Lidé 

Diverzita a inkluze jako softové téma? Omyl, jděte na to přes data!

Téma diverzity a inkluze je většinou považováno za tzv. měkké, nikoliv technické téma. Při jeho řešení tak hrají ve firmách prim především nejrůznější iniciativy zaměřené na potřeby jednotlivých skupin pracovníků či vzdělávací aktivity, jejichž cílem je šířit osvětu a informovat zaměstnance a manažery. Avšak stejně jako v jiných oblastech firemních aktivit i tady je pro správné nastavení strategie nutné podívat se na data.

S daty jsme zvyklí pracovat v mnoha oblastech – marketingu, prodeji, výrobě, dnes už i v některých oblastech HR… Když však přijde na diverzitu a inkluzi (DEI), některé společnosti se domnívají, že si vystačí s několika iniciativami, obecnou strategií a inspirací z jiných firem. Mnohé tedy překvapí, že správně uchopená a efektivní DEI strategie je založena na tvrdých datech.

Proč se při sestavování DEI strategie dívat na data

Stejně jako v jiných oblastech i tady existuje celá řada důvodů, proč pro vytvoření strategie využít data. Za všechny uveďme ty nejzásadnější:

1. Legislativní požadavky
Evropská unie a následně i lokální legislativa společnostem ukládají určité povinnosti v oblasti diverzity a inkluze. Ty se týkají například spravedlivého odměňování mužů a žen, kdy by rozdíl ve mzdách v příštích letech neměl přesáhnout 5 %, případně stanovení podílu žen ve vedení firmy či dalších metrik souvisejících s reportingem v oblasti ESG. Bez dat, kalkulace dle stanovené metodiky a průběžného vyhodnocování však společnosti nebudou schopny těmto požadavkům dostát a reportovat je.

2. Stanovení měřitelných DEI cílů
Prostřednictvím dat pochopíte, jak vaše firma dnes vypadá a jaké je její složení, a budete schopni nastavit realistické a měřitelné cíle v oblasti DEI a zároveň vyhodnocovat, zda se vám daří jich dosahovat, či nikoliv.

3. Identifikace rozdílů a jejich pochopení
Analýzou dat lze zjistit, kde dochází k případnému rozdílenému zacházení a proč. Následně pak lze podniknout kroky k odstranění těchto nerovností.

4. Vyhodnocení efektivity iniciativ
Díky srovnání dat před a po spuštění iniciativy jsou společnosti schopny vyhodnotit, zda je aktivita efektivní či jaké další kroky by měly být přijaty, aby byly čas, peníze a energie investovány správně.

5. Přijímání informovaných rozhodnutí
Díky datům je společnost schopna činit rozhodnutí na základě faktů, nikoliv na základě předpokladů.

Jak může využívání dat vypadat v praxi

Ukažme si využívání dat na jednom z typických příkladů, se kterým se dnes u našich klientů v oblasti DEI setkáváme – a tím je snaha dosáhnout vyššího podílu žen v managementu. Pouhé stanovení finálního čísla a jmenování daného počtu žen na vedoucí pozice nestačí. Je třeba zaměřit se na následující kroky:

1. Stanovení realistického, avšak dostatečně ambiciózního cíle, tzn. podílu mužů a žen ve vedení, kterého chci ve stanovém časovém horizontu dosáhnout.

2. Identifikace možného vývoje, ideálně na základě vytvoření prediktivního modelu, který předpoví, jak se budou pozice v managementu ve stanovených letech vyvíjet (např. zohlednění dobrovolných a nedobrovolných odchodů na základě trendu z minulých let, plánovaných odchodů do důchodu, odchodů a návratů z MD/RD atd., včetně zohlednění případného nárůstu/poklesu počtu manažerských pozic).

3. Identifikace talentů v současném zaměstnaneckém poolu a predikce vývoje do budoucna, abychom věděli, zda máme ve společnosti dostatek vhodných kandidátů, jak se jejich počty budou vyvíjet a jak s nimi pracovat a rozvíjet je.

4. Zohlednění externích faktorů, např. zda je na trhu dostatek kandidátů, absolventů cílových škol, jaké jsou trendy ve srovnatelných společnostech a odvětvích atd.

5. Pochopení a zohlednění současné situace v jednotlivých odděleních a predikce možného budoucího vývoje (např. jiná výchozí situace může být v oddělení marketingu a jiná ve výrobě).

6. Stanovení dílčích cílů v jednotlivých odděleních pro následující roky tak, aby bylo dosaženo postupného a udržitelného nárůstu podílu žen v managementu.

Díky pochopení situace prostřednictvím dat a nastavení dílčích cílů je možné navrhnout funkční DEI strategii, která bude obsahovat například úpravu pracovních podmínek, zavedení nejrůznějších programů a platforem na podporu rozvoje žen atd. Tím ovšem úsilí nekončí. Jednotlivé DEI aktivity a iniciativy je třeba průběžně vyhodnocovat a zjišťovat, zda směřujeme ke stanoveným cílům, a situaci – opět na základě aktuálních dat – případně přehodnotit.

Podobná situace nastává v případě rovného odměňování mužů a žen. Současný rozdíl mezi výdělky mužů a žen činí v ČR 16,4 %. Plánovaná směrnice EU společnostem ukládá povinnost dostat tento rozdíl pod hranici 5 %. Prvním úskalím pro společnosti může být samotná metodika výpočtu – tedy jak zjistíme, jak velký tzv. gender pay gap v naší společnosti je. Společnosti budou povinny tuto informaci uvádět na svých webových stránkách, a pokud bude rozdíl větší než 5 %, budou muset tento rozdíl odůvodnit či jej odstranit. A to je další moment, kdy bude práce s daty klíčová. Díky datům je společnost schopna pochopit, proč k rozdílu dochází, a identifikovat kroky, které k by měly vést k jeho odstranění. A i tady data pomohou a umožní sledovat, zda jsou podniknuté kroky efektivní, či nikoliv.

DEI dnes už není volba, ale nutnost

Společnosti se konečně začínají věnovat tématu DEI naplno a investovat do něj. Z „nice to have“ tématu, které tlačily zejména zahraniční mateřské společnosti, se stává jeden z regulérních ukazatelů úspěšnosti firmy. Zejména mladí lidé chtějí vidět, že společnost, pro kterou mají pracovat, se v této oblasti chová odpovědně (přibližně polovina příslušníků generace Z by odmítla nabídku od zaměstnavatele, který se tématu diverzity nevěnuje). Chce-li být společnost na pracovním trhu konkurenceschopná a zároveň podporovat retenci a spokojenost svých lidí, je nezbytné, aby tématu DEI dala potřebnou relevanci a investici. Stejně jako v jiných oblastech i tady je však nutné, aby byly veškeré investice pojímány efektivně a vedly ke stanoveným cílům. Datová analýza přitom není jen prostředkem, jak pochopit DEI ukazatele. Je to kritický element, který společnostem pomáhá vytvořit, implementovat a přizpůsobovat udržitelnou a efektivní DEI strategii, jež má skutečný dopad a návratnost. DEI není volba, ale nutnost, pokud firmy chtějí držet krok s lídry na trhu.

Podívejte se na naše webové stránky a zjistěte o tématu diverzity a inkluze více.

Diverzita Zaměstnanci

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right