Daně 

Jaké novinky platí od ledna v oblasti daní?

Sněmovní tisk č. 509, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, podepsal v prosinci 2019 prezident republiky, čímž byl dokončen legislativní proces. Zákon byl vyhlášen 31. 12. 2019 ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2019 Sb. Od 1. 1. 2020 se tak změnily některé předpisy.

Vybrané zákony, kterých se změny týkají:

  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“);
  • zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rezervách“);
  • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“);
  • zákon č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z hazardních her“).

Zákon o daních z příjmů

O navrhovaných změnách jsme vás již informovali v článku Plánované změny daně z příjmu pro rok 2020. Ve stručnosti však připomínáme následující oblasti:

  • Změna zdanění úrokových příjmů plynoucích z dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013

Novela zrušila výjimku (přechodné ustanovení) pro dluhopisy emitované před 1. lednem 2013 tak, že se všechny úrokové příjmy zaokrouhlují až na úrovni daně z celkového příjmu od jednoho emitenta, a to bez ohledu na datum emise dluhopisu. U všech dluhopisů je tak aplikován stejný způsob zaokrouhlování, který eliminuje výhodu tzv. korunových dluhopisů. Nová pravidla se vztahují na úrokový příjem z dluhopisu emitovaného před 1. lednem 2013, který poplatníkovi plyne po 1. lednu 2020.

  • Změna metody tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv v pojišťovnictví

Pojišťovny a zajišťovny nově zohledňují jako daňově uznatelné výdaje tvorbu rezerv podle zákona o pojišťovnictví, který vychází ze směrnice Solventnost II, a nikoliv technické rezervy tvořené podle právních předpisů upravujících účetnictví. Technické rezervy tvořené podle účetních předpisů tak již nadále nebudou daňově uznatelným výdajem. V tomto kontextu došlo i k nové textaci zákona o rezervách. Další změnou v přístupu je, že vzhledem k tomu, že se o technických rezervách tvořených podle zákona upravujícího pojišťovnictví neúčtuje, budou rezervy v pojišťovnictví promítány do základu daně formou mimoúčetních úprav výsledku hospodaření.

Předpokládá se, že přechod na nový systém povede k poměrně velkému dopadu na daňovou povinnost pojišťoven a zajišťoven, proto zákon obsahuje přechodná ustanovení, která by tuto jednorázovou daňovou povinnost měla rozložit na dvě zdaňovací období.

  • Omezení osvobození výher z hazardních her pro fyzické osoby

Hazardní hry se rozdělily do jednotlivých příjmových kategorií, přičemž výhry z loterie a tomboly a také výhry z účtenkové loterie nově podléhají srážkové dani s tím, že za základ daně se považuje hrubá výše výhry nesnížená o výdaje. Osvobozená je pak pouze částka jednotlivé výhry, která nepřesáhne 1 mil. Kč. Nově mají poplatníci možnost příjmy z loterie a tomboly, které podlehly srážkové dani, zahrnout do přiznání k dani z příjmů fyzických osob a sraženou daň uplatnit podobně jako zálohu, pokud to bude pro ně výhodné. Srážková daň se uplatní na výhry z loterie a tomboly plynoucí fyzické osobě od 1. ledna 2020.

Příjmy z ostatních typů her jsou zdaňovány v daňovém přiznání poplatníka daně z příjmů fyzických osob jako ostatní příjem, tj. nebude zdaňováno organizátorem hry (plátcem) formou srážkové daně. Základ daně je kalkulován jako rozdíl úhrnu výher z daného druhu příjmu (resp. příjmové kategorie) a úhrnu vkladů do hry v rámci tohoto druhu příjmu. Pokud rozdíl mezi úhrnem příjmů a úhrnem vkladů ze všech hazardních her spadajících do jednotlivého druhu příjmu za celé zdaňovací období nepřesáhne 1 mil. Kč, budou příjmy z příslušných hazardních her od daně osvobozeny. Jiné výdaje než vklady do hry nebude možné v kalkulaci základu daně uplatnit. Nová pravidla se uplatní na výhry z ostatních typů hazardních her, které jsou předmětem daně od 1. ledna 2020.

Zákon o spotřebních daních

Navrhovaným změnám zákona o spotřebních daních jsme se věnovali například v článku  o daňovém balíčku. Ve stručnosti však připomínáme nejvýznamnější změny, které novela zákona přináší.

Významná změna se týká zvýšení sazeb daně z lihu. Od 1. ledna 2020 činí sazba daně z lihu pro líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem nomenklatury 2207 (například výrobky s obsahem alkoholu více než 80 % obj. nebo výrobky obsahující líh využívané jako palivo), dále pod kódem nomenklatury 2208 (například whisky, vodka, gin) a v ostatních případech 32 250 Kč / hl etanolu. Také v případě lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 l etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období došlo ke zvýšení sazby daně z lihu na 16 200 Kč / hl etanolu.

Další zvýšení sazeb se týká daně z tabákových výrobků, kdy procentní část u cigaret se nově zvyšuje na 30 %. Pevná část sazby daně nově činí u cigaret 1,61 Kč / kus, u doutníků a cigarillos 1,88 Kč / kus a u tabáku ke kouření 2 460 Kč /kg. Navýšená byla taktéž minimální sazba daně u cigaret na celkovou minimální částku 2,9 Kč / kus. I v případě zahřívaných tabákových výrobků došlo ke zvýšení sazby daně na 2,46 Kč / kus.

V důsledku přijetí tohoto zákona může provozovatelům daňového skladu nebo oprávněným příjemcům pro opakované přijímání vybraných výrobků vzniknout povinnost změnit zajištění daně. Proto je nutné případné navýšení zajištění daně zkalkulovat. Zajímavostí je i navýšení limitu piva vyráběného fyzickou osobou v zařízení pro domácí výrobu piva, kdy pokud takto vyrobené množství piva nepřesáhne nově 2000 l za kalendářní rok a nebude prodáno, výrobce není považován za plátce daně.

Zákon o dani z hazardních her

Daňový balíček obsahuje také změnu sazby daně u dílčího základu daně z loterií, která by nově měla činit 35 %, nikoli 23 %. Původní znění novely zákona počítalo se zvýšením sazeb daně z hazardních her i u ostatních dílčích základů daně, nicméně návrh zákona prošel několika pozměňovacími návrhy, a ostatní zvýšení sazeb daně byly z finálního znění zákona vypuštěny.

Spotřební daň Daň z příjmů Přímé daně dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right