Právo 

Evropa plánuje investice do vodíku a výrazné snížení emisí

Evropská komise letos v létě neusnula na vavřínech a připravila smělé plány v oblasti environmentální regulace. Budoucnost vidí ve vodíku a v rámci nové strategie počítá s investicemi do vodíkové infrastruktury. Tuto a další vize předestřela předsedkyně Komise Ursula von der Leyen ve svém prvním projevu o stavu Unie. Evropa má zapracovat na ještě výraznějším omezení emisí a rozsáhlé prostředky poputují do zelených projektů a transformace postižených regionů. Také OECD považuje za důležité postupovat při oživování ekonomik na ochranu životního prostředí promyšleně a volá po restrukturalizaci kritických sektorů. Ostatně stav životního prostředí má významný vliv nejen na přírodu, ale také na délku a kvalitu našeho života, jak vyplývá z nové studie Evropské agentury pro životní prostředí.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #3:

Z krize způsobené pandemií vyjde Evropa zelenější

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen ve svém vůbec prvním projevu o stavu Unie označila koronavirovou krizi za příležitost k zelené přeměně evropské ekonomiky. Komise tak například plánuje získat skoro třetinu z chystaného fondu obnovy o objemu 750 miliard eur prodejem zelených dluhopisů. Investice z tohoto fondu pak mají putovat do zelených projektů, např. do vodíku, budování elektrických dobíjecích stanic nebo do udržitelného stavebnictví. Šéfka Komise přislíbila spravedlivou transformaci s tím, že EU speciálně podpoří uhelné a ocelářské regiony. V rámci České republiky by tak prostředky mohly putovat do Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

V souladu s dřívějším závazkem dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality oznámila von der Leyen plán snížit emise do roku 2030 o 55 % oproti stavu z roku 1990. Tomuto cíli má napomoci celá řada nástrojů: Komise plánuje posílit obchodování s emisemi, podpořit rozvoj energie z obnovitelných zdrojů a zlepšení energetické účinnosti či navrhnout reformu zdanění energie. Na konkrétní návrhy si však budeme muset ještě počkat.

K tématu snižování emisí a uhlíkové neutrality se vyjádřil i Evropský parlament, který v rámci přijímání tzv. klimatického zákona navrhl ještě ambicióznější omezení, a to o 60 %. Zbývá jen počkat, zda se v rámci dalšího vyjednávání podaří tento cíl prosadit.

Vodík je podle Evropské komise klíčový k dosažení uhlíkové neutrality

Evropská komise vypracovala Vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, v rámci které počítá s investicemi do vodíkové infrastruktury. Podle Komise má vodík vedle energie z obnovitelných zdrojů doplnit energetický mix v Evropě. Dále může sloužit k ukládání energie z obnovitelných zdrojů a měl by nahradit fosilní paliva v ocelářství či chemickém průmyslu. K postupnému přechodu na vodík by mělo dojít ve třech fázích. V první fázi (do roku 2024) mají být vybudovány elektrolyzéry na výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů. V rámci druhé fáze (do roku 2030) by mělo dojít k integraci vodíku do evropského energetického systému. Ve třetí fázi (do roku 2050) by se měl „čistý“ vodík stát pevnou součástí energetického systému a napomoci k dekarbonizaci problematických odvětví. Vodík jako strategická surovina má své příznivce i odpůrce a zda se plány obsažené ve strategii zužitkují, ukáže až čas.

Environmentální faktory mají významný vliv na kvalitu a délku života obyvatel EU

Podle WHO lze až 13 % všech úmrtí v Evropské unii připsat environmentálním faktorům. Největší podíl na nich má znečištění ovzduší, dále pak hluk, projevy klimatických změn, vystavení nebezpečným chemikáliím či znečištění vod. Jak vyplývá ze studie Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), právě kvalita ovzduší se významně zlepšila: počet obětí se podařilo snížit oproti roku 1990 o skoro 60 %, z 1 milionu na 417 000. EEA však upozorňuje na to, že další rizikové faktory jsou neméně nebezpečné a přitom přehlížené, zejména hluk nebo vnitřní kvalita vzduchu. Obyvatelé Evropské unie navíc musí do budoucna počítat s tím, že klimatická změna bude mít na jejich kvalitu života a zdraví stále větší, negativní vliv. EEA apeluje na podporu dalšího výzkumu rizikových environmentálních faktorů a na to, aby členské státy začaly řešit klimatické změny a poškozování životního prostředí skutečně systematicky a na základě vědeckých poznatků.

OECD apeluje na investice do udržitelnosti a zelenější ekonomiky

Stejně jako Evropská unie i OECD považuje za důležité zaměřit pozornost při ozdravování ekonomiky na zelená opatření. Pandemie měla na životní prostředí jak pozitivní, tak negativní dopady. V obou případech jde ale o dopady krátkodobé a i nyní je potřeba mít na paměti cíle v oblasti ochrany životního prostředí. OECD ve své nové analýze zpracovala řadu návrhů, které mají napomoci překonat ekonomickou krizi, vytvořit nová pracovní místa a zároveň přispět k řešení krize klimatické. Vycházela přitom z politik uplatňovaných v členských zemích OECD a partnerských státech. Jako pozitivní příklad zmiňuje Zelenou dohodu pro Evropu a její plány v oblasti zelených investic i stanovení emisních limitů. Státy by se měly podle OECD zaměřit na restrukturalizaci kritických sektorů, jako je energetika, pozemní doprava, stavebnictví a zemědělství. Dále státům doporučuje reformovat systém dotací fosilních paliv a určování cen uhlíku.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right