Daně 

Globální minimální daň: návrh české legislativy v připomínkovém řízení

Návrh nového zákona o dorovnávacích daních pro účely zajištění minimální úrovně zdanění velkých nadnárodních a velkých vnitrostátních skupin (tj. skupin s konsolidovanými ročními příjmy přesahujícími hranici 750 mil. eur) předložilo dne 15. května 2023 Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení. Jedná se o transpozici EU směrnice 2022/2523 o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin podniků a velkých vnitrostátních skupin v Unii, která reflektuje Pilíř II OECD reformy.

K tématu si můžete pročíst také naše předchozí články, v nichž jsme se věnovali konceptu minimální daně a vývoji na úrovni OECD a EU.

Materiál je velmi komplexní. Vzhledem k této skutečnosti i z časových důvodů (připomínáme, že transpozice evropské směrnice musí proběhnout do konce tohoto roku s tím, že pravidla se budou aplikovat již od roku 2024, resp. 2025) se Ministerstvo financí rozhodlo jít cestou „čisté“ transpozice do nového samostatného zákona. Jak uvádí předkladatelé v důvodové zprávě, vedle transpozice pravidel stanovených směrnicí obsahuje pouze nezbytná ustanovení upravující vztah dorovnávacích daní k jiným částem právního řádu České republiky. Pravidla stanovená směrnicí jsou v navrhovaném zákoně transponována v podobě dvou nových přímých daní, a to přiřazované dorovnávací daně a tuzemské dorovnávací daně. Uvedené daně nejsou daněmi z příjmů, proto navrhovaný zákon výslovně upravuje zejména vztah dorovnávacích daní a daní z příjmů v případech, ve kterých by se systémy těchto dvou typů daní dostávaly do kolize. Z tohoto důvodu obsahuje též samostatnou speciální úpravu správy dorovnávacích daní, subsidiárně se aplikuje daňový řád (pozn. vynechány reference na konkrétní zákony).

Co se týká struktury nového zákona, zákon má 138 paragrafů a 13 částí. V první části jsou vymezeny pojmy, zejména definice dorovnávací daně a dále vymezení jejich dvou variant – přiřazované dorovnávací daně (top-up tax na základě tzv. GloBE pravidel) nebo vnitrostátní dorovnávací daně (qualified domestic top-up tax QDMTT), samotná pravidla pro přiřazovanou dorovnávací daň (IIR, UTPR), vymezení entit, skupin a specifických situací aj. V druhé části je pak vymezen poplatník a zdaňovací období přiřazované dorovnávací daně. Třetí část se věnuje tuzemské dorovnávací dani. Čtvrtá část se opět týká (uplatňování) pravidel pro přiřazovanou dorovnávací daň. Pátá část obsahuje vymezení a postup pro určení kvalifikovaného zisku nebo ztráty (Globe income or loss) a zahrnutých daní (covered taxes), které jsou nutné pro určení efektivní daňové sazby (effective tax rate / ETR – tu dále řeší část šestá společně s přiřazovanou dorovnávací daní). V šesté části jsou uvedeny také výjimky z povinnosti počítat dorovnávací daň (tzv. safe-harbour pravidla) s tím, že některá ustanovení mají být ještě doplněna po přijetí věcného řešení na úrovni OECD, viz § 84–87 návrhu). Část sedmá se věnuje zvláštnímu režimu pro přeměny a holdingová uspořádání, část osmá pak režimu daňové neutrality (transparence) a daně z rozděleného zisku (pozn. specifikum zdanění společností v některých zejména pobaltských zemích navázané na distribuci zisku). Konečně část devátá a desátá obsahují ustanovení pro správu dorovnávací daně (včetně počátečních obdobích). Následují ještě části s obecnými ustanoveními, ustanoveními přechodnými a navrhovanou účinností.

Návrh zákona detailně analyzujeme a budeme připomínkovat. Hlavní výzvy pro skupiny, na které nová povinnost dopadne (dle předpokladu Ministerstva financí se má jednat o 5 až 6 českým mateřských entit a přes 3 tisíce členských entit), vidíme v nutnosti zajistit potřebná data a informace pro kalkulaci za jednotlivé entity a země – a také určení logiky skupin a implementace pravidel v jednotlivých zemích, kde skupina působí.

Z pohledu samotného transpozičního návrhu bude výzvou už jen zorientovat se v logice obsáhlého zákona a v použité české terminologii (zejména pro ty, kteří již pracují s terminologií anglickou na základě materiálů z dílny OECD a EU).

Připomínky je možné předkládat do 12. června 2023.

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2023]

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2023]
OECD Ministerstvo financí Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right