Daně 

Vyhlášení veřejné výzvy M-ERA.NET 3 CALL 2022

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila veřejnou výzvu zaměřenou na materiálový výzkum, která je určena českým partnerům mezinárodních výzkumných konsorcií, jimiž mohou být jak výzkumné organizace, tak i podniky. Pro českého uchazeče pak platí pravidla vycházející z programu EPSILON (Podprogram 2 – Energetika a materiály), z něhož budou podpořeny české subjekty mezinárodních projektů. Celková výše podpory pro české subjekty mezinárodních projektů je pak stanovena na 1 mil. eur.

Nutným předpokladem projektů je dosažení určitého typu výsledku, jako například prototypu, funkčního vzorku, softwaru, průmyslového či užitného vzoru apod., a naplnění jednoho ze šesti témat výzvy, kterými jsou:

 • materials for energy;
 • innovative surfaces, coatings and interfaces;
 • high performance composites;
 • functional materials;
 • new strategies for advanced material-based technologies in health applications;
 • materials for electronics.

Alokace veřejné soutěže je stanovena ve výši 1 mil. eur, přičemž maximální částka podpory jednoho projektu činí 350 000 eur.

Kdo může o dotaci žádat:

 • Uchazečem veřejné soutěže mohou být podniky všech velikostí či výzkumné organizace v mezinárodních konsorciích, která jsou složena minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně dvou zapojených zemí (z toho alespoň dvě členské nebo přidružené země EU)

Na co se dotace vztahuje:

 • výdaje na osobní náklady,
 • výdaje na subdodávky,
 • ostatní přímé výdaje,
 • nepřímé výdaje.

Míra podpory na jeden projekt:

 • Maximální míra podpory na jeden projekt za českou stranu činí 85 % celkových způsobilých nákladů projektu dle velikosti podniku a realizovaných činností. V případě spolupráce více českých subjektů na jednom projektu (např. česká výzkumná organizace i český podnik) platí, že dohromady lze za českou část v projektu obdržet maximálně 85 % intenzity podpory.

Výše podpory na jeden projekt:

 • Maximální výše podpory jednoho projektu ze strany TA ČR činí 350 000 eur.

Příjem návrhů projektů:

 • Do 15. června 2022 je možné podávat návrhy projektů
 • Do 17. listopadu 2022 je možné podat plnou žádost v případě úspěšného vyhodnocení návrhu projektu

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže je plánováno na únor 2023. Maximální délka trvání projektu je stanovena na 36 měsíců se začátkem realizace nejdříve v březnu 2023.

Dotace a investiční pobídky dReport zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right