SDEU

Daně 

Je nizozemská legislativa v rozporu se Smlouvou o fungování EU?

22. února 2018 vydal první senát Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) rozsudek ve spojených věcech C-398/16 a C-399/16. Oba spory řeší soulad či nesoulad nizozemské právní úpravy týkající se omezení odčitatelnosti výpůjčních nákladů a kurzových rozdílů za určitých podmínek a článků 49 a 54 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jako „SFEU“), které zakotvují svobodu usazování státních příslušníků jednoho členského státu na území jiného členského státu. 

28. 3. 2018