Dotace a investiční pobídky

Daně 

Příprava třetí veřejné soutěže programu TREND

Technologická agentura České republiky plánuje na 29. dubna vyhlášení třetí veřejné soutěže programu TREND, zaměřeného na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, konkrétně podprogramu 1 – Technologičtí lídři. Cílem programu TREND je podpora projektů zaměřených na zavádění výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje do praxe a také na podporu pronikání na nové trhy. Podprogram 1 si pak klade za cíl především podpořit výzkumné a vývojové aktivity podniků s cílem jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost. 

20. 3. 2020
COVID-19  Daně 

Českomoravská záruční a rozvojová banka nabízí úvěr COVID

Vláda ČR schválila možnosti čerpání bezúročných půjček v rámci nového programu Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) – úvěr COVID. Bezúročné půjčky jsou určené zejména živnostníkům a malým a středím podnikům, jejichž ekonomické aktivity jsou omezené v důsledku výskytu koronavirové pandemie a souvisejících preventivních opatření. Úvěr je určen zejména na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku, pořízení a financování zásob či další provozní výdaje. 

17. 3. 2020
Daně 

Oznámení o vyhlášení nové výzvy OP ŽP

Ministerstvo životního prostředí plánuje vyhlásit ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR výzvu na podporu projektů pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Jedná se o výzvu č. 150 z prioritní osy 3, zaměřené na zpracování odpadu s cílem zkvalitnění procesu nakládání s odpady, snížení produkce odpadů a prevence environmentálních rizik. 

17. 2. 2020