Daně 

Digitální daň v České republice

Ministerstvo financí České republiky závěrem dubna 2019 oznámilo, že do konce května 2019 představí legislativní návrh pro zdanění příjmů z digitálních služeb. Snahou ministerstva je, aby se na území České republiky začala daň z digitálních služeb vybírat již v polovině roku 2020.

Česká republika se tak po vzoru jiných evropských států (například Francie, Španělska či Itálie) rozhodla pro zdanění digitálních služeb na národní úrovni poté, co byly na jednání rady ECOFIN dne 12. března 2019 některými státy odmítnuty návrhy Evropské komise pro jednotný unijní přístup ke zdanění digitálních služeb (pozn. k přijetí jednotného přístupu je nutný jednohlasný souhlas všech členských států). Připomeňme, že Evropská komise předložila již před rokem (konkrétně 21. března 2018) dvě samostatné směrnice pro zdanění digitálních služeb, a to návrh směrnice pro společný systém zdanění příjmů plynoucích z poskytování určitých digitálních služeb a dále návrh směrnice zavádějící institut digitální stálé provozovny.

Řešení po česku

Přestože by český koncept digitální daně měl částečně vycházet z první z výše navržených směrnic Evropské komise, Česká republika akceptací národního řešení zcela mění svůj dříve deklarovaný postoj. Ještě v říjnu 2018 totiž upřednostňovala celoplošné řešení na úrovni OECD, zatímco návrh Evropské komise pro zavedení obratové digitální daně akceptovala spíše jako řešení dočasné.

Zdanění digitální daní by v České republice měly podléhat příjmy z vybraných internetových služeb (zejména příjmy z internetové reklamy či příjmy z prodeje dat shromážděných o uživatelích digitálních rozhraní), jež jsou na území České republiky poskytovány společnostmi s celosvětovým obratem vyšším než 750 mil. eur.

V současné době je rovněž diskutována výše minimálního obratu společnosti poskytující vybrané typy digitálních služeb na území České republiky, tak aby daní bylo zatíženo co nejvíce subjektů, které aktivně na českém trhu působí.

Dle předběžných propočtů ministerstvo předpokládá, že by daň z digitálních služeb ve výši 7 % měla přinést do státního rozpočtu dodatečných 5 mld. korun.

 

Digitální daň Ministerstvo financí dReport zpravodaj
Daně 

Prominutí daně v souvislosti s nesplněním podmínek odpočtu na podporu odborného vzdělávání

Ministryně financí vydala dne 27. dubna 2021 další rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Tentokrát se týká daně z příjmů odpovídající daňové povinnosti vzniklé porušením podmínky doby použití majetku pro odborné vzdělávání podle § 34g odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů („zákon o daních z příjmů“). 

29. 4. 2021
Daně 

Promíjení penále, úroků a nově i pokuty za opožděné podání daňového přiznání

Doměření daně správcem daně je doprovázeno vznikem povinnosti platit úroky z prodlení a často i penále, přičemž v některých případech mohou tyto sankce ve svém souhrnu samotný doměrek fakticky i převýšit. Možností, jak zmírnit sankční následky doměření daně, je institut individuálního promíjení příslušenství daně. Od 1. 1. 2021 byla navíc nově do daňového řádu zakotvena možnost prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně. 

27. 4. 2021