Daně 

DAC 7: Dopady nových povinností provozovatelů digitálních platforem

Od příštího roku stanoví připravovaná legislativa provozovatelům digitálních platforem novou povinnost oznamovat finančnímu úřadu informace o uživatelích (prodejcích) těchto platforem a jejich příjmech, které tyto platformy zprostředkovaly nebo usnadnily. Cílem návrhu zákona, který implementuje směrnici EU o správní spolupráci při správě daní (DAC 7), je mimo jiné získání informací o uživatelích (prodejcích) digitálních platforem a jejich příjmech pro účely zdanění. V tomto článku vás seznámíme s dopady nových pravidel na uživatele (prodejce) digitálních platforem a s riziky vyplývajícími pro digitální platformy z případného neplnění nových povinností.

Jaké informace správce daně získá?

Finanční správa ČR na základě návrhu zákona automaticky získá doposud jí obtížně dostupné informace o uživatelích (prodejcích) digitálních platforem, které poskytují či pronajímají nemovitou věc, dopravní prostředek, osobní služby nebo prodávají zboží. Takto získané informace bude Specializovaný finanční úřad vyhodnocovat a předávat konkrétním správcům daně k případnému prošetření. Navíc daňové správy členských států EU si takto získané informace budou automaticky vzájemně vyměňovat, tudíž správce daně nakonec bude disponovat informacemi o uživatelích (prodejcích) jak tuzemských, tak i zahraničních digitálních platforem. Okruh oznamovaných informací se bude týkat nejen prodejců, ale i poskytnutých nemovitých věcí (nebo jejich částí). Kromě identifikačních údajů prodejce, resp. nemovitosti, bude platforma oznamovat údaje o bankovních účtech prodejců a výši vyplácených příjmů a další detaily.

Vše o nové oznamovací povinnosti DAC 7: přehledně na jednom místě > www.deloitte.cz/dac7

Jak správce daně s informacemi naloží?

Na základě oznamovací povinnosti provozovatelů digitálních platforem a automatické mezinárodní výměny informací bude správce daně již v rámci vyhledávací činnosti schopen identifikovat daňové subjekty, které své příjmy dosažené prostřednictvím digitálních platforem nedeklarovaly v daňovém přiznání vůbec nebo v nesprávné výši. Lze očekávat, že výsledkem vyhledávací činnosti správce daně bude výzva k podání daňového přiznání, příp. dodatečného daňového přiznání, v některých případech i daňová kontrola a následně doměření daně z příjmů a případné stanovení sankcí.

Další povinnosti provozovatele digitální platformy

S primární povinností provozovatele digitální platformy spočívající v každoročním elektronickém oznámení o uživatelích (prodejcích) digitálních platforem se pojí i další povinnosti, jejichž neplnění může správce daně pokutovat až do výše 1,5 mil. Kč. Tyto povinnosti je proto nezbytné promítnout do úpravy smluvních podmínek uzavíraných platformami s jejich uživateli (prodejci).

Provozovatel platformy má povinnost prověřovat, zda dochází k usnadňování oznamovaných činností prostřednictvím jimi provozované platformy. Za tímto účelem stanoví Příloha č. 4 návrhu zákona postupy náležité péče pro provozovatele digitálních platforem, které se týkají např. ověřování shromažďovaných informací nebo zjišťování daňové rezidence prodejce. Provozovatel platformy má dále povinnost zjišťovat za oznamované období údaje o oznamovaném prodejci a poskytnuté nemovité věci, které jsou specifikovány v Příloze č. 4 návrhu zákona.

Uživatel (prodejce) je pak povinen provozovateli platformy poskytnout součinnost potřebnou při prověřování a zjišťování. Pokud prodejce neposkytne na žádost provozovatele platformy potřebnou součinnost ani na základě druhé upomínky, provozovatel platformy uzavře jeho účet na platformě a znemožní mu opětovnou registraci nebo nevyplatí tomuto prodejci protiplnění.

Provozovatel platformy má také povinnost informovat oznamovaného prodejce, který je fyzickou osobou, o tom, že o něm budou shromažďovány a předávány údaje. Nakonec má provozovatel platformy povinnost uchovávat po dobu 10 let od konce oznamovaného období doklady týkající se prověřování a zjišťování, informační povinnosti a zániku povinnosti podat oznámení.

Digitální platformy mimo EU

Nová pravidla budou dopadat i na digitální platformy neusazené v EU přeshraničně poskytující své služby na území EU, které budou mít povinnost registrace alespoň v jednom členském státě EU. Platformy, které nesplní registrační povinnost, budou vedeny ve veřejném seznamu nespolupracujících platforem. Návrh zákona umožní Specializovanému finančnímu úřadu vydat opatření obecné povahy, jímž zakáže všem provozovatelům platformy uvedené na seznamu nespolupracujících platforem zpřístupnit prodejci i část platformy umožňující mu spojení s uživatelem. V druhém kroku může Specializovaný finanční úřad vydat opatření obecné povahy, kterým zakáže všem prodejcům použít platformu uvedenou na seznamu nespolupracujících platforem nebo její část ke spojení s uživatelem. Porušení opatření obecné povahy může být sankcionováno pokutou až do výše 50 tis. Kč v případě fyzické osoby (prodejce), resp. pokutou až do výše 500 tis. Kč v případě podnikající fyzické osoby a právnické osoby (prodejce).

DAC 7: Nová povinnost pro digitální platformy přinese lepší přehled o online obchodování

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: DAC 7: Nová povinnost pro digitální platformy přinese lepší přehled o online obchodování
DAC 7 dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right