povinnost zřídit a zabezpečit v určených bodech zajišťované veřejné komunikační sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce. Operátorům se zakazuje zasahovat do připojeného zařízení či omezovat jeho funkčnost a ukládá se povinnost umožnit Vojenskému zpravodajství přístup k takovému zařízení. To vše za úhradu účelně vynaložených nákladů. Za nesplnění povinnosti zřízení rozhraní pro nástroj detekce hrozí operátorovi pokuta ve výši 50 000 000 Kč nebo 10 % čistého obratu.

Nové podmínky aukce kmitočtů pro 5G sítě

Dne 16. března 2020 uveřejnil Český telekomunikační úřad přepracované podmínky pro aukci kmitočtů 700 MHz a 3440–3600 MHz. Úřad upravil podmínky v návaznosti na personální změnu na postu šéfa Úřadu. Podmínky nadále neobsahují vyhrazení bloku kmitočtů v pásmu 700 MHz pro čtvrtého operátora. Podle nové předsedkyně Rady ČTÚ jsou nastaveny podmínky tak, aby přilákaly dva až tři malé hráče, nikoli vedly k příchodu velkého čtvrtého operátora. Z tohoto důvodu byly změněny parametry ostatních nástrojů, které podpořit hospodářskou soutěž na trhu:

 • Závazek národního roamingu, který musí přijmout stávající operátoři ve prospěch nových operátorů; národním roamingem se rozumí přístup k veřejné komunikační síti, kterou provozuje držitel přídělu v pásmech 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz a 2600 MHz. Oprávněným zájemcem o národní roaming budou držitelé přídělu v pásmu 700 MHz (kromě stávajících operátorů), anebo v pásmu 3440-3800 MHz s pokrytím území alespoň 10 % obyvatelstva, a posléze 20 % obyvatelstva do 30. 6. 2025. Závazek národního roamingu je omezen do 30. 6. 2029.
 • Zvýšený spektrální limit v pásmu 3440–3800 MHz pro nové operátory, kteří nejsou stávajícími operátory.
 • Zamezení vícenásobné účasti subjektů patřících do jednoho podnikatelského seskupení.
 • Prodloužení lhůt pro splnění rozvojových kritérií v pásmu 700 MHz pro nové operátory.
 • Závazek velkoobchodní nabídky, který musí přijmout všichni držitelé přídělů v pásmu 700 MHz (noví i stávající). Závazek je časově omezen do 24. 2. 2026.

K podmínkám se mohli znovu vyjádřit všichni zájemci a dotčené subjekty ve lhůtě do 16. dubna 2020. Vzhledem k nouzovému stavu někteří aktéři požádali o prodloužení lhůty, čemuž ČTÚ vyhověl prodloužením do 4. května 2020.

Podmínky spojené s udělením práva k využívání rádiových kmitočtů, podmínky pro účelné využívání rádiových kmitočtů a závazky převzaté v průběhu aukce stanoví Úřad v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů. Příděly na rádiové kmitočty v pásmu 700 MHz budou uděleny s platností do 30. června 2036 a v pásmu 3440 – 3600 MHz s platností do 30. června 2032.

Transpoziční novela zákona o elektronických komunikacích

Ministerstvo průmyslu a obchodu rozeslalo 3. dubna 2020 návrh vypořádání transpoziční novely zákona č. 127/2005 Sb. k evropskému kodexu pro elektronické komunikace. Meziresortní připomínkové řízení probíhalo od 16. 12. 2019 do 31. 1. 2020. Nejvíce připomínek, které byly z větší části akceptovány, uplatnil Český telekomunikační úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže reagoval na rozšiřování pravomoci ČTÚ v oblasti regulace trhu a sdílení rádiových kmitočtů. Úřad pro ochranu osobních údajů vytkl chybějící posouzení návrhu zákona s GDPR, které poté předkladatel doplnil do RIA.

Předmětem odborné diskuse a připomínek jsou zejména některé novinky v právní úpravě:

 • Zavedení pravidel pro registraci družicové sítě nebo soustavy a podmínky využívání rádiových kmitočtů
 • Stanovení podmínek pro sdílené využívání radiových kmitočtů
 • Rozšíření důvodů pro neudělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů založené na předkladu jejich neúčelného využívání nebo možného rozporu využívání s podmínkami v přídělu
 • Regulace v oblasti balíčků služeb pro spotřebitele
 • Zavedení pravomoci ČTÚ ukládat povinnosti související se sdílením pasivní infrastruktury nebo povinnosti uzavírat lokalizované dohody o přístupu k roamingu
 • Zavedení pravomoci ČTÚ uložit povinnost podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť, který využívá cizí nemovitost, sdílet své síťové prvky, přiřazené prostředky nebo svůj majetek
 • Zajištění souladu s GDPR i přes absenci ePrivacy nařízení – vymezení dohledové působnosti u telemarketingu, úprava pravidel o data retention dle SDEU, princip opt-in u cookies
 • Bezúplatné zřizování služebností k nemovitostem ve vlastnictví České republiky

Transpozičním zákonem se budou měnit i související právní předpisy. Dojde k revizi zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Doplněn bude zákon o Českém rozhlase, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o poštovních službách a zákon o ochraně hospodářské soutěže.

Po vypořádání připomínek všech zainteresovaných stran můžeme očekávat, že MPO předloží zrevidovaný návrh zákona Vládě ČR k jeho schválení. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Telekomunikace a média TechLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right