Daně 

NSS posuzoval „nepeněžní příjmy“ u zaměstnaneckých benefitů

Nejvyšší správní soud judikoval, co je považováno za nepeněžní plnění ve formě využití zdravotnických, vzdělávacích nebo rekreačních zařízení, příspěvku na kulturní či sportovní akce. Ve svém rozhodnutí se odklonil od názoru krajského soudu a uvedl, že pro splnění podmínek příjmů osvobozených od daně z příjmů fyzických osob zákon o dani z příjmů stanoví, že musí jít o nepeněžní plnění.

Krajský soud v rozsudku č. j. 29 Af 89/2018-68 z prosince 2021 konstatoval, že pro splnění podmínek osvobozeného příjmů zaměstnance může nepeněžní plnění od zaměstnavatele ve prospěch zaměstnance mít i tu podobu, kdy si zaměstnanec dané zboží nebo službu uhradí sám a zaměstnavatel mu poskytne účelově vázané finanční prostředky, ať již zálohově, nebo oproti již prokazatelně vynaloženým výdajům.

Nyní se v otázce posouzení, co je nepeněžním příjmem, postavil Nejvyšší správní soud odlišně od názoru krajského soudu. V rozsudku č. j. 7 Ads 31/2021-28 z listopadu 2022 šlo o situaci, kdy zaměstnavatel vyplatil zaměstnanci peníze za účelem rekreace na základě jím doložených výdajů na rekreaci. Nejvyšší správní soud se v rozsudku neztotožnil se závěrem Krajského soudu v Brně, který u stejné věci posoudil poskytnutí peněžní částky zaměstnanci na základě daňového dokladu za rekreaci ve světle dřívější judikatury krajských soudů, a to jako nepeněžní příjem, čímž krajský soud poskytnutí peněžní částky uznal jako příjem osvobozený od daně z příjmů fyzických osob.

Nejvyšší správní soud konstatoval, že za nepeněžní plnění lze považovat:

  • poskytnutí poukázek, např. Flexipassů na odběr služby či jiných plnění obdobného charakteru, které nejsou směnitelné za peníze, nebo
  • situaci, kdy zaměstnavatel hradí peněžní částku třetí osobě prostřednictvím vystavené faktury, aby zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi poskytla určitou výhodu či služby.

Naopak ale Nejvyšší správní soud nesouhlasil s tím, že by zaměstnavatel mohl zaměstnanci poskytnout finanční částku přímo na účet, neboť plnění účelu, a to využití peněz na rekreaci, není v okamžiku poskytnutí nijak zajištěno, protože zaměstnanec by mohl finanční prostředky využít i na něco jiného.

Uvidíme, jakým způsobem se v budoucnu k situaci popsané v rozsudku krajského soudu č. j. 29 Af 89/2018-68 z prosince 2021 vyjádří Nejvyšší správní soud.

Zaměstnanci Daň z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right