Právo 

Evropská unie hodnotí změny a pokroky při provádění politik v oblasti energetiky

Z nedávného nárůstu cen energií jednoznačně vyplynulo, že Evropa musí snížit svou energetickou závislost. Cestu k tomu bude razit Zelená dohoda pro Evropu a stále se zvyšující podíl čisté energie. Zprávy Komise spolu s mechanismy spolupráce členských států zdůrazňují potenciál obnovitelných zdrojů a jejich klíčovou roli v dosažení vytyčených cílů spojených s klimatickou neutralitou EU.

Podívejte se i na další témata, kterým se věnujeme v našem EnviLaw zpravodaji #8:

Pokud chcete, aby vám v budoucnu neunikla žádná důležitá novinka, přihlaste se k odběru EnviLaw zpravodaje!

WEO: Energetický sektor na bezpečnější půdě

Na pozadí turbulentních trhů a klíčového zasedání konference COP26 o změně klimatu v Glasgow se stává Světový energetický výhled (WEO) do roku 2021 nepostradatelným průvodcem příležitostmi, výhodami a riziky, které nás čekají v tomto důležitém okamžiku přechodu na čistou energii.

Toto speciální vydání WEO bylo navrženo tak, aby pomohlo osobám s rozhodovací pravomocí na 26. konferenci smluvních stran (COP26) i mimo ni. Dokument popisuje klíčové rozhodovací body, které mohou posunout energetický sektor na bezpečnější půdu, a poskytuje podrobný přehled toho, jak daleko země pokročily ve svých přechodech na čistou energii, jak daleko ještě musí zajít, aby dosáhly cíle 1,5 °C, a opatření, která mohou vlády a ostatní podniknout, aby se vyhnuli se nástrahám na cestě za společným cílem. Díky mnoha scénářům a případovým studiím WEO dobře vysvětluje, co je v sázce v době, kdy je informovaná debata o energii a klimatu zvláště důležitá.

Obnovitelné zdroje energie jsou poprvé významnější než fosilní paliva

Komise EU zveřejnila dne 26. října 2021 Zprávu o stavu energetické unie 2021. Zpráva každoročně hodnotí pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění evropských politik v oblasti energetiky a klimatu. Zaměřuje se zejména na pokrok v oblasti energetické unie a jejích pěti pilířů: dekarbonizace, včetně obnovitelných zdrojů energie, energetické účinnosti, vnitřního trhu s energií, bezpečnosti dodávek a výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti. Zpráva je zveřejňována na pozadí začínajícího hospodářského oživení po pandemii, jakož i nedávné výjimečné situace týkající se prudkého nárůstu cen plynu a elektřiny v Evropské unii i mnoha dalších oblastech světa.

Ze zprávy vyplývá, že energie z obnovitelných zdrojů byly v roce 2020 v EU poprvé významnějším zdrojem energie než fosilní paliva. Vyrobilo se z nich 38 % elektřiny, zatímco fosilní paliva byla zdrojem pro 37 % výroby elektrické energie. Lze očekávat, že podíl obnovitelných zdrojů energie na celkovém energetickém mixu v EU dosáhne alespoň 22 %, ačkoli některým členským státům hrozí, že svůj vnitrostátní závazný cíl nesplní. K dnešnímu dni 9 členských států EU ukončilo výrobu elektřiny z uhlí, 13 států se zavázalo k jejímu postupnému ukončení do stanoveného data a 4 státy zvažují možné harmonogramy. Přestože byla zaznamenána řada povzbudivých trendů, k dosažení cíle, jímž je snížení čistých emisí alespoň o 55 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, bude nutné vynaložit větší úsilí.

Mechanismus podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů byl uveden do praxe

Potenciál pro obnovitelné zdroje energie není ve všech regionech EU stejný, a proto nabízí Evropská unie členským zemím možnost využít mechanismu spolupráce. Členské země, které předpokládají, že se jim nepodaří naplnit své závazné cíle, tak mohou navýšit svůj podíl obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím společných projektů, podpůrných schémat či statistických převodů mezi členskými státy. Na druhé straně země s výhodnějšími přírodními podmínkami a s dostatečným podílem obnovitelných zdrojů mohou získat finanční prostředky za převedené množství energie.

V praxi to tedy znamená, že ty země, které nedosáhly závazných vnitrostátních cílů pro rok 2020, si mohou „koupit“ energii z obnovitelných zdrojů od těch zemí, které jsou nad rámcem svého cíle. Jelikož Česká republika splnila povinný podíl obnovitelných zdrojů energie pro rok 2020, který stanovila EU, mohla tak uzavřít smlouvu o statistickém převodu energie z obnovitelných zdrojů energie se Slovinskem a převést tak Slovinsku 465 GWh energie z obnovitelných zdrojů. Česká republika využila této možnosti spolupráce s jiným členským státem vůbec poprvé.

Za účelem usnadnění statistických převodů energie mezi členskými státy zřídila Komise platformu Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (URDP). Platforma URDP má poskytnout přehled o plnění cílů a příspěvků v členských státech. Obsahuje také informace poskytnuté členskými státy o nabídce statistických převodů energie z obnovitelných zdrojů a poptávce po nich, čímž by zemím měla jednoduše umožnit vyjádřit ochotu zapojit se do statistických převodů.

EU zůstává na prvním místě v oblasti výzkumu čisté energie

EU má dobré postavení z hlediska podílů na světovém trhu v určitých segmentech hodnotového řetězce v oblasti čistých technologií. Vyšší investice do výzkumu a vývoje a další úsilí v oblasti přenosu technologií by však zajistily, že EU využije příležitosti energetického přechodu k posílení své konkurenceschopnosti v odvětví čisté energie. Výplývá to ze zprávy s názvem Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti technologií čisté energie, zveřejněné dne 26. října 2021 Evropskou komisí.

Tato druhá zpráva o pokroku v oblasti konkurenceschopnosti uvádí, že EU zůstává na prvním místě v oblasti výzkumu čisté energie. Na celosvětové úrovni má ve srovnání s jinými velkými ekonomikami větší podíl ekologických vynálezů v technologiích, které přispívají ke zmírňování změny klimatu. Míra veřejných investic EU do čistých technologií, které jsou potřebné pro dekarbonizaci, je nicméně v rámci hlavních ekonomik nejnižší.

EU je také světovým lídrem v odvětví větrné energie, avšak konkurence je stále tvrdá. Pokud jde o solární fotovoltaiku, má EU na trhu výroby fotovoltaických článků a modulů relativně malý podíl. Udržuje si však špičkové postavení v jiných částech hodnotového řetězce, včetně výzkumu a vývoje. Odvětví tepelných čerpadel, obnovitelných paliv, inteligentních sítí, baterií a vodíku z obnovitelných zdrojů v EU mají dobré předpoklady k tomu, aby bylo možné těžit z rostoucí budoucí poptávky, která vyplývá z rozšíření relevantních trhů, jež vycházejících z příslušných politik.

EnviLaw zpravodaj

Nadcházející akce

Semináře, webcasty, pracovní snídaně a další akce pořádané společností Deloitte.

    Zobrazit vícearrow-right