Právo 

Tým daňových litigací Deloitte Legal uspěl

Advokátní kancelář Deloitte Legal uspěla s odvoláním proti doměřené DPH na základě daňové kontroly, ve které správce daně došel k závěru, že daňový subjekt, jenž podniká ve farmaceutickém průmyslu, neprokázal oprávněnost uplatnění nároku na odpočet.

Přestože bylo správci daně v daňové kontrole předloženo množství daňových a účetních dokladů, které prokazovaly nákup farmaceutického a propagačního materiálu, jenž byl použit k dalšímu zpracování a využití v projektu vědy a výzkumu, resp. propagaci vlastních farmaceutických produktů, správce daně  uzavřel daňovou kontrolu s tím, že přijetí zdanitelného plnění a jeho následné použití v rámci svých ekonomických činností nebylo prokázáno.

OFŘ dalo našemu odvolání za pravdu, když konstatovalo, že odvolatel předložil ucelený soubor důkazů, který prokazuje, že předmětná zdanitelná plnění odvolatel použil ke své ekonomické činnosti. Dále souhlasilo s naší argumentací, že není fakticky možné individuálně evidovat nakládání s každým materiálem zvlášť a že požadavek správce daně, aby dokumenty týkající se projektu vědy a výzkumu byly natolik podrobně zpracovány, aby z nich i laik v daném oboru plně pochopil jednotlivé provedené úkony, není v praxi zcela proveditelný. Nakonec OFŘ uzavřelo, že sice u některých zdanitelných plnění byly zjištěny určité nesrovnalosti, avšak nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k vyvrácení věrohodnosti důkazních prostředků.

Průlom v dosavadní praxi? Management společnosti může ručit za doměřenou daň

Jak vyplývá z naší praxe, je finanční správou vyvíjen velký tlak na výběr daní, který se odráží jak v samotném vyšším výběru daní, tak např. v počtu nařízených daňových exekucí. Finanční správa se ovšem občas snaží zajistit výběr daně mnohdy velmi neortodoxními způsoby. Jeden z takových způsobů posuzoval i Krajský soud v Hradci Králové. Přečtěte si celý článek.

Daňová kontrola Daňové odpočty Odpočet na výzkum a vývoj Správce daně
Technologie  Právo 

Etické aspekty využití umělé inteligence v soudních systémech

Využití umělé inteligence (AI) v soudních systémech má zlepšit efektivitu a kvalitu soudnictví. Aby však mohla sloužit občanům i soudům, je třeba ji využívat zodpovědně, respektovat základní práva jedinců a přitom mít na paměti některé základní zásady jako transparentnost, nediskriminace, kvalita a bezpečnost. Jak velká je pravděpodobnost, že naše práva budou v soudních síních svěřena algoritmům? 

18. 3. 2019
Právo 

Proč je dobré mít silný a nezávislý soutěžní úřad?

Interakce firem na trhu je silně regulovaná a soutěžní úřady mají dbát na to, aby se firmy mohly potkat v rovném boji. V konkurenčním prostředí roste tlak na efektivitu. Aby firmy obstály, musí neustále přicházet s kvalitním a inovativním zbožím za lepší ceny. Prospěch z toho nemají pouze spotřebitelé. Vyšší koupěschopnost spotřebitelů a růst produkce firem v konečném důsledku přispívají k růstu celé ekonomiky. Pokud se bude hrát podle stanovených pravidel, firmy budou i nadále nuceny nabízet široký výběr kvalitních a inovativních výrobků za nízké ceny. 

15. 3. 2019
Technologie  Právo 

TechLaw zpravodaj: E-commerce, blockchain a fintech [březen 2019]

V únoru došlo v Itálii ke schválení průlomového zákona, podle nějž budou smart contracts oficiálně postaveny na roveň smlouvám. V Evropském parlamentu se budou v prvním čtení projednávat návrhy dvou nových směrnic, a to směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží a směrnice o některých aspektech smluv o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb. 

12. 3. 2019