Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2021]

OECD vydala první hodnocení automatické výměny informací o finančních účtech a pokyny, jak posuzovat dopady pandemie covidu-19 na převodní ceny. Rada ECOFIN vyjádřila podporu implementaci směrnice DAC 7. Výplata dividend z gibraltarských společností oprávněným lucemburským subjektům bude od 1. ledna 2021 podléhat odvodu srážkové daně z dividend. Francouzský Nejvyšší správní soud vydal stanovisko k interpretaci smluv o zamezení dvojímu zdanění a pojmu stálé provozovny. Nová pravidla pro vznik stálé provozovny byla zavedena také v Dánsku. Další zajímavé novinky se týkají daňových změn v Portugalsku, Belgii nebo USA.

OECD vydala pokyny k hodnocení pandemie covidu-19 na převodní ceny

Dne 18. prosince 2020 vydala OECD Pokyny týkající se dopadů pandemie covidu-19 na převodní ceny. Pokyny se zaměřují na to, jak uplatňovat princip zachování tržního odstupu a Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy v oblastech, které mohou vznikat nebo se zhoršovat vlivem současné pandemie. Pokyny se zaměřují na čtyři prioritní oblasti, a to srovnávací analýzu, ztráty a alokace specifických nákladů souvisejících s pandemií covidu-19, programy státní podpory a předběžné cenové dohody (APA). Pokyny vycházejí z konsenzuálního stanoviska 137 zemí, které jsou součástí inkluzivního rámce G20/OECD v oblasti eroze základu daně a přesouvání zisku (BEPS). Více se o tomto tématu dočtete v našem článku.

OECD publikovala přínosy automatické výměny informací

Globální fórum o transparentnosti a výměně informací pro daňové účely oznámilo vydání první hodnotící zprávy automatické výměny informací o finančních účtech. Podle oznámení globálního fóra je 88 % jurisdikcí zapojených od roku 2017–18 do automatické výměny považováno za jurisdikce s uspokojivými právními rámci. Ve druhé fázi hodnocení bude posuzována efektivita automatické výměny ve více než 100 jurisdikcích. Z hodnotící zprávy vyplývá, že během roku 2019 došlo k automatické výměně informací mezi jurisdikcemi o 84 milionech finančních účtech po celém světě, které představují celková aktiva v přibližné výši 10 bilionů eur; od roku 2009 byly prostřednictvím programů dobrovolného zveřejňování informací, zahraničních daňových šetření a souvisejících opatření identifikovány dodatečné daňové výnosy ve výši 107 miliard eur (což je zvýšení oproti 102 miliardám eur vykázaným v roce 2019).

Rada ECOFIN podpořila směrnici DAC 7

Po dosažení souhlasu členských států na odborné úrovni vydala Rada Evropské unie dne 25. listopadu 2020 aktualizovaný návrh směrnice Rady novelizující směrnici 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (DAC 7). Navrhovaná směrnice, známá také jako DAC 7, by rozšířila rozsah stávajících ustanovení o výměně informací a správní spolupráci mezi členskými státy tím, že by vyžadovala, aby digitální platformy sbíraly a oznamovaly informace o výnosech realizovaných prodejci, kteří nabízejí určité služby. Návrh směrnice byl projednán Radou pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) dne 1. prosince 2020 a ministři členských států mu vyjádřili svou podporu. Očekává se, že směrnice bude formálně schválena a přijata do konce ledna 2021. Implementace směrnice DAC 7 do národní legislativy bude muset být provedena do 31. prosince 2022, aby pravidla z ní vyplývající mohla začít platit od 1. ledna 2023.

Lucembursko: nová pravidla pro dividendy vyplacené gibraltarskými dceřinými společnostmi

Dne 1. prosince 2020 vydala lucemburská daňová správa oběžník, ve kterém uvádí, že od 1. ledna 2021 nebude výplata dividend prováděná společnostmi založenými na Gibraltaru ve vztahu k oprávněným lucemburským společnostem nadále osvobozena v souladu s evropskou směrnicí o společném zdanění mateřských a dceřiných společností. Osvobození pro dividendy by naopak mohlo platit, pokud by dividendy byly vypláceny nerezidentní společností na základě daně z příjmů srovnatelné s lucemburskou daní z příjmů (známo jako „subject to tax test“).

USA: Povinné poskytnutí informací o skutečném vlastnictví

Na základě návrhu zákona o povolení výdajů na obranu, schváleného Sněmovnou reprezentantů a Senátem, mají vybrané obchodní jednotky povinnost hlásit své skutečné vlastníky úřadu ministerstva financí působícímu pod názvem Síť pro postihování finanční kriminality (FinCEN). Informace o skutečných vlastnících by měly být sděleny v okamžiku, kdy společnost vzniká a kdy se vlastnictví mění. Informace předkládané úřadu FinCEN by byly udržovány v tajnosti a chráněny podle standardů nejvyšší informační bezpečnosti. Podle návrhu by se pokutou podle trestního a občanského práva trestalo úmyslné porušení požadavků na poskytování informací a neoprávněné zveřejnění nebo použití informace o skutečném vlastníkovi. Ministerstvo financí by muselo vydat nařízení pro implementaci ustanovení o poskytování informací do jednoho roku od data schválení zákona. Informační povinnost pak začne platit ode dne jeho platnosti.

Francie: Nové rozhodnutí o pojmu „stálá provozovna“

Dne 11. prosince 2020 rozhodl francouzský Nejvyšší správní soud (Conseil d’Etat) v případu, který se zabýval tím, zda společnost, která je irským rezidentem, má stálou provozovnu ve Francii podle článku 2, odst. 9 Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění mezi Francií a Irskem (1968), jehož znění odpovídá vymezení stálé provozovně v modelové smlouvě OECD z roku 2017. Soud uvedl, že pojem „stálá provozovna“ vzniklá z titulu závislého zástupce (DAPE) zahrnuje francouzské společnosti, jestliže její zástupce běžně rozhoduje o transakcích systematicky schvalovaných nerezidentní společností, ačkoli francouzská společnost formálně neuzavírá smlouvy jménem nerezidentní společnosti. Tento výklad je v souladu s odstavci 32.1 a 33 komentáře k článku 5 modelové smlouvy OECD (a jednotlivě vyplynuly z novelizací v letech 2003 a 2005). V daném případě soud rozhodl, že soudci nižší instance chybně interpretovali pojem „stálá provozovna“ z titulu závislého zástupce, a proto jejich rozhodnutí zrušil. Soud rovněž oficiálně rozhodl, že smlouvy o zamezení dvojímu zdanění lze interpretovat ve světle komentáře OECD zveřejněného po uzavření smluv (odvolatelná interpretace). Podle předcházející judikatury mohl být komentář OECD použit jako způsob výkladu pouze v případě, že byl vydán před uzavřením příslušné smlouvy.

Belgie: Úpravy ustanovení o omezení odpočtu úroků a proti zneužívání

Dne 4. prosince 2020 navrhla Belgie úpravy ustanovení o omezení odpočtu úroků a ustanovení proti zneužívání ve vztahu k jurisdikcím zahrnutým do seznamu EU nespolupracujících států.

Nová opatření platí od počátku roku 2021. Přijatá ustanovení proti zneužívání pro země uvedené na evropském seznamu nespolupracujících států se týkají neodčitatelnosti nákladů, uplatnění ustanovení o ovládané zahraniční společnosti (CFC) bez použití testu ovládání a zdanění a neuplatnění osvobození z důvodu majetkové účasti (tzv. participation exemption). V tomto ohledu nebudou mít belgické společnosti možnost prokázat, že vztah se společností usazenou v nespolupracujícím státě není založen na daňových motivech.

Dánsko: Úprava pravidel pro stálou provozovnu, odčitatelnost ztrát a požadavky na dokumentaci převodních cen

Dánský parlament schválil návrh zákona, který upravuje pravidla pro daň z příjmů právnický osob s ohledem na stálé provozovny, odpočet konečných ztrát v zahraničních dceřiných společnostech a požadavky na dokumentaci převodních cen. Nová pravidla jsou účinná od 1. ledna 2021.

Dánská definice stálé provozovny byla uvedena do souladu s článkem 5 modelové smlouvy OECD (2017). Cílem úpravy je zajistit, aby se společnosti s přeshraničními aktivitami nemohly uměle organizovat tak, aby se vyhnuly vytvoření stálé provozovny v zemi, kde působí.

Změny ohledně odčitatelnosti konečných ztrát vzniklých zahraničním dceřiným společnostem mají za úkol sladit dánskou legislativu s právem EU. Zda je ztráta konečná, se bude určovat podle pravidel platných v zemi, kde se dceřiná společnost nachází. A konečně, na základě nových pravidel musí být dokumentace převodních cen předložena daňové správě do 60 dní po vypršení termínu pro předložení informačního formuláře.

Portugalsko: Nové daně uvalené na digitální služby

Dne 19. listopadu 2020 zveřejnila portugalská vláda zákon č. 74/2020, který zavádí dvě nové daně vztahující se ke kinematografickým a audiovizuálním činnostem. Zaprvé je to daň z realizace ve výši 4 % z ceny uhrazené za audiovizuální komerční sdělení umístěné na platformách pro sdílení videa. Tuto daň budou muset platit poskytovatelé vybraných služeb z výnosů realizovaných v Portugalsku. Zadruhé je to roční daň ve výši 1 % z výnosů poskytovatelů předplacených služeb videa na vyžádání. Daň budou platit poskytovatelé služeb z příslušných příjmů realizovaných v Portugalsku spojených s předplatným nebo příležitostnými transakcemi pro služby videa na vyžádání. Osvobozeni z daňové povinnosti budou poskytovatelé služeb s nízkým obratem (méně než 200 000 eur relevantního ročního příjmu) nebo malým počtem diváků (méně než 0,5 % aktivních předplatitelů). Zákon nabyde účinnosti 90 dní po datu zveřejnění, tj. 17. února 2021.

Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right