Mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2020]

SDEU rozhodl, že daň z transakcí s cennými papíry vybíraná v Belgii je v souladu s opatřením zajišťujícím svobodu poskytovat služby podle SFEU. Evropská unie vydala aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech. Nizozemsko zveřejnilo seznam otázek a odpovědí ve vztahu k nařízení o dohledu nad holdingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími služby ve skupině. Ruský První odvolací soud zveřejnil interpretaci konceptu skutečného majitele podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Ruskem a Kyprem. OECD vydala finální pokyny k otázce převodních cen v rámci finančních transakcí. 

19. 3. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [únor 2020]

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nejen o tom se dočtete v novinkách z oblasti mezinárodního zdanění. 

21. 2. 2020
Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav v ČR

MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část smluv o zamezení dvojímu zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. V České republice zatím nedoběhl ratifikační proces, nicméně v důsledku přijetí pouze tzv. minimálních standardů se neočekávají revoluční změny ve výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění. V jiných zemích tomu však může být jinak – například Slovensko již MLI ratifikovalo a od 1. ledna 2020 se aplikuje na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se státy, kde již ratifikační proces také proběhl. 

27. 1. 2020
Daně 

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Jižní Koreou a další změny na poli zamezení dvojímu zdanění

Dne 20. prosince 2019 vešla v platnost nová smlouva s Korejskou republikou. Tato nová smlouva se vztahuje na příjmy vzniklé v období započatém po 1. lednu 2020, v případě příjmů podléhajících srážkové dani potom na všechny příjmy vyplacené 1. ledna 2020 a později. Nová smlouva mění např. výši zdanění u srážkových daní u dividend a úroků a upravuje i další oblasti. 

24. 1. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2020]

Island od 1. prosince 2019 zavedl povinnou registraci skutečných vlastníků. Lucemburská finanční správa vydala pokyny pro obnovu předběžných daňových rozhodnutí, jejichž platnost skončila k 1. lednu 2020. Spojené státy navrhly finální verzi daňových opatření proti erozi daňového základu a zneužívání. Dánský soud vydal zamítavý rozsudek o odečitatelnosti licenčních poplatků placených švýcarské mateřské společnosti, jelikož převodní ceny nebyly stanoveny v souladu s principem tržního odstupu. Členské státy EU se neshodly na kompromisním návrhu o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Maďarsko od 1. ledna 2020 zavedlo zdanění při odchodu. V Turecku byl vydán návrh zákona o 7,5% dani z digitálních služeb. 

21. 1. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2019]

V poslední době několik států, kromě jiných např. Curaçao, Britské Panenské ostrovy, Jersey a Guernsey, zavedlo pravidla definující ekonomickou podstatu, na jejichž základě se odvozuje zdanitelná přítomnost (tzv. taxation nexus). Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie vydala stanovisko k případům týkajícím se odpočtů ztrát v přechodném období, belgického režimu srážky pomyslných úroků a svobody usazování společností. Ve Spojených státech jsou nově k dispozici pokyny ke zdanění virtuální měny. Belgie se připravuje na brexit. Předběžná daňová rozhodnutí vydaná v Lucembursku před 1. lednem 2015 budou platit pouze do konce roku 2019. Evropská unie vydala novou verzi seznamu nespolupracujících jurisdikcí. 

22. 11. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014. 

18. 10. 2019