Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2021]

Květnové novinky z oblasti mezinárodního zdanění přinášejí mimo jiné nové informace o judikatuře SDEU týkající se výplaty dividend či shrnují stanovisko SDEU k výplatě dividend subjektům kolektivního investování. Dále například informují o Dohodě mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci, která vstoupila v platnost 1. května 2021. Více se dozvíte v článku.

Dánsko: Rozhodnutí o skutečném vlastnictví

Vrchní soud pro východní Dánsko vydal rozhodnutí ve věcech Skatteministerie v. TDS A/S (C-116/16) a Skatteministeriet v. NetApp Denmark ApS (C-117/16 Y Denmark ApS), týkajících se nároku na osvobození od daně u výplaty dividend. Oba případy byly Soudním dvorem EU („SDEU“) vráceny dánskému soudu k objasnění, zda nedošlo ke zneužití práva či k podvodu. Podrobnosti ohledně obou případů naleznete v našem dřívějším článku. Osvobození od daně ve vztahu k výplatě dividend dle směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností (směrnice Rady 2011/96/EU) a uplatnění výhod plynoucích ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění bylo Vrchním soudem pro východní Dánsko zamítnuto z důvodu nedostatečného právního základu a vložení účelových společností představujících mezičlánky transakce.

Nizozemsko: aktualizované znění vyhlášek o právní fúzi a rozdělení/odštěpení

Od 8. května 2021 (se zpětnou účinností k 28. dubnu 2021) platí v Nizozemsku aktualizované znění vyhlášky ministerstva financí týkající se právní fúze, rozdělení a odštěpení vedoucí k čisté nerealizované ztrátě. Tyto vyhlášky stanovují novou podmínku vztahující se na situaci, kdy fúze či rozdělení, resp. odštěpení vedou ke ztrátě. Nová podmínka požaduje, aby došlo k rozdělení zisku takovým způsobem, který zajistí, že nerealizovaná ztráta po fúzi či rozdělení, resp. odštěpení nebude (zpočátku) započtena vůči jiným ziskům nebo ziskům přijímajícího subjektu/subjektů.

Stanovisko Soudního dvora EU ke srážkové dani z dividend vyplácených subjektům kolektivního investování

Dne 6. května 2021 vydala generální advokátka Soudního dvora EU Juliane Kokott stanovisko ve věci Allianzgi-Fonds Aevn v. Autoridade Tributária e Aduaneira (Věc C-545/19) týkající se výběru srážkové daně z dividend vyplácených subjektům kolektivního investování, přičemž dospěla k závěru, že článek 63 Smlouvy o fungování Evropské unie nebrání vnitrostátnímu předpisu uvalit srážkovou daň na výplatu dividend společnosti-rezidenta subjektu kolektivního investování, který není rezidentem a nepodléhá dani z příjmů právnických osob v domovském státě.

Indie: Parametry určující zdanitelnou přítomnost nerezidentů v Indii

Indická Ústřední rada pro přímé daně stanovila parametry, na jejichž základě bude odvozena tzv. zdanitelná přítomnost nerezidentů v Indii pro účely alokace/zdanění příjmů. Tyto limitní parametry budou platné od 1. dubna 2022 a vztahují se k celkovým platbám nerezidentů za předchozí rok, jež se týkají transakcí zahrnujících zboží, služby či majetek, které tento nerezident provedl spolu s jakoukoli osobou v Indii, včetně elektronického stažení dat nebo softwaru, ve výši přesahující 20 milionů indických rupií. Limitní parametry se rovněž vztahují k systematickému a nepřetržitému nabízení obchodních aktivit či k interakcím s 300 tisíci nebo více uživateli nacházejícími se v Indii.

Dohoda mezi EU a Spojeným královstvím o obchodu a spolupráci vstoupila v platnost 1. května 2021

Úspěšné uzavření jednání Rady Evropské unie dne 29. dubna 2021 umožnilo, aby od 1. května 2021 vstoupila v platnost Dohoda mezi EU a Spojeným království o obchodu a spolupráci, která zřizuje dohodu o volném obchodu spolu s úzkým partnerstvím v oblasti bezpečnosti občanů a zastřešujícím právním rámcem, který upravuje vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Cílem Dohody je zajištění rovných podmínek v oblastech jako např. DPH, cla, koordinace sociálního zabezpečení, státní podpora, daňová transparentnost a boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem. Dohoda byla dosud prozatímně uplatňována od 1. ledna 2021.

Zdanění DPH u elektronického obchodování

Belgie zavedla nová pravidla pro daň z přidané hodnoty u elektronického obchodování. Nová pravidla, která vstoupí v platnost 1. července 2021, představují významnou změnu pravidel DPH pro přeshraniční elektronické obchody mezi podniky a spotřebiteli („B2C“) v Evropské unii. Úplné znění návrhu zákona č. DOC 55 180/001 naleznete zde (ve formátu PDF a pouze ve francouzštině a nizozemštině). Balíček EU týkající se DPH v oblasti elektronického obchodování byl přijat také v Německu. Balíček mimo jiné rozšiřuje systém jednotného kontaktního místa (mini one-stop shop) na přeshraniční systém jednotného kontaktního místa (border one-stop shop), ruší stávající osvobození od platby DPH při dovozu malých zásilek v hodnotě nižší než 22 eur (nová hodnota pro osvobození od platby DPH je 150 eur) a u prodeje na dálku, poskytování určitých služeb a dalších oblastí nahrazuje dosavadní limit 35 tisíc eur celoevropským limitem 10 tisíc eur. Očekává se, že balíček týkající se elektronického obchodování vstoupí, obdobně jako v Belgii, v platnost 1. července 2021.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right