Právo 

Evropská centrální banka se v roce 2022 zaměří při zátěžových testech bank na klimatická rizika

Ke konci roku 2021 byly v evropském věstníku publikovány dva důležité prováděcí předpisy taxonomie EU. Jedná se o soubor technických screeningových kritérií v oblasti klimatu a delegovaný akt provádějící článek 8 nařízení o taxonomii, který upřesňuje požadavky na nefinanční reporting. I po značných průtazích tyto předpisy vstoupily v platnost, a proto v roce 2022 mohou začít být uplatňovány první povinnosti z nich vyplývající. Za pozornost stojí i nová studie Evropské komise, která zjistila, že výnosy z ekologických daní a environmentálních poplatků v EU nejsou dostatečné. Na klimatická rizika se plánuje zaměřit i Evropská centrální banka – v roce 2022 půjde o jedno z hlavních témat v rámci zátěžových testů bank.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #8:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

Klimatický delegovaný akt k taxonomii EU přináší první soubor technických screeningových kritérií v oblasti klimatu

Taxonomie EU je v posledních měsících často skloňovaným pojmem. Jde o klasifikační systém a nástroj pro transparentnost, jehož úkolem je pomoct s určováním hospodářských činností, které lze považovat za environmentálně udržitelné. Cílem je zajistit větší transparentnost v oblasti udržitelných investic a zabraňovat tzv. greenwashingu. Taxonomie EU se skládá z nařízení o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a navazujících prováděcích nařízení, které konkretizují toto nařízení o taxonomii.​

Kdy lze považovat hospodářskou činnost za environmentálně udržitelnou?

V souladu s nařízením o taxonomii musí taková činnost splňovat následující podmínky:

 • Významně přispívá k jednomu nebo více environmentálním cílům, které jsou stanoveny nařízením o taxonomii.
 • Významně nepoškozuje žádný ze stanovených environmentálních cílů.
 • Dodržuje mezinárodní zásady správy a řízení.
 • Dodržuje technická screeningová kritéria.

To, zda jsou splněny první dva body, má být posouzeno podle technických screeningových kritérií.

První soubor technických screeningových kritérií pro zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se změně klimatu (tedy pro dva z celkových 6 environmentálních cílů stanovených v nařízení o taxonomii) vstoupil ve formě delegovaného aktu v platnost 1. ledna 2022. Jde o rozsáhlý katalog činností, který stanovuje dvě základní podmínky:

 • Činnost významně přispívá ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu.
 • Činnost významně nepoškozuje zbývající environmentální cíle.

Pro větší přehlednost jsou hospodářské činnosti rozřazeny podle hospodářských odvětví (lesnictví, doprava, energetika aj.). Nicméně Evropská komise počítala s tím, že text klimatického delegovaného aktu může být pro adresáty nepraktický (především ve chvíli, kdy bude vydán i delegovaný akt ke zbývajícím cílům), a připravila proto také aplikaci – tzv. taxonomický kompas, který umožňuje jednodušší vyhledávání a je uživatelsky přívětivější.

Delegovaný akt k článku 8 nařízení o taxonomii upřesňuje požadavky na nefinanční reporting

Vedle klimatického delegovaného aktu byl ke konci roku 2021 publikován v evropském věstníku ještě jeden taxonomický právní předpis, a to delegovaný akt provádějící článek 8 nařízení o taxonomii. Čl. 8 nařízení o taxonomii a navazující delegovaný akt přináší významné změny do oblasti nefinančního reportingu.

Doposud jsou v souladu se směrnicí o nefinančním reportingu (NFRD) povinny vykazovat vybrané nefinanční informace pouze velké podniky v rámci veřejného zájmu. Od roku 2022 se v souladu s čl. 8 nařízení o taxonomii a delegovaným aktem k čl. 8 budou povinnosti nefinančního reportingu postupně rozšiřovat. Nově budou také rozlišeny povinné subjekty na finanční a nefinanční podniky.

Vykazovací povinnosti podniků dle aktualizované NFRD

 • Finanční podniky budou vykazovat, jaký mají podíl aktiv souvisejících s činnostmi způsobilými pro taxonomii EU a později i výslovně v souladu s taxonomií.
 • Nefinanční podniky budou vykazovat, jaký mají podíl z obratu, kapitálových výdajů (CapEx) a provozních výdajů (OpEx) z činností způsobilých pro taxonomii EU a později i výslovně v souladu s taxonomií.

Od roku 2023 by k výše uvedenému měly přibýt další povinnosti dle návrhu směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD). CSRD počítá s rozšířením okruhu povinných subjektů i vykazovaných informací.

Ačkoliv nový regulatorní rámec nefinančního reportingu ještě není dokončen, je důležité, aby se povinné subjekty v nových pravidlech zorientovaly a začaly se připravovat na plnění nových povinností.

Uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ má v EU velké rezervy, zjistila Evropská komise

Zásada „znečišťovatel platí“ je jádrem environmentální politiky Evropské unie. Zásada je uplatňována v podobě daní, poplatků, emisních povolenek a dalších ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí. Evropská komise nyní nechala zpracovat studii, která zjišťovala, zda se tuto zásadu daří naplňovat. Předmětem zkoumání byly externí environmentální náklady spojené s různými hospodářskými sektory (jako jsou energetika, průmysl nebo doprava) v oblastech dopadů na životní prostředí (jako je znečištění ovzduší a vod, emise skleníkových plynů nebo nakládání s odpady). Tyto náklady byly následně porovnány s výnosy z ekologických daní, poplatků a dalších nástrojů uplatňovaných v daných sektorech.

Závěry byly jednoznačné: náklady spojené se znečištěním a environmentálními škodami vysoce převyšují příjmy z ekonomických nástrojů na ochranu životního prostředí. V konečném důsledku tak tyto náklady nesou společnosti členských států.

Na základě výše uvedených závěrů autoři studie z Institutu pro evropskou environmentální politiku přicházejí s návrhy na nové ekonomické nástroje, které by členským státům napomohly k důslednějšímu uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a navýšení příjmů státních rozpočtů. Patří mezi ně například tyto nástroje:

 • Znečištění ovzduší: dusíková daň, emisní povolenky ke snižování emisí NH3 z chovů dobytka.
 • Znečištění vod: daň z pesticidů, vyšší poplatky za vypouštění odpadních vod.
 • Nakládání s odpady: vyšší skládkovací poplatky, systém PAYT (pay as you throw; plať za to, co vyhodíš).

Zátěžové testy bank v roce 2022: Evropská centrální banka chce klást větší důraz na klimatická rizika

Evropská centrální banka (ECB) každoročně provádí v souladu s čl. 100 směrnice o kapitálových požadavcích zátěžové testy, na základě kterých zkoumá odolnost bank vůči finančním a ekonomickým šokům. V roce 2022 se tyto zátěžové testy zaměří na klimatická rizika. Ukazuje se tak, že evropská měnová autorita bere rizika spojená s klimatickými změnami vážně a přikládá jim velký význam. Připraveností evropských bank na klimatické změny se přitom ECB zabývala již v roce 2021, kdy konstatovala, že žádná z bank, nad kterými ECB vykonává dohled, nesplňuje její očekávání.

V rámci zátěžového testu bude ECB posuzovat postupy bank v oblasti řízení klimatických a environmentálních rizik a bude zkoumat, jak banky začlenily tato rizika do svých strategií. Zaměří se rovněž na to, zda banky zohledňují fyzický dopad změn klimatu na hodnotu aktiv.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

  Zobrazit vícearrow-right