Udržitelnost  Poradenství 

Směrnice EU: Nová éra rovnosti žen a mužů v obchodních společnostech

Diverzita a rovnost nejsou jen módními pojmy, ale i základními kameny každé perspektivní společnosti. S novou vlnou regulací v rámci Evropské unie nabývá rovnost žen a mužů na ještě větším významu. Cesty udržitelnosti, úspěšného managementu a rovnosti se vzájemně protínají, a vedení firem by tento trend mělo s ohledem na budoucnost respektovat. Jak vám mohou multifunkční týmy a experti společnosti Deloitte pomoci se v této době plné transformací vyznat?

Historický okamžik: EU klade důraz na rovnost žen a mužů

V promítání hodnot diverzity a rovnosti žen a mužů do svých právních předpisů platí Evropská unie za průkopníka. V návaznosti na zakládající smlouvy a Listinu základních práv EU jsou zásadní dvě nově přijaté klíčové směrnice: směrnice o transparentnosti odměňování (Pay Transparency Directive) a (Women on Boards Directive). Obě slouží jako klíčové nástroje pro podpoření společností v jejich ambicích v oblasti genderové rovnosti.

Směrnice o transparentnosti odměňování: Spravedlivé odměňování v centru pozornosti

Směrnice o transparentnosti odměňování má zásadně změnit způsob, jakým společnosti řeší a zveřejňují odměňování svých zaměstnanců. Mezi hlavní body této směrnice patří:

 • Transparentnost na prvním místě: Při komunikaci volných pracovních pozic budou podniky muset zveřejnit jasná mzdová rozpětí. Otázka očekávaného odměňování tak bude transparentní od samého počátku náborového procesu.
 • Odstranění historických předsudků: Zaměstnavatelé se již nebudou moci ptát na předchozí plat uchazeče, díky čemuž budou nové pozice nabízeny na základě dovedností a zkušeností, a nikoli na základě přetrvávajících nerovností z minulosti.
 • Podpora transparentnosti: Zaměstnavatelé nebudou moci bránit zaměstnancům mluvit o výši jejich platů.
 • Právo na informace: Zaměstnanci budou moci získat přístup k údajům o průměrné mzdě na svých pozicích rozdělený podle pohlaví, to zajistí lepší přehled o případných rozdílech.
 • Podávání zpráv o rozdílech v odměňování žen a mužů: Podniky budou muset nově zveřejňovat rozdíly v odměňování zaměstnanců a zaměstnankyň.

Tato směrnice se netýká pouze oblasti compliance, ale zároveň podporuje i kulturu transparentnosti a spravedlnosti. Společnosti jsou vybízeny k tomu, aby analyzovaly své rozdíly v odměňování žen a mužů, posílily své zásady diverzity, rovnosti a inkluze a podporovaly prostředí, v němž se rozdíly v odměňování žen a mužů stanou přežitkem z minulosti.

Směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech: Cesta k rovnosti ve vedení společností

Směrnice o zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností představuje významný krok k diverzifikaci vedení podniků. Mezi její nařízení patří:

 • Stanovení referenčních hodnot: Do poloviny roku 2026 by měly dotčené kotované společnosti v EU zajistit, aby alespoň 40 % pozic členů orgánů bez výkonných pravomocí, tj. nevýkonných funkcí ve správních či dozorčích radách, nebo
  33 % všech pozic členů řídících orgánů společnosti (výkonných i nevýkonných) zastávaly osoby nedostatečně zastoupeného pohlaví.
 • Odpovědnost a transparentnost: Společnosti budou nuceny zveřejňovat informace o poměru mužů a žen ve svých řídících a dozorčích orgánech, přijatých opatřeních i plánech na dosažení stanovených kvót.
 • Výběr na základě profesních výsledků: Přestože je na genderovou rovnost kladen velký důraz, prvořadé zůstávají profesní výsledky a kvalifikace. Členové řídících a dozorčích orgánů budou muset být vybíráni na základě transparentních, neutrálních a nediskriminačních kritérií.

Aby společnosti mohly těmto nařízením dostát, měly by přehodnotit své náborové strategie a zajistit spravedlivé zastoupení žen a mužů na všech úrovních řízení a tím vytvořit předpoklady k tomu, aby v budoucnu bylo zastoupení ve vedoucích pozicích genderově vyváženější.

Deloitte: Váš partner pro budoucnost

Změna si nežádá jen přizpůsobení se novým poměrům, ale i jejich předvídání. Jelikož se podniky nyní ocitly na křižovatce, kde se potkávají právní nařízení a společenská očekávání, je nutné, aby se na změny včasně připravily a navrhly pro ně vhodné strategie.

Ve společnosti Deloitte nechceme být pouhými diváky, ale naopak se na této transformaci aktivně podílet. Prostřednictvím řešení, ve kterých se snoubí naše multidisciplinární odborné znalosti, nabízíme celostní přístup k pochopení a implementaci těchto nových směrnic. Vybrat si ke spolupráci společnost Deloitte znamená vybrat si tým, který si cení diverzity a rovnosti jako základních pilířů úspěšného podnikání.

V současnosti vstupujeme do nové éry rovnosti žen a mužů a jejich spravedlivějšího zastoupení v řízení společností, a proto nestačí se novým pravidlům pouze podřídit, je potřeba jít příkladem a s rozhodností je také prosazovat. Pojďme společně změnit představu korporátního světa, který bude nejen spravedlivý, ale současně i mimořádně úspěšný.

Autorem článku je Kryštof Stupka.
Odměňování zaměstnanců Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right