IFRS

Účetnictví 

Uzavírání roku 2018 v účetní závěrce dle IFRS

Tento článek přináší stručný přehled nových a novelizovaných standardů a interpretací účinných pro účetní období končící v prosinci 2018 a později. Obecně však platí, že účetní jednotky mohou nové a novelizované standardy a interpretace začít používat před datem jejich účinnosti (podrobnosti viz jednotlivé standardy a interpretace). Uvádíme tedy i přehled standardů a interpretací, které může účetní jednotka aplikovat pro účetní období končící 31. prosince 2018. 

31. 1. 2019
Účetnictví 

Aplikace modelu očekávaných úvěrových ztrát dle IFRS 9 na obchodní pohledávky

Standard IFRS 9 Finanční nástroje je účinný pro roční účetní období počínající 1. lednem 2018 nebo po tomto datu. Nové požadavky na znehodnocení obsažené v tomto standardu budou mít dopad na většinu účetních jednotek, nikoliv pouze na velké finanční instituce. Také všechny účetní jednotky, které evidují významné obchodní pohledávky, smluvní aktiva či pohledávky z leasingu, by se měly ujistit, že zavedly vhodné procesy pro výpočet očekávaných úvěrových ztrát. 

21. 10. 2018