Daně 

„Unshell“ směrnice diskutována v Radě EU

Se změnou předsedající země Rady EU znovu nabyly na intenzitě diskuze ohledně parametrů směrnice EU k vymezení minimálních požadavků na ekonomickou podstatu entit usazených v EU („směrnice“). Diskuze, aktuálně probíhající na úrovni pracovní skupiny Rady EU pro daně, se týkají vymezení kritérií minimální ekonomické podstaty, která budou muset plnit entity, u nichž splnění vstupních kritérií založí oznamovací povinnost.

Jedním z diskutovaných bodů je reformulace kritéria týkajícího se statutárního orgánu. Zvažuje se modifikace vyžadující, aby minimálně jeden z jednatelů entity byl buď rezidentem ve státě daňové rezidence entity (stávající požadavek), anebo rezidentem v jiném členském státě, avšak v místě, ze kterého je možné do státu daňové rezidence entity každodenně dojíždět (modifikace).

Rovněž se diskutuje o rozšíření původních tří kritérií minimální ekonomické podstaty na čtyři. Novým kritériem by mělo být, že „většina jednání vrcholného managementu se koná na území státu daňové rezidence oznamující entity“.  Ve vazbě na toto rozšíření se rovněž diskutuje o rozsahu plnění kritérií pro ekonomickou podstatu, tedy kolik z uvedených kritérií a v jaké struktuře bude třeba naplnit, aby daná entita nebyla považována za entitu bez dostatečné ekonomické podstaty.

Aktuální předsednictví rovněž zvažuje modifikaci množiny entit vyloučených z působnosti směrnice. Uvažuje se, že by směrnice nedopadala na entity s ročním obratem nepřesahujícím 100 tis. eur a zároveň netto účetní hodnotou aktiv nepřesahující hranici 1 milion eur. Diskuse se rovněž stále vedou i o rozsahu vynětí regulovaných finančních institucí z režimu směrnice.

Politická shoda zatím nebyla nalezena ani z hlediska daňových dopadů ve vztahu k již existujícím smlouvám o zamezení dvojího zdanění uzavřeným mezi členskými státy EU.

Aktuální diskuze pod patronátem švédského předsednictví se týkají zásadních parametrů směrnice, které v průběhu prosince 2022 modifikoval svým návrhem také Evropský parlament (o těchto změnách jsme vás informovali v únorovém článku). Tento návrh se však nejeví být v souladu s aktuálním diskusním naladěním v Radě EU a lze očekávat, že návrh Evropského parlamentu se do konečného znění směrnice v mnoha aspektech nakonec nepromítne. Pro schválení směrnice bude třeba jednomyslný souhlas Rady EU (tedy zástupců vlád všech členských států). Aktuálně nepanuje na diskutovaných návrzích politická shoda, a tak se brzké schválení směrnice a nabytí účinnosti dle navrženého harmonogramu (tedy k 1. lednu 2024) nyní již nejeví jako realistické. Uvidíme, zda nějaký posun přinese další jednání pracovní skupiny pro daně, které je naplánováno na květen tohoto roku.

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2023]

Číst více arrow-right-icon
Ilustrační obrázek: Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2023]
Mezinárodní zdanění dReport zpravodaj EU

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right