Právo 

Evropská komise zahrnula do taxonomie EU zemní plyn a jadernou energii

Ve světě environmentálního práva je v současnosti jedním z nejvíce akcentovaných témat doplňkový delegovaný akt k taxonomii EU, který zohledňuje činnosti spojené s jádrem a plynem. V uplynulých měsících však byly zveřejněny i další důležité návrhy výrazně rozšiřující stávající taxonomii. Například platforma pro udržitelné finance představila návrh technických screeningových kritérií ke čtyřem environmentálním cílům, dále byl předložen návrh rozšířené taxonomie, který definuje i přechodové a neudržitelné činnosti, a v neposlední řadě Platforma pro udržitelné finance představila návrh sociální taxonomie.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v EnviLaw zpravodaji #9:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Doplňující prováděcí předpis zařazuje do taxonomie EU zemní plyn a jadernou energii

Evropská komise přijala doplňkový delegovaný akt k taxonomii EU, který do ní zařazuje ekonomické činnosti spojené s jadernou energií a zemním plynem a stanovuje kritéria, při jejichž splnění budou tyto aktivity považovány za environmentálně udržitelné. Jedná se však o kontroverzní krok, o kterém se vedou široké politické debaty. Některé členské státy vystupují proti zařazení zemního plynu, jiné země zase proti jaderné energii.

V tuto chvíli běží lhůta pro přezkum ze strany Evropského parlamentu a Rady EU. Tyto instituce mohou doplňkový akt vetovat, pro veto je ale nutný souhlas alespoň 353 europoslanců nebo 20 členských států zastupujících alespoň 65 % obyvatel EU. Pokud předpis nebude ze strany Evropského parlamentu nebo Rady EU vetován, vstoupí v platnost 1. ledna 2023.

Protože je spíše nepravděpodobné, že by se našel dostatek europoslanců nebo hlasů členských států v Radě EU, rozhodly se některé státy řešit otázku doplnění taxonomie EU i soudní cestou. Rakousko a Lucembursko již oznámily, že podají žalobu k Soudnímu dvoru EU, a další státy žalobu rovněž zvažují.

Zajímáte se o téma udržitelných financí? Sledujte Sustainable Finance Magazine, kde každé čtvrtletí najdete nejen detailní aktuality o vývoji v této oblasti, ale také zajímavé informace z našich projektů, akcí, průzkumů a publikací.

PSF zveřejnila návrh technických screeningových kritérií pro zbývající čtyři environmentální cíle taxonomie EU

Platforma pro udržitelné finance (Platform on Sustainable Finance, PSF) zveřejnila konečný návrh technických screeningových kritérií pro zbývající čtyři „neklimatické“ environmentální cíle taxonomie EU. Těmi jsou:

 • udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů,
 • přechod na oběhové hospodářství,
 • prevence a omezování znečištění,
 • ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V metodologické části PSF vysvětluje, že do návrhu zahrnula činnosti na základě analýzy jejich dopadu a potenciálu pro zlepšení jednotlivých cílů. Zároveň upozorňuje, že Evropská komise při vypracovávání legislativního návrhu bude muset zohlednit možné překrývání některých cílů (např. plynné škodliviny mohou být adresovány v rámci cíle zmírňování změny klimatu, ale také prevence a omezování znečištění). Návrh obsahuje také katalog ekonomických činností a k nim definovaných technických screeningových kritérií společně se zdůvodněním. Celkem návrh zahrnuje přibližně 60 ekonomických činností v celkem 12 odvětvích.

Nyní bude na Evropské komisi přepracovat návrh PSF do podoby delegovaného aktu. Očekává se, že by jej Komise měla vydat na podzim 2022. Původně měl delegovaný akt vstoupit v platnost na začátku roku 2023. Vzhledem ke zpoždění vydání návrhu PSF je otázkou, jestli začne platit v souladu s původním harmonogramem.

Rozšíření environmentální taxonomie EU počítá se zařazením přechodových a „neudržitelných“ aktivit

PSF zveřejnila návrh rozšíření environmentální taxonomie EU, také označovaný jako přechodová taxonomie. Návrh počítá s novou klasifikací ekonomických aktivit, která se odklání od dichotomického rozdělování aktivit na udržitelné a neudržitelné (resp. „zelené“ a „nezelené“), a to tímto způsobem:

 • Zelené aktivity. Skutečně udržitelné aktivity dle taxonomie, které splňují kritérium významného přínosu pro alespoň jeden environmentální cíl a zároveň významně nepoškozují zbylé cíle.
 • Oranžové aktivity. Aktivity, které nesplňují kritérium významného přínosu pro žádný environmentální cíl, ale za splnění stanovených podmínek by je bylo možné považovat za taxonomicky uznatelnou (přechodovou) investici.
 • Červené aktivity. Neudržitelné aktivity, které významně poškozují některý z environmentálních cílů.
 • Aktivity s nízkým environmentálním dopadem. Aktivity, které nemají významný environmentální (nebo později i sociální) dopad a nelze je považovat za zelené, oranžové ani červené aktivity – podle PSF sem bude spadat až 30 % veškerých ekonomických aktivit.

PSF počítá s tím, že návrhu rozšíření environmentální taxonomie se Komise bude věnovat až po vydání delegovaného aktu ke zbývajícím čtyřem environmentálním cílům, jehož vydání se očekává na podzim 2022.

PSF představila možnou podobu sociální taxonomie EU

PSF v minulém kvartálu publikovala finální zprávu ohledně možného rozšíření taxonomie EU o sociální aspekty – tedy písmene S ze známé udržitelné zkratky ESG.

Environmentální taxonomie byla vypracována zejména za účelem přesunu soukromého kapitálu na udržitelnější činnosti a v širším ohledu má přispět k dosažení klimatických cílů Pařížské dohody a Zelené dohody pro Evropu. Jedním z cílů Zelené dohody je i spravedlivá tranzice (leave no one behind) a právě na tento cíl míří návrh sociální taxonomie. Podobně jako environmentální taxonomie má sociální taxonomie definovat, za splnění kterých podmínek je určitá ekonomická činnost sociálně udržitelná. Oproti environmentální taxonomii, kdy ochrana životního prostředí je zájmem všech, definuje PSF pro sociální taxonomii skupiny obyvatel, jejichž zájmy mají být chráněny: zaměstnance, spotřebitele a místní komunity.

V zájmu větší přehlednosti a snahy nadměrně nezatěžovat podnikatele doporučuje PSF zachovat podobnou strukturu jako u environmentální taxonomie, tedy:

 • definice (sociálních) cílů,
 • definice kritéria významného přínosu k sociálnímu cíli,
 • definice kritérií významně nepoškozovat (do no significant harm, DNSH),
 • minimální záruky.

Sociální taxonomie by měla zahrnovat tři základní sociální cíle a ke každému z nich PSF dále přiřadila dílčí cíle:

 1. Důstojná práce (např. důstojné mzdy nebo opatření proti nucené a dětské práci)
 2. Přiměřená životní úroveň a blaho pro spotřebitele (např. bezpečné produkty a služby)
 3. Inkluzivní a udržitelné komunity (např. přístup k péči o děti)

Návrh PSF dále rozpracovává oblast minimálních záruk, které by v sociální taxonomii měly zahrnovat environmentální aspekty a aspekty řízení společností (tedy E a G z ESG). Nad rámec minimálních záruk při řízení společností PSF navrhuje posílit záruky v oblasti protikorupčních a úplatkářských programů, transparentnosti a diverzity.

V současné chvíli je sociální taxonomie rozpracována v podobě doporučení pro Evropskou komisi. Časový rámec ohledně představení legislativního návrhu ze strany Komise však prozatím nebyl zveřejněn.

Evropská komise upřesnila povinnosti vykazování nefinančních informací podle taxonomie

Povinnost vykazovat některé nefinanční informace podle čl. 8 taxonomie začala platit od 1. ledna 2022 pro přehledy nefinančních informací za finanční rok 2021. Prozatím povinnost vykazovat podle taxonomie platí pouze pro velké podniky veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci. Způsob vykazování nefinanční informací je blíže upraven v prováděcím předpisu k čl. 8 taxonomie.

Nicméně, ani tento předpis nedává přesné vodítko, jak tyto informace správně vykazovat. Evropská komise proto připravila interpretační dokument, kde odpovídá na nejčastější dotazy povinných subjektů. Dokument obsahuje podrobnější návod jak pro nefinanční podniky, tak pro jednotlivé finanční podniky, které jsou podle taxonomie a směrnice NFRD (Non-Financial Reporting Directive) povinné nefinanční informace v tuto chvíli vykazovat.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right