Právo 

Tým daňových litigací Deloitte Legal uspěl

Advokátní kancelář Deloitte Legal uspěla s odvoláním proti doměřené DPH na základě daňové kontroly, ve které správce daně došel k závěru, že daňový subjekt, jenž podniká ve farmaceutickém průmyslu, neprokázal oprávněnost uplatnění nároku na odpočet.

Přestože bylo správci daně v daňové kontrole předloženo množství daňových a účetních dokladů, které prokazovaly nákup farmaceutického a propagačního materiálu, jenž byl použit k dalšímu zpracování a využití v projektu vědy a výzkumu, resp. propagaci vlastních farmaceutických produktů, správce daně  uzavřel daňovou kontrolu s tím, že přijetí zdanitelného plnění a jeho následné použití v rámci svých ekonomických činností nebylo prokázáno.

OFŘ dalo našemu odvolání za pravdu, když konstatovalo, že odvolatel předložil ucelený soubor důkazů, který prokazuje, že předmětná zdanitelná plnění odvolatel použil ke své ekonomické činnosti. Dále souhlasilo s naší argumentací, že není fakticky možné individuálně evidovat nakládání s každým materiálem zvlášť a že požadavek správce daně, aby dokumenty týkající se projektu vědy a výzkumu byly natolik podrobně zpracovány, aby z nich i laik v daném oboru plně pochopil jednotlivé provedené úkony, není v praxi zcela proveditelný. Nakonec OFŘ uzavřelo, že sice u některých zdanitelných plnění byly zjištěny určité nesrovnalosti, avšak nebyly zjištěny takové skutečnosti, které by vedly k vyvrácení věrohodnosti důkazních prostředků.

Průlom v dosavadní praxi? Management společnosti může ručit za doměřenou daň

Jak vyplývá z naší praxe, je finanční správou vyvíjen velký tlak na výběr daní, který se odráží jak v samotném vyšším výběru daní, tak např. v počtu nařízených daňových exekucí. Finanční správa se ovšem občas snaží zajistit výběr daně mnohdy velmi neortodoxními způsoby. Jeden z takových způsobů posuzoval i Krajský soud v Hradci Králové. Přečtěte si celý článek.

Daňová kontrola Daňové odpočty Správce daně

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right