Mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2020]

Australský ministr financí představil nová pravidla pro zpětné uplatnění daňových ztrát a jednorázový odpis majetku. Dánské finanční úřady dodatečně vyměřily daň řidičům poskytujícím své služby pomocí internetových platforem. Soudní dvůr Evropské unie vydal stanovisko k využívání služebních automobilů zaměstnanci. Od 1. října platí v Rusku nové předpisy pro zápočet daňových přeplatků. Spojené státy vydaly pokyny vyjasňující pravidla pro přidělování akcií. Stálý rozhodčí soud se postavil na stranu telekomunikačního giganta. Evropská komise podala odvolání proti rozhodnutí Tribunálu soudu EU z 15. července 2020 ve věci irské státní podpory poskytnuté společnosti Apple. 

19. 10. 2020
Daně 

Co přináší nový zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní?

Od 15. září 2020 nabyl účinnosti zákon č. 335/2020 Sb., o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii. Jedná se o nový zákon, který implementuje směrnici Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (tzv. směrnice DRM), na jejímž základě mohou daňoví poplatníci také nově postupovat v případě přeshraničního řešení sporné otázky ohledně výkladu a uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění (mezi členskými státy EU). 

19. 10. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [září 2020]

Dne 1. září 2020 implementovala Česká republika pravidla úmluvy MLI do smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených s Austrálií a Kanadou. Evropská komise zveřejnila studii o mezeře ve výběru DPH v zemích EU, podle níž byla největší mezera ve výběru DPH zaznamenána v Rumunsku. Lotyšsko a Rumunsko mohou i nadále uplatňovat vyšší limity pro registraci k DPH malých podniků. Daňová uznatelnost úroků placených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích bude ve Švédsku od roku 2021 omezena. Polsko pravděpodobně zruší možnost vyjmout zahraniční příjmy ze zdanění v Polsku. Slovinsko vydalo pokyny pro správné nastavení daňového režimu smluv o zpětném leasingu. 

23. 9. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [červen 2020]

S ohledem na COVID-19 navrhla Evropská komise odložení termínu pro zahájení plnění oznamovací povinnosti podle směrnice DAC 6. Šestiměsíční odklad se očekává také v případě pravidel pro DPH při přeshraničním elektronickém obchodování. Nejvyšší finský daňový soud odmítl výjimku z omezení odečitatelnosti úroků v případě, že mateřská společnost skupiny je smluvní investiční fond, který není schopen sestavit konsolidovanou účetní závěrku. Nizozemské ministerstvo financí vydalo nový výnos o omezení kompenzace ztráty a ministr financí navrhl nová daňová opatření pro daňový plán na rok 2021. Více se dozvíte v aktuálních daňových novinkách ze světa. 

17. 6. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [květen 2020]

Organizace OECD vydala pro dalších osm jurisdikcí zprávy o dodržování standardů daňové transparentnosti a dále zveřejnila komentáře k návrhu legislativy upravující modelová pravidla pro sběr informací. Americká finanční správa (IRS) navrhla úpravu regulace hybridních ujednání a zveřejnila seznam často kladených otázek týkajících se standardu pro dokumentaci převodních cen. Dle stanoviska SDEU Gibraltar nespadá do působnosti směrnice o mateřských a dceřiných společnostech (směrnice PSD), a členské státy EU tudíž nemusí gibraltarským společnostem automaticky poskytovat výhody plynoucí z této směrnice. A co je nového v oblasti mezinárodního zdanění ve Francii, Rusku a v Dánsku? 

20. 5. 2020
Daně 

Podmínky pro čerpání výhod ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Korejskou republikou

Dne 20. prosince 2019 vstoupila v platnost nová verze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovým únikům v oboru daní uzavřená mezi Českou republikou a Korejskou republikou („Smlouva“). V souladu s článkem 27 Smlouvy se ustanovení týkající se daně vybírané srážkou u zdroje použijí na příjmy, jež byly vyplaceny nebo připsány k 1. lednu 2020. U ostatních příjmů se pak ustanovení Smlouvy použijí až pro zdaňovací období začínající 1. ledna 2020 a později. 

19. 5. 2020
COVID-19  Daně 

Přístup OECD k posouzení mezinárodních daňových aspektů v návaznosti na COVID-19 opatření

V návaznosti na opatření, která v mnoha státech zavedly vlády s cílem omezit šíření pandemie COVID-19 (zejména se jedná o omezení pohybu osob a z toho vyplývající výkon práce a podnikatelské činnosti „dálkově“), vydává OECD sérii doporučení, jak k situaci přistupovat. V rámci toho zveřejnila také manuál, jak by měly státy přistupovat k těmto (doposud) bezprecedentním opatřením z pohledu vybrané problematiky mezinárodního zdanění. 

27. 4. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [duben 2020]

Od 1. července 2020 budou v Polsku platit nová pravidla pro výběr srážkové daně z přeshraničních transakcí přesahujících částku 2 mil. PLN. Norsko uvažuje s účinností od 1. ledna 2021 o zavedení srážkové daně z úrokových plateb a licenčních poplatků placeným spojeným osobám, jež nejsou rezidenty Norska. SDEU potvrdil soulad maďarské obratové daně se Smlouvou o fungování Evropské unie. Lucemburská finanční správa vydala pokyny k nedávno zavedeným pravidlům pro ovládané zahraniční společnosti. Lucemburská ministerská rada zakázala daňovou uznatelnost výdajů plynoucích z úroků a licenčních poplatků vyplácených společnostem rezidentním v nespolupracujících jurisdikcích. Moskevský rozhodčí soud schválil aplikaci pravidel nízké kapitalizace i pro domácí půjčky. Velká Británie vydala aktualizovaný návrh zákona upravujícího novou 2% daň z digitálních služeb, jež je účinná od 1. dubna 2020. 

22. 4. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [březen 2020]

SDEU rozhodl, že daň z transakcí s cennými papíry vybíraná v Belgii je v souladu s opatřením zajišťujícím svobodu poskytovat služby podle SFEU. Evropská unie vydala aktualizovaný seznam nespolupracujících jurisdikcí v daňových záležitostech. Nizozemsko zveřejnilo seznam otázek a odpovědí ve vztahu k nařízení o dohledu nad holdingovými společnostmi a společnostmi poskytujícími služby ve skupině. Ruský První odvolací soud zveřejnil interpretaci konceptu skutečného majitele podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění uzavřené mezi Ruskem a Kyprem. OECD vydala finální pokyny k otázce převodních cen v rámci finančních transakcí. 

19. 3. 2020