Právo 

EU přijala nová pravidla pro udržitelné financování, jako první se zaměří na transparentní investice

Důležitým stavebním kamenem každého fungujícího odvětví je základní systematický rámec. V oblasti udržitelného financování to bude tzv. taxonomie, na které se EU po dlouhém politickém vyjednávání shodla. Díky tomu bude jasné, co je a co není udržitelnou činností. Taxonomii nicméně předběhla otázka transparentnosti při investování, kdy dle nové regulace budou muset někteří účastníci finančního trhu zveřejňovat, jaké dopady mají jejich finanční produkty na faktory udržitelnosti. A pozadu nezůstává ani Evropská komise, která představila mechanismus pro spravedlivou transformaci a Fond pro spravedlivou transformaci. Podrobnější informace shrnujeme v našem EnviLaw zpravodaji.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #1:

Důležitou součástí evropského systému udržitelného financování se brzy stane nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování (tzv. taxonomie). Po několika letech diskuzí došlo k politické shodě na znění taxonomie a její přijetí by mělo být otázkou krátké doby. Taxonomie stanoví, co je považováno za environmentálně udržitelné ekonomické činnosti (například činnost, která významně přispívá ke zmírňování změny klimatu). Všechny navazující regulace související s udržitelným financováním či podnikovými dluhopisy pak budou muset respektovat taxonomií nastavený rámec ekologické udržitelnosti. Komise bude mít pravomoc vydávat předpisy v přenesené pravomoci, kterými stanoví podrobnější screeningová kritéria pro jednotlivé ekonomické činnosti. Jak by tato kritéria v praxi mohla fungovat, lze zjistit z technické zprávy o taxonomii z dílny Odborné skupiny pro udržitelnost financí, která má (jakožto poradní orgán Komise) v této oblasti zásadní slovo.

Reakce na taxonomii na sebe nenechala dlouho čekat a Odborná skupina pro udržitelnost financí zveřejnila Příručku k EU standardu zelených dluhopisů (tzv. green bonds). Tato příručka navazuje na dohodnuté znění taxonomie a ukazuje, jak by mohl vypadat (zatím) dobrovolný EU standard pro zelené dluhopisy navázaný na taxonomii. Po dalším kole konzultací následně Komise zváží, zda je potřeba implementovat další legislativní opatření.

Přihlaste se na červnový ECN CrowdCamp

Zajímáte se o téma udržitelného financování? Potom neváhejte a přihlaste se na již pátý ECN CrowdCamp, kde se letos budeme věnovat tématům Crowdfundingu a Sustainable Finance. Akce se tento rok uskuteční ve dnech 10. až 12. června 2020 kompletně online.

V rámci tří dnů se můžete těšit na sérii diskuzí a seminářů, kterých se zúčastní odborníci z celé řady evropských institucí – Evropské komise, Evropského parlamentu, Evropské investiční banky či Evropského investičního fondu, jakož i z institucí tradičního a alternativního financovaní. Toto online setkání pro vás pořádá Deloitte Legal společně s European Crowdfunding Network. Chcete se zúčastnit i vy? Více informací najdete na stránkách akce.

Transparentnost, základ udržitelného financování a růstu

Evropská unie si je dobře vědoma toho, že je nevyhnutelné přesměrovat kapitálové toky k udržitelným investicím pro dosažení udržitelného růstu. Aby k tomu došlo, mělo by být připraveno několik opatření, které podpoří transparentnost a začleňování udržitelnosti do řízení rizik. Nedávno byla schválena dvě prováděcí nařízení, a to nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (tzv. diclosure regulation) a nařízení měnící nařízení o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty (tzv. benchmark regulation).

Díky této nové regulaci budou muset někteří účastníci finančního trhu vypracovat a zveřejňovat politiky začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování na svých webových stránkách a také vždy před uzavřením smlouvy (budou tedy muset například uvést, jak zohledňují nepříznivé dopady na udržitelnost ve svém investičním rozhodování, jaké jsou tyto dopady apod.). Pokud budou poskytovány finance produktu, který prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti, bude potřeba zveřejnit také informace o tom, jak jsou tyto vlastnosti dodržovány, a pokud bude stanovena referenční hodnota, potom také informace o dosahování této hodnoty. Všechny zmíněné informace budou muset být zveřejněny na webových stránkách u jednotlivých produktů.

Nařízení pak stanoví další povinnosti, které by měly pomoct transparentnosti ve finančním sektoru. Díky tomu by měli mít investoři dostatek informací pro kvalifikované rozhodnutí a účastníci finančního trhu začnou více zohledňovat rizika týkající se udržitelnosti.

Zelené dluhopisy jsou na vzestupu

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) zveřejnil svůj TRV Report, ve kterém zkoumal mimo jiné také oblast udržitelného financování. Z dokumentu plyne, že chuť investovat udržitelně je u investorů na vzestupu. V roce 2019 stoupl meziročně objem vydaných zelených bondů o 46 % na průměrných 21 miliard kvartálně. Postupně stoupá také poměr soukromých emitentů, kteří loni emitovali 51 % objemu zelených dluhopisů. Zároveň se ukazuje, že za poslední dva roky na akciových trzích ESG Leaders 50 Index překonal odpovídající benchmarkový index. Platí tedy, že investice do ESG neohrožuje výnosy za cenu udržitelnosti, ale podporuje výnosy díky lepšímu zohlednění ESG faktorů. Díky výše zmíněným změnám by se měla oblast udržitelných financí nadále zlepšovat, což by mělo vést k většímu množství investic do udržitelnosti.

Na spravedlivou transformaci bude vyčleněno nových 7,5 mld. eur

Komise zveřejnila dlouho očekávaný investiční plán Zelené dohody pro Evropu a mechanismus pro spravedlivou transformaci. Mechanismus se skládá ze třech pilířů: 45 miliard eur bude dostupných v rámci programu InvestEU a dalších 30 miliard bude dostupných prostřednictvím úvěrů Evropské investiční banky. Novinkou bude potom Fond pro spravedlivou transformaci, který bude specificky určen pro regiony členských států, které budou environmentální transformací zasaženy nejvíc (typicky se jedná o uhelné regiony).

Členské státy budou muset vypracovat územní plány spravedlivé transformace, kde podrobně navrhnou, jak daný region projde transformací na klimaticky neutrální ekonomiku, proč bude právě tento region nejvíce zasažen či jaké přínosy lze očekávat. Poté bude možné na tomto území financovat činnosti vedoucí ke klimaticky neutrálnímu hospodářství (jako je například rekvalifikace dotčených pracovníků, digitalizace či investice do oběhového hospodářství či nových technologií).

Prozatím se jedná o první návrh Fondu, lze tak očekávat další změny a úpravy. Celkově by však z fondu mohlo být dostupných až 50 miliard eur, a takovou příležitost na transformaci uhelné regiony dozajista využijí.

Udržitelné financování EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right