Daně 

Stručně k vybraným novelám zákona o daních z příjmů

Vývoj české legislativy je v poslední době natolik překotný, že začíná být poměrně složité všechny navrhované změny vůbec sledovat. Proto jsme pro vás v oblasti daně z příjmů připravili stručný přehled některých navrhovaných změn, které se buď připravují, nebo jsou již v legislativním procesu a zároveň budou zasahovat do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“).

Implementační balíček

Implementační balíček (sněmovní tisk č. 572) byl předložen Poslanecké sněmovně již 23. 8. 2019, a přesto prošel v této komoře teprve druhým čtením. Co se týče zákona o daních z příjmů, jsou navrženy především terminologické úpravy v oblasti mezinárodního zdaňování a také úpravy a zpřesnění týkající se implementace Směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD). Konkrétně se jedná o úpravy nadměrných výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví a zdanění ovládané zahraniční společnosti.

Kromě zákona o daních z příjmů, který se touto novelou nemění nijak zásadně, ovšem implementační balíček výrazněji zasahuje do oblasti DPH, kam přináší nová pravidla, která nesou souhrnný název quick fixes. V neposlední řadě tato novela obsahuje také dlouho očekávanou implementaci další Evropské směrnice DAC VI v oblasti oznamování přeshraničních uspořádání. V rámci implementace Směrnice DAC VI bychom rádi upozornili na aktuálně diskutovanou možnost odložení některých oznamovacích povinností v návaznosti na pandemii COVID, která vychází z iniciativy Evropské komise, více v aktuálním článku Možný posun lhůt pro plnění oznamovací povinnosti přeshraničních uspořádání.

Tématu oznamovací povinnosti DAC VI se budeme více věnovat na našem webcastu.

„Předkoronavirové“ novely roku 2021

V „předkoronavirové době“ byly pro rok 2021 navrženy celkem dvě novely. První novela, z ledna 2020, zavádí možnost paušalizace daně z příjmů fyzických osob a veřejných pojistných u vybrané skupiny poplatníků s příjmy z podnikání. Tato novela by měla v určených případech znamenat možnost placení finančnímu úřadu jednou platbou bez nutnosti podávat daňové přiznání, popřípadě přehledy o příjmech a výdajích. Součástí navrhovaného zákona jsou i navazující změny příslušných pojistných předpisů. U této novely bylo již dokončeno vnější připomínkové řízení.

Další novela pro rok 2021 je dle slov Ministerstva financí zaměřená především na redukci výjimek v zákoně o daních z příjmů. Dochází tak například k návrhu zrušení osvobození úrokových příjmů u daňových nerezidentů (poplatníků daně z příjmů fyzických osob i poplatníků daně z příjmů právnických osob), které jim plynou z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou (tzv. eurobondy). Novela se také zabývá dlouho očekávanou úpravou a zjednodušením oznamovací povinnosti v otázce příjmů plynoucích do zahraničí a v neposlední řadě přináší novinku v podobě osvobození peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců. U této novely se vnější připomínkové řízení chýlí ke konci.

Zpětná ztráta

V rámci protikrizových opatření vlády byla nově navržena možnost tzv. zpětného uplatnění ztráty. Tento institut by měl zajistit poplatníkům možnost získat vratitelné přeplatky na základě daňových povinností, které byly uhrazeny za minulá dvě léta. Novela byla předložena na jednání Národní ekonomické rady vlády (NERV) a po jejím jednání dosud upravený návrh neopustil dílnu Ministerstva financí. Úprava původního návrhu by měla spočívat především v tom, aby byly vratitelné přeplatky vyplaceny poplatníkům co nejdříve a pomoc tak byla dostatečně efektivní. Proto by novela měla obsahovat speciální jednorázové přechodné ustanovení, které má za cíl právě uspíšit získání finančních prostředků (vratitelných přeplatků) daňovými subjekty v době koronavirové krize.

Navržené přechodné ustanovení by mělo nabízet možnost, aby si poplatník určil, resp. odhadl daňovou ztrátu, kterou očekává, že vykáže za první zdaňovací období, jež skončí dne 30. června 2020. Jde tedy o období, které by mělo být koronavirovou krizí nejvíce zasaženo. Takto odhadnutou daňovou ztrátu si uplatní v dodatečném daňovém přiznání (nebo i řádném daňovém přiznání, pokud ještě nebylo podáno) za bezprostředně předcházející zdaňovací období jako odčitatelnou položku od základu daně. Jinými slovy k tomu, aby poplatník získal vratitelný přeplatek na základě uplatnění daňové ztráty za předchozí období, nebude muset čekat, až se daňová ztráta vyměří, ale může jej získat dříve na základě svého odhadu.

Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí po dlouhém váhání předložilo vládě taktéž návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů. Zrušení daně z nabytí by mělo být navrženo zpětně, a to už pro ty nemovitosti, u kterých došlo k zápisu vlastnického práva na katastru nemovitostí v prosinci 2019. Tato novela však mění také některá ustanovení zákona o daních z příjmů, a to v oblasti zdanění fyzických osob. V souvislosti se zrušením daně z nabytí by mělo dojít k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let, a to pro nemovitosti nabyté od roku 2021. Dále je také navrženo zrušení možnosti uplatňovat odpočty úroků z hypotéky z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně, a to zřejmě až od roku 2022.

Novela v souvislosti se změnami kapitálového trhu

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu, je aktuálně ve vnějším připomínkovém řízení. V otázce zákona o daních z příjmů dochází k úpravám  možnosti odečítat od základu daně příspěvky na penzijní a životní připojištění, které se nově budou nazývat souhrnně „produkty spoření na stáří“. V případě daně z příjmů právnických osob dochází k rozšíření pojmu „podfond investičního fondu“, a to v návaznosti na navrhované změny zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Výše jsme shrnuli několik novel, které by měly měnit zákon o daních z příjmů, nicméně v jednání jsou i další novely navržené skupinami poslanců nebo jinými iniciativami. Nadcházejí dny a měsíce tedy ukáží, v jaké podobě a kdy nabydou změny zákona o daních z příjmů účinnosti. Každopádně budeme vývoj sledovat a informovat vás o aktuálním stavu.

Daně v nemovitostech Směrnice DAC 6 ATAD Novela zákona o daních z příjmů dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right