Účetnictví 

IFRIC 23 přijat pro použití v Evropské unii

Dne 23. října 2018 Evropská komise přijala pro použití v Evropské unii interpretaci IFRIC 23 Nejistota týkající se daní z příjmů. Datum účinnosti interpretace v Evropské unii je stejné jako datum účinnosti stanovené radou IASB (účetní období začínající dne 1. ledna 2019 nebo později). Dřívější aplikace je možná.

Interpretace IFRIC 23 byla vydána v červnu roku 2017. O nové interpretaci jsme podrobně informovali v našich Účetních novinkách v červenci 2017. V dnešním článku si shrneme hlavní změny, které IFRIC 23 přináší.

Kontext
V praxi vyvstala otázka, jak by se měla v účetní závěrce zachytit nejistota související s tím, zda konkrétní postup, který účetní jednotka použila v rámci přípravy svého daňového přiznání k dani z příjmů („nejistý daňový postup“), bude pro finanční úřad akceptovatelný. Na základě toho se Interpretační výbor rozhodl vypracovat interpretaci.

Rozsah působnosti
Interpretace se aplikuje při určení zdanitelného příjmu (daňové ztráty), daňových základů, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a daňových sazeb, pokud existuje nejistota související s účtováním o dani z příjmů podle IAS 12 Daně z příjmů.

Problematické oblasti a konsenzus

Zda by daňové postupy měly být posuzovány souhrnně
Účetní jednotka rozhodne, zda bude každý nejistý daňový postup posuzovat jednotlivě nebo společně s jedním nebo více dalšími nejistými daňovými postupy na základě toho, který přístup lépe předpovídá řešení dané nejistoty.

Předpoklad pro kontrolu ze strany finančních úřadů
Účetní jednotka předpokládá, že finanční úřad provede kontrolu částek, které je oprávněn kontrolovat, a při provádění těchto kontrol bude mít plnou znalost všech souvisejících informací.

Určení zdanitelného příjmu (daňové ztráty), daňových základů, nevyužitých daňových ztrát, nevyužitých daňových odpočtů a daňových sazeb

Účetní jednotka zváží, zda je pravděpodobné, že příslušný úřad bude akceptovat všechny nejisté daňové postupy (či skupiny daňových postupů), které účetní jednotka použila či hodlá použít ve svých daňových přiznáních.

  • Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že je pravděpodobné, že příslušný daňový postup bude akceptován, zdanitelný zisk (daňovou ztrátu), daňové základy, nevyužité daňové ztráty, nevyužité daňové odpočty či daňové sazby musí být účetní jednotkou stanoveny v souladu s daňovým postupem, který je uveden v přiznáních k dani z příjmů.
  • Pokud účetní jednotka dojde k závěru, že není pravděpodobné, že příslušný daňový postup bude akceptován, účetní jednotka musí pro určení zdanitelného zisku (daňové ztráty), daňového základu, nevyužité daňové ztráty, nevyužitého daňového odpočtu či daňové sazby použít nejpravděpodobnější částku nebo očekávanou hodnotu daňového postupu. Rozhodnutí by mělo vycházet z toho, která z metod nabízí lepší odhady situace pro vyřešení nejistoty.

Dopady změn skutečností a okolností
Účetní jednotka musí znovu posoudit své úsudky a odhady, pokud dojde ke změně skutečností a okolností.

Zveřejnění
Interpretace neobsahuje žádné nové požadavky na zveřejnění. Místo toho zdůrazňuje stávající požadavky na zveřejnění uvedené v IAS 1 a v IAS 12.

Datum účinnosti a přechodná ustanovení
Účetní jednotka aplikuje IFRIC 23 na roční účetní období počínající dnem 1. ledna 2019 či po tomto datu. Dřívější použití je povoleno.

Účetní jednotky mohou aplikovat interpretaci na základě jednoho z následujících přístupů:

  • Plně retrospektivní přístup: Tento přístup lze aplikovat, pouze pokud tak lze učinit bez nutnosti použití zpětného pohledu. Aplikace nové interpretace se zaúčtuje v souladu s IAS 8, což znamená, že bude nutné přepracovat srovnatelné informace; nebo
  • Modifikovaný retrospektivní přístup: Na základě tohoto přístupu není požadováno ani povoleno přepracovat srovnatelné informace. Kumulativní dopad prvotní aplikace interpretace IFRIC 23 se vykáže v rámci počátečního vlastního kapitálu k datu prvotní aplikace, tedy na počátku ročního účetního období, v němž účetní jednotka interpretaci poprvé použije.


Zdroj:

www.iasplus.com
Interpretace IFRIC 23

Článek je součástí zpravodaje dReport – prosinec 2018, Účetní novinky.

IFRIC 23 IFRS dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right