Mezinárodní zdanění

Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění

Představitelé USA a Francie se dohodli na kompromisu pro výběr daně z digitálních služeb ve Francii. Australská finanční správa se zaměřuje na správnost zdanění mezinárodních transakcí, které zahrnují nehmotný majetek. Korejský nejvyšší soud potvrdil, že kterýkoli zahraniční veřejný subjekt kolektivního investování (veřejný fond) může být podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění uznán jako rezident a skutečný vlastník příjmů plynoucích z korejského zdroje. SDEU rozhodl, že nizozemský požadavek na vrácení srážkové daně z dividend nerezidentské finanční investiční instituci může představovat porušení práva EU. Nizozemský nejvyšší soud určil, že fond sám o sobě nemůže podat žádost o vrácení srážkové daně z dividend, protože podle nizozemského práva nemá právní subjektivitu. Nizozemský nejvyšší soud rozhodl ve prospěch finanční správy, že příjem v podobě zahraniční dividendy odvozené z držby významného podílu podléhá v Nizozemsku srážkové dani. Ruské ministerstvo financí vydalo pokyn, ve kterém vysvětluje, jak aplikovat pravidla smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Francií a Ruskem pro výplatu dividend. 

21. 2. 2020
Daně 

Mnohostranná úmluva o boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků (MLI) – aktuální stav v ČR

MLI je mezinárodní smlouva, která modifikuje podstatnou část smluv o zamezení dvojímu zdanění a může vést ke vzniku nové daňové povinnosti. V České republice zatím nedoběhl ratifikační proces, nicméně v důsledku přijetí pouze tzv. minimálních standardů se neočekávají revoluční změny ve výkladu smluv o zamezení dvojímu zdanění. V jiných zemích tomu však může být jinak – například Slovensko již MLI ratifikovalo a od 1. ledna 2020 se aplikuje na smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se státy, kde již ratifikační proces také proběhl. 

27. 1. 2020
Daně 

Nová smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Jižní Koreou a další změny na poli zamezení dvojímu zdanění

Dne 20. prosince 2019 vešla v platnost nová smlouva s Korejskou republikou. Tato nová smlouva se vztahuje na příjmy vzniklé v období započatém po 1. lednu 2020, v případě příjmů podléhajících srážkové dani potom na všechny příjmy vyplacené 1. ledna 2020 a později. Nová smlouva mění např. výši zdanění u srážkových daní u dividend a úroků a upravuje i další oblasti. 

24. 1. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [leden 2020]

Island od 1. prosince 2019 zavedl povinnou registraci skutečných vlastníků. Lucemburská finanční správa vydala pokyny pro obnovu předběžných daňových rozhodnutí, jejichž platnost skončila k 1. lednu 2020. Spojené státy navrhly finální verzi daňových opatření proti erozi daňového základu a zneužívání. Dánský soud vydal zamítavý rozsudek o odečitatelnosti licenčních poplatků placených švýcarské mateřské společnosti, jelikož převodní ceny nebyly stanoveny v souladu s principem tržního odstupu. Členské státy EU se neshodly na kompromisním návrhu o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Maďarsko od 1. ledna 2020 zavedlo zdanění při odchodu. V Turecku byl vydán návrh zákona o 7,5% dani z digitálních služeb. 

21. 1. 2020
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [listopad 2019]

V poslední době několik států, kromě jiných např. Curaçao, Britské Panenské ostrovy, Jersey a Guernsey, zavedlo pravidla definující ekonomickou podstatu, na jejichž základě se odvozuje zdanitelná přítomnost (tzv. taxation nexus). Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie vydala stanovisko k případům týkajícím se odpočtů ztrát v přechodném období, belgického režimu srážky pomyslných úroků a svobody usazování společností. Ve Spojených státech jsou nově k dispozici pokyny ke zdanění virtuální měny. Belgie se připravuje na brexit. Předběžná daňová rozhodnutí vydaná v Lucembursku před 1. lednem 2015 budou platit pouze do konce roku 2019. Evropská unie vydala novou verzi seznamu nespolupracujících jurisdikcí. 

22. 11. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění [říjen 2019]

SDEU došel k závěru, že belgický režim osvobození od daně porušuje směrnici EU o mateřských a dceřiných společnostech. Nově zřízená komise nyní vyhodnocuje pravidla pro zdanění nadnárodních podniků v Nizozemsku. Na základě nedávného rozhodnutí spolkového daňového soudu v Německu je možné osvobodit splácení kapitálu též u dceřiných společností se sídlem mimo EU. Evropská komise zahájila důkladnou revizi rozhodnutí týkajících se zvýhodněného režimu, která byla vydána v Belgii mezi lety 2005 až 2014. 

18. 10. 2019
Daně 

Krátce z mezinárodního zdanění – červen

Rakousko zvažuje zavedení daně z digitálních služeb k 1. lednu 2020. Podle SDEU nejsou národní soudy oprávněny určovat, zda jsou určité požadavky režimu státní podpory slučitelné se základními svobodami. Ze seznamu nespolupracujících jurisdikcí byly vymazány Aruba, Barbados a Bermudy. Německé finanční soudy nižší instance zavádějí nový výklad „treaty shopping“ pravidel (účelová volba jurisdikce, dle existence výhodné smlouvy o zamezení dvojímu zdanění). Nizozemský odvolací soud rozhodl, že není důvod provádět úpravy u hybridních úvěrů pro účely převodních cen. Polsko zavedlo pravidla pro definici skutečného vlastníka. 

20. 6. 2019