Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [prosinec 2021]

V Rakousku byl představen návrh daňové reformy, která by měla zavést zdanění kryptoměn ve výši 27,5 %. Ve Spojeném království bude pro velké podniky zavedena povinnost zpracovávat dokumentaci k převodním cenám. Podrobnější informace o těchto i dalších důležitých novinkách z oblasti mezinárodních daní najdete v našem článku.

Rakousko: Zdanění kryptoměn u fyzických osob

Rakouská vláda představila návrh daňové reformy, která mimo jiné počítá se zdaněním kryptoměn ve výši 27,5 %. Pokud bude návrh schválen, budou v Rakousku od 1. března 2022 příjmy z kryptoměn zdaňovány stejnou sazbou daně jako ostatní kapitálová aktiva.

Nový daňový režim se bude vztahovat pouze na kryptoměny nakoupené po 28. únoru 2021. Prodej kryptoměn nakoupených před tímto datem bude považován za spekulativní transakci do jednoho roku od nabytí a bude podléhat progresivní sazbě daně z příjmu až do výše 55 %.

Podle předloženého návrhu budou zdanění podléhat jak běžné příjmy, tak i kapitálové zisky z prodeje kryptoměn. Zisk z prodeje bude stanoven rozdílem mezi výnosy z prodeje a pořizovacími náklady. Bližší podrobnosti pak stanoví samostatná vyhláška Ministerstva financí. Zdanitelné plnění naopak nebude představovat směna jedné kryptoměny za jinou, avšak pouze za předpokladu, že investor následně kryptoměnu „nesmění“ za fiat měnu (např. euro).

V současné době není jisté, zda se nový daňový režim bude vztahovat i na transakce se stablecoiny. Nezaměnitelné tokeny (NFT) však tomuto novému režimu podléhat pravděpodobně nebudou, právě z důvodu jejich nezaměnitelnosti.

Spojené království: Nová dokumentace k převodním cenám a požadavky na souhrnnou auditní stopu

Vláda Spojeného království oznámila nový požadavek, aby velké podniky udržovaly od dubna 2023 tzv. master file a local file dokumentaci k převodním cenám a dále podpůrnou souhrnnou dokumentaci auditní stopy. Požadavek se bude vztahovat na skupiny, které podléhají country-by-country reportingu, tj. nadnárodní skupiny s ročním obratem 750 milionů eur a více. Nová právní úprava bude vyžadovat přípravu dokumentace k převodním cenám, ta však bude finančním úřadům předkládána pouze na vyžádání.

Vláda má v úmyslu úzce sladit své metodické pokyny a požadavky na dokumentaci se standardy OECD (zejména se závěrečnou zprávou BEPS k akčnímu plánu č. 13) a hodlá se zaměřit pouze na materiální transakce mezi spojenými osobami, přičemž transakce v rámci Spojeného království nemusí být v dokumentaci zahrnuty, pokud nepředstavují „podstatné daňové riziko“. Kromě toho bude vyžadována stručná souhrnná dokumentace auditní stopy, která nastíní kroky podniknuté podnikem při vyhodnocování závěrů týkajících se jeho převodních cen. Souhrn by měl zvýšit transparentnost ohledně způsobu, kterým podnik svou analýzu provedl, a umožnit finančním úřadům posoudit úroveň spolehlivosti, kterou dokumentace poskytuje.

EU: Vyjádření Evropské komise k daňovým otázkám

Dne 30. listopadu 2021 přednesl Paolo Gentiloni, evropský komisař pro hospodářství, v Evropském parlamentu vyjádření Evropské komise k daňovým otázkám. Evropskou unii označil za důležitého aktéra v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem. Gentiloni však také připomněl nezbytné kroky, které je třeba podniknout v roce 2022, tj. nadále naplňovat nedávné globální úspěchy v oblasti daňové spravedlnosti, pokračovat v boji za daňovou spravedlnost a pracovat na klimatických cílech (konkrétně na mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích tzv. CBAM a revidované směrnici o zdanění energie).

Ve spojitosti s dohodou o inkluzivním rámci OECD (pilíř 1 a 2) Gentolini uvedl, že Evropská komise hodlá provést pilíř 2 prostřednictvím směrnice EU, zatímco způsob provádění pilíře 1 do práva EU zatím není jasný.

EU: Přehled Evropské komise o porušování právních předpisů

Nejnovější přehled Evropské komise o porušení právních předpisů z 12. listopadu 2021 shrnuje případy, ve kterých Komise podniká právní kroky proti členským státům EU za neplnění jim uložených povinností. V daňové oblasti by měla být odeslána formální výzva Chorvatsku, Dánsku a Litvě za nesprávné provádění balíčku týkajícího se DPH v oblasti elektronického obchodování do vnitrostátního práva a Španělsku za nedodržení pravidel pro srážkovou daň z licenčních poplatků přijatých daňovými poplatníky-nerezidenty. Evropská komise rovněž oznámila, že uzavírá 46 dříve otevřených případů řízení o nesplnění povinnosti, v nichž byly problémy s členskými státy vyřešeny, aniž by Komise musela pokračovat v dalším řízení.

Mezinárodní zdanění

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right