Právo 

Důležitost investic do životního prostředí a řízení společností nabírá v soukromém sektoru na obrátkách

Nefinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem. Ukazuje nejen dopad společnosti na životní a společenské prostředí, ale představuje i další důležité ukazatele, o které se investoři, zaměstnanci a obchodní partneři zajímají. I přesto je ale pro firmy náročné vyhodnotit, jakou obchodní hodnotu má jejich společenský dopad. Identifikovali jsme proto šest oblastí, kde je tento vliv nejvíce vidět. Dále jsme připravili tři základní strategie, které společnostem pomohou s transformací směrem k udržitelnosti. A v neposlední řadě jsme se věnovali významu ESG (Environment, Social, Government) a důvodům, proč firmy ve střední Evropě do této oblasti stále příliš neinvestují.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #3:

Nefinanční reporting a jeho význam

Nefinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem, kterým mohou firmy poskytovat informace o tom, jak probíhá řízení společnosti, jaké si organizace vytyčila dlouhodobé cíle, jakým rizikům čelí, případně jaký je její dopad na životní a společenské prostředí. Zvýšená poptávka po nefinančních informacích je motivována zejména dvěma faktory. Tím prvním je požadavek po objasnění procesu vytváření hodnoty dané společnosti a získání ucelených informací. Druhým je potom dopad firmy na životní prostředí a informace o tom, jak daná společnost přistupuje k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství.

Sestavování nefinančního reportingu je velmi náročný proces sestávající z několika fází. Aby reporting nebyl zneužíván čistě pro PR či „green washing“, došlo k vytvoření komplexních standardů a rámců, ze kterých se při jeho tvorbě vychází. Právě proto aktuálně probíhají diskuze o změně směrnice 2014/95/EU o uvádění nefinančních informací – nefinanční reporting má totiž mnoho oblastí, které je potřeba upravit a vylepšit. Je ale zjevné, že jeho význam bude i nadále růst.

Jaká je obchodní hodnota společenského dopadu vaší firmy?

Společnosti mohou lépe pochopit obchodní hodnotu svého společenského dopadu díky vylepšeným technikám měření a analýzy dat. Firmy tak mohou lépe posoudit rizika, alokovat zdroje, předpovědět růst související s aktivitami v této oblasti a v této návaznosti posléze činit strategická rozhodnutí.

V letošním Průzkumu globálních trendů lidského kapitálu společnosti Deloitte označili lídři a ředitelé firem vůbec poprvé společenský dopad za faktor, který má největší dopad na roční výsledky společnosti. Problémem však pro ně bylo adekvátně posoudit obchodní hodnotu, kterou jejich snahy o společenský dopad poskytují. Identifikovali jsme proto šest hlavních oblastí, ve kterých může úsilí o společenské dopady zvyšovat obchodní hodnotu firmy:

 1. Diferenciace značky. Společenský účel se ukazuje jako faktor, který ovlivňuje rozhodování spotřebitele a umožňuje společnostem účtovat si prémiové ceny, což vede ke zvýšení výnosů.
 2. Atraktivita pro talentované zaměstnance a jejich udržení
 3. Inovace. Snahy o zlepšení zdraví či ekologické a společenské stopy produktů mohou být motorem inovace, což podnítí vyšší příjmy z nových produktů a nových trhů.
 4. Provozní efektivita. Snížení stopy v oblasti obalů, spotřeby vody, spotřeby materiálu a produkce odpadu může přinést značné úspory nákladů.
 5. Snižování rizik. Neschopnost účinně řešit environmentální a sociální rizika může způsobit vážné finanční a provozní problémy. Úsilí v oblasti společenského dopadu může mít značně zmírňující důsledky, což má za následek vyloučení nákladů nebo ztrátu výnosů a vyšší ocenění.
 6. Přístup ke kapitálu a tržní ocenění. Úsilí v oblasti sociálního dopadu na podniky pozitivně souvisí s tržním oceněním a náklady na kapitál.

Následně by společnost měla přizpůsobením stávajících obchodních ukazatelů změřit obchodní hodnotu těchto oblastí způsoby, které budou srovnatelné a konzistentní s jinými úvahami společnosti. To posléze umožňuje společnosti přesněji posoudit rizika, přiřadit náklady a předpovědět růst související s aktivitami v oblasti sociálního dopadu.

Udržitelná transformace se blíží k bodu zlomu

Díky kombinaci aktivit různých sektorů – komunit, spotřebitelů, zaměstnanců, regulátorů, korporací a nejnověji finančních institucí – dosahuje transformace k udržitelnosti bodu zlomu. Organizace jsou tak pod stále větším tlakem a musí realizovat potřebné kroky. Mnohé firmy budou muset udržitelným způsobem transformovat své obchodní modely, aby našly nové příležitosti a cesty k růstu pro své budoucí podnikání. Příklady z praxe ukazují, jak se korporace transformují k větší udržitelnosti.

Identifikovali jsme proto tři základní obchodní strategie, které by společnostem umožnily proměnit rizika spojená s udržitelností v příležitost:

 • Dívejte se dopředu. Pochopte, jaké nové příležitosti k růstu udržitelnost poskytuje.
 • Dívejte se dovnitř. Najděte způsoby, jak přenastavit své procesy takovým způsobem, aby pomohly urychlit transformaci směrem k větší udržitelnosti.
 • Dívejte se okolo. Využijte okolní obchodní systémy a vytvořte si konkurenční výhodu.

Společnostem, které si ESG principy osvojily, se v krizi daří lépe

V důsledku koronavirové pandemie se trhy stávají nestálejšími. To způsobuje tlak na firmy a investory, aby diverzifikovali rizika a zajistili odolnost svých činností. Tím pravděpodobně dojde ke zvýšení poptávky po investicích zaměřených na ESG (životní prostředí, společnost, řízení společnosti). Z průzkumu Deloitte Central Europe Private Equity Confidence Survey vyšly najevo následující klíčová zjištění:

 • Více než 60 % respondentů se domnívá, že implementace strategie ESG může vést k vyšší návratnosti investic.
 • Většina respondentů (66 %) uvádí, že záležitosti související s ESG jsou důležité, ale nemohou fungovat pouze samy o sobě. Přibližně třetina všech respondentů (30 %) je považuje za velmi důležité a hodnotové faktory.
 • Pouze 4 % všech respondentů považuje ESG za nevýznamné.
 • Přibližně 60 % respondentů považuje faktory ESG za něco, co ovlivňuje hodnotu společnosti.

Je zajímavé, že pouze třetina respondentů považuje záležitosti související s ESG za velmi důležité a hodnotové faktory. Výzkumy však ukazují, že společnosti, které využívají principy ESG, fungují mnohem lépe v obdobích finančního útlumu a ekonomické nestability. Je tedy pravděpodobné, že si investoři a společnosti zatím neuvědomují význam silné strategie ESG a začlenění souvisejících faktorů a rizik do svého finančního účetnictví. Prozatím tedy výhody, které může přístup zaměřený na udržitelnost přinést, zůstávají v našem regionu značně nevyužité.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right