Mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [prosinec 2020]

Sazba daně z příjmu pro malé a středně velké podniky a sazba srážkové daně z dividend se v Chorvatsku sníží na deset procent. Německo zveřejnilo vyhlášku objasňující režim extrateritoriálního zdanění. Indie potvrdila povinnost vedení evidence převodních cen také pro daňové nerezidenty. Slovensko odkládá lhůtu pro implementaci ATAD 2 do národní legislativy na 1. ledna 2022. Od 1. ledna 2021 začne ve Švédsku platit koncept ekonomického zaměstnavatele. Slovinské finanční úřady představily pokyny pro zdanění důchodových příjmů. Rada ECOFIN schválila návrh směrnice DAC 7. 

15. 12. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2020]

V říjnu 2020 zveřejnila OECD dva nové reporty. První z reportů se věnuje daňovým výzvám spojeným s digitalizací ekonomiky a druhý pak zdanění virtuálních měn. Dánská vláda představila daňové legislativní změny pro parlamentní rok 2020/21. Soudní dvůr EU rozhodl, že rumunská úprava převodních cen neporušuje Smlouvu o fungování EU. Rada EU zveřejnila aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí. Nizozemí omezí převoditelnost daňových ztrát. A polská vláda představila režim zdanění při rozdělení zisků a osvobození od daně u investičních rezerv. Nejen o těchto tématech jsou listopadové novinky z oblasti mezinárodního zdanění. 

18. 11. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2020]

Australský ministr financí představil nová pravidla pro zpětné uplatnění daňových ztrát a jednorázový odpis majetku. Dánské finanční úřady dodatečně vyměřily daň řidičům poskytujícím své služby pomocí internetových platforem. Soudní dvůr Evropské unie vydal stanovisko k využívání služebních automobilů zaměstnanci. Od 1. října platí v Rusku nové předpisy pro zápočet daňových přeplatků. Spojené státy vydaly pokyny vyjasňující pravidla pro přidělování akcií. Stálý rozhodčí soud se postavil na stranu telekomunikačního giganta. Evropská komise podala odvolání proti rozhodnutí Tribunálu soudu EU z 15. července 2020 ve věci irské státní podpory poskytnuté společnosti Apple. 

19. 10. 2020
Daně 

Mnohostranná úmluva v ČR vstoupila v platnost: jaké jsou její dopady?

Od 1. září 2020 vstoupila v platnost pro Českou republiku Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (mnohostranná úmluva nebo také někdy mnohostranný nástroj, případně MLI z anglického multilateral instrument). MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část dvoustranných smluv o zamezení dvojímu zdanění uzavřených mezi konkrétními státy. Česká republika zvolila režim minimálních standardů, tedy nejmírnější variantu, a rezervovala si právo neaplikovat většinu článků, které by měly novelizovat patřičná ustanovení ve vztahu k dotčeným daňovým smlouvám. 

19. 10. 2020
Daně 

Co přináší nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní?

Od 15. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Jedná se o nový zákon, který implementuje směrnici Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (tzv. směrnice DRM), na jejímž základě mohou daňoví poplatníci také nově postupovat v případě přeshraničního řešení sporné otázky ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění (mezi členskými státy EU). 

19. 10. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2020]

S ohledem na COVID-19 navrhla Evropská komise odložení termínu pro zahájení plnění oznamovací povinnosti podle směrnice DAC 6. Šestiměsíční odklad se očekává také v případě pravidel pro DPH při přeshraničním elektronickém obchodování. Nejvyšší finský daňový soud odmítl výjimku z omezení odečitatelnosti úroků v případě, že mateřská společnost skupiny je smluvní investiční fond, který není schopen sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Nizozemské ministerstvo financí vydalo nový výnos o omezení kompenzace ztráty a ministr financí navrhl nová daňová opatření pro daňový plán na rok 2021. Více se dozvíte v aktuálních daňových novinkách ze světa. 

17. 6. 2020