Právo 

Banky se musí zaměřit na kvalitu zveřejňovaných informací o udržitelnosti

Evropská komise si předsevzala najít cesty k nasměrování finančních zdrojů ke prospěchu udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky EU. Za tímto účelem nastavit pravidla pro zveřejňování transparentních informací o udržitelnosti pro jednotlivá opatření a sektory. A na tento vývoj musí agilně reagovat celý finanční sektor, banky, účastníci trhu i další instituce a především orgány, které zajišťují fungování a kontrolu finančního trhu.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v EnviLaw zpravodaji #9:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Nová zpráva ECB o pokroku bank při zveřejňování transparentních informací

V oblasti hodnocení kvality zveřejňování transparentních informací o rizikových profilech z pohledu životního prostředí a ochrany klimatu Evropská centrální banka (ECB) vychází z naplňování požadavků její příručky z roku 2020 a navazuje na poslední hodnocení z téhož roku. V aktuální Zprávě o pokroku, kterou publikovala 14. března 2022, se zaměřila na zveřejňování těchto informací u vybraných 109 bank, které podléhají její přímé kontrole a využila data z konce roku 2021. Navázala tak na poslední hodnocení z roku 2020, aby přinesla srovnání a posoudila vývoj.

Z hodnocení ECB vyplývá, že 70 % posuzovaných bank poskytuje informace o začleňování těchto rizik do rozhodování řídících orgánů, ale 75 % z nich již neuveřejňuje, jaké materiální dopady mají tato rizika na jejich rizikové profily. Polovina z nich však také vnímá, že je těmto rizikům vystavena. Rovněž se ukázalo, že banky nedostatečně dokládají plnění opatření v oblasti rizik a plnění závazků na mezinárodní úrovni. Z pohledu klíčových ukazatelů a rizikových indikátorů pouze 50 % bank zveřejňuje svá provázaní na klimatická a environmentální rizika, přičemž jen 15 % publikuje informace ve vztahu k emisím v rámci celého hodnotového řetězce a všech aktivit.

Ze závěrů hodnocení je zřejmé, že banky obecně nenaplňují požadavky na zveřejňování a hodnocení transparentních informací o rizikových profilech z pohledu životního prostředí a ochrany klimatu, i když bylo dosaženo mírného pokroku a je zjevná snaha bank odstranit své nedostatky v této oblasti.

Zvyšování kvality reportingu v této oblasti je přitom v zájmu samotných bank, jelikož prokazatelné zohledňování těchto rizik bude významné pro ověřitelné plnění jejich závazků k ochranně klimatu i pro samotné klienty a plnění jejich povinností. V tomto ohledu bude hrát nadále významnou úlohu ECB, která poskytuje zpětnou vazbu posuzovaným bankám a zařadí tuto problematiku mezi priority kontrolních činnosti v období 2022 až 2024. Kontrolovaným bankám tak pomůže dosáhnout naplnění všech nároků, včetně povinných závazných standardů 3. pilíře zaměřeného na rizika z oblasti životního prostředí, oblasti sociální a oblasti řízení EBA. V této souvislosti ECB však pozitivně hodnotí potenciál bank rychle se adaptovat na nové přístupy v oblasti zohledňování udržitelnosti do budoucna.

Zajímáte se o téma udržitelných financí? Sledujte Sustainable Finance Magazine, kde každé čtvrtletí najdete nejen detailní aktuality o vývoji v této oblasti, ale také zajímavé informace z našich projektů, akcí, průzkumů a publikací.

Technické standardy ESG Evropského orgánu pro bankovnictví

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority, EBA) zveřejnil dne 24. ledna 2022 Závazné technické standardy pro 3. pilíř zaměřený na rizika z oblasti životního prostředí, oblasti sociální a oblasti řízení (rizika ESG). EBA tak navazuje na relevantní ustanovení nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) a související požadavky na zveřejňování informacích o rizicích ESG, včetně fyzických rizik a rizik přechodu. Závazné technické standardy EBA se vztahují na velké instituce s obchodovanými cennými papíry na regulovaném trhu v členských státech. Firmy tak stojí před výzvou zveřejnovat širokou škálu informací o ESG rizicích, jelikož je musí je zohlednit při svých aktivitách i ve svém portfoliu.

Prostřednictvím těchto standardů má být dosaženo zlepšení informovanosti zainteresovaných subjektů, stanovení jednotných požadavků pro zveřejňování a klíčové ukazatele výkonnosti v oblasti rizik ESG. Hlavním cílem je zvýšení transparentnosti a tržní disciplíny a vytvoření prostředí, ve kterém budou mít všichni aktéři pro své rozhodování všechny relevantní informace pro strategické rozhodování i z pohledu rizik ESG. Na základě harmonizovaného přístupu bude rovněž možné porovnávat, jakým způsobem povinné instituce zohledňují aspekty udržitelnosti do svého hodnocení rizik, závazků v oblasti klimatu, strategických plánů a obchodních modelů.

Z tohoto hlediska je významné, že dotčené instituce jsou povinné v přehledech uvádět jednak poměr zelených aktiv a rovněž poměr aktivit institucí přispívajících k cílům EU v oblasti udržitelnosti. K prvnímu úplnému uveřejnění informací podle nových standardů EBA budou dotčené instituce muset přistoupit v roce 2023.

Prohlášení kontrolních orgánů o aplikaci nařízení SFDR bylo přijato

V návaznosti na legislativní vývoj v oblasti transparentního podávání informací o udržitelnosti bylo rovněž přistoupeno ze strany EBA, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) k aktualizaci Prohlášení kontrolních orgánů o aplikaci nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).

Samotné prohlášení obsahuje harmonogram aplikace jednotlivých ustanovení a povinností plynoucích z nařízení SFDR v reakci na situaci, kdy konkrétní regulační technické normy budou teprve přijaty prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Dává tak povinným subjektům a kompetentním orgánům v členských státech návod, jak plnit a kontrolovat povinnosti v přechodném období od 10. března 2021 do 1. ledna 2023. Nynější aktualizace se týká informací zveřejňovaných na základě článku 5 a 6 nařízení o taxonomii, podle kterých mají účastníci trhu povinnost procentuálně vyjádřit, do jaké míry jsou jejich investice v rámci finančního produktu v souladu s taxonomií. Prostřednictvím aktualizace byla doplněna možnost, že pokud taková informace není dostupná přímo z reportingu společnosti, do níž je investováno, může účastník získat tuto informaci napřímo od této společnosti nebo od poskytovatele – třetí strany.

Udržitelné finance jsou pro ESMA prioritou

Téma udržitelných financí se stalo neoddělitelnou součástí agendy ESMA, který nyní zveřejnil svůj Plán pro udržitelné finance 2022–2024. Plán reflektuje zvyšující se zájem investorů o udržitelné finanční produkty a úkoly ESMA v oblasti kontroly, ochrany investorů a zvyšování transparentnosti trhu. V rámci hlavních priorit si ESMA klade za cíl podpořit transparentnost a boj proti „lakování finančních produktů na zeleno“, přičemž vnímá potřebu zvyšovat pro tuto oblast vlastní kapacity i podporovat schopnosti kompetentních orgánů v členských státech. S ohledem na nový legislativní rámec pro udržitelné finance a jednotná kritéria se bude ESMA rovněž soustředit na možnosti posuzování a analýzy ESG trhu a související rizika. ESMA tak vnímá příležitosti a výzvy, které problematika udržitelných financí přináší a může navázat na svoje zkušenosti s adaptací v souvislosti s rozvojem jiných oblastí na finančním trhu v minulosti.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right