Lidé 

Lidský kapitál v Česku: zaměstnanecká zkušenost je pro firmy prioritou, v praxi je na ni připravena zhruba třetina

Přestože je zlepšení zaměstnanecké zkušenosti s důrazem na lidský přístup prioritou pro 86 % českých společností, většina respondentů ji v našem průzkumu jako nejdůležitější nehodnotí – v rámci připravenosti se objevila až na sedmém místě z deseti. V praxi je na ni navíc připraveno pouze 36 % českých respondentů. To o dost lépe v kramflecích se firmy cítí, pokud jde o vzdělávání, mobilitu talentů a jejich získávání. Proti zahraničí ale zase pokulhávají v oblasti odměňování. Jaké další trendy letos zformují tuhle oblast? Prozkoumejte náš rozsáhlý průzkum v oblasti lidského kapitálu, kterého se zúčastnilo bezmála 10 tisíc respondentů ze 119 zemí včetně ČR.

Loňský průzkum Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu poukázal na důležitost společensky odpovědné organizace, tedy takové firmy, jejímž posláním je nejen vytvářet zisk, ale současně brát ohledy na životní prostředí a společnost jako takovou. Na stejné vlně se jede i letos, což potvrzuje 84 % českých respondentů, když uvádějí, že společenská témata mají dopad i na jejich organizaci. A až 93 % z nich si uvědomuje, že jejich veřejné vystupování může mít pozitivní dopad na nábor a retenci zaměstnanců. Tlak na společenskou odpovědnost firem se tak zintenzivňuje. Spolu s tím je letošním hlavním poselstvím kladení důrazu na lidský přístup k zaměstnancům.

Pokud tedy firmy chtějí ustát tlak a vyjít vstříc aktuálním trendům v oblasti lidského kapitálu, měly by se na cestě k lidštějšímu přístupu zaměřit na pět klíčových oblastí: smysl práce, etické a férové jednání, spolupráce a vztahy, osobní růst, transparentnost a otevřenost.

Chcete se stát společensky odpovědnou firmou? A víte, na jaké oblasti byste se měli zaměřit?

  1. Budoucnost organizace: Trend zaměstnanecké zkušenosti a její evoluce směrem k lidskému přístupu a smysluplné práci je považován pro rok 2019 za klíčový nejen pro tuzemské firmy, ale i pro zahraniční trh. Ruku v ruce s tím jde i odměňování. Budoucnost organizace též závisí na její schopnosti přesunu od tradičního hierarchického modelu ke společnosti, která své fungování opírá především o existenci týmů.
  2. Budoucnost HR: Přístup HR k transformaci svých schopností, používaných technologií a celkového zaměření by měl směřovat ke změnám v rámci celé organizace. V této souvislosti firmy letos považují za nejdůležitější vzdělávání a zvyšující se požadavky na osvojování nových dovedností zaměstnanců, stále ještě ne plně využitý potenciál HR cloudu, význam interní mobility zaměstnanců a také skutečnost, že získávání talentů procesem náboru jen začíná.
  3. Budoucnost pracovní síly: Jak se přizpůsobit silám, které mění pracovní pozice a jejich náplň a určují podobu otevřeného talentového trhu? Důležitou roli bude hrát přesun od tradiční práce k superpráci, která více než kdy dříve vyžaduje kombinaci jak tzv. hard a soft skills, tak i schopnost práce a porozumění novým technologiím. Pracovní síla bude též ovlivněna alternativní pracovní silou, jejíž význam narůstá nejen v IT, ale nově také v dalších oblastech. V neposlední řadě je zapotřebí adaptace leadershipu na výzvy, které s sebou 21. století přináší.

Zákaznická zkušenost není to samé, co zaměstnanecká. Mohou se ale navzájem inspirovat

Zaměstnanecká zkušenost je letos jasnou prioritou, a to i když se v oblasti lidských zdrojů nejedná o nové téma. Hodně se o ní mluví také v souvislosti se zákaznickou zkušeností.

Co to v praxi znamená? Že se k zaměstnancům přistupuje stejně jako k zákazníkům. Na rozdíl o nich je ale vztah zaměstnanec-zaměstnavatel dlouhodobější a osobnější. Zaměstnanecká zkušenost je sociální, postavená na kultuře a vztazích. A zaměstnanci pochopitelně v souvislosti s danou firmou chtějí kariéru, hledají smysl a účel práce.

„V souvislosti se zaměstnaneckou zkušeností existuje rozdíl mezi tím, co zaměstnanci chtějí, a co jim organizace nabízejí. Zatímco téměř čtvrtina respondentů se domnívá, že zaměstnanci nejsou spokojeni s mírou autonomie při rozhodování, společnosti jim v rámci zlepšování zaměstnanecké zkušenosti nejčastěji poskytují příjemné pracovní prostředí,“ vysvětluje Martina Schiestlová, ředitelka HR Deloitte.

Průzkum Deloitte Globální trendy v oblasti lidského kapitálu 2019: Více než tři čtvrtiny dotázaných českých společností vnímají podle našeho průzkumu příjemné pracovní prostředí jako faktor zaměstnanecké zkušenosti, následují smysluplnost práce a příležitost k dalšímu růstu (obě shodně 69 %), důvěra v leadership (62 %) či spolupráce a komunikace (54 %). Výsledky tak potvrzují, že čeští respondenti si uvědomují, že zaměstnaneckou zkušenost nelze podporovat pouze skrze benefity či budování rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Do jaké míry je ale tohle stanovisko reflektováno v praxi, to už je jiná otázka.

S každou transformací kráčí ruku v ruce také vzdělávání. Kontinuální získávání a osvěžování si vědomostí ze strany zaměstnanců je nezbytné pro plynulý chod firmy a adaptaci na inovace nejrůznějšího druhu. V potaz je ale nutné brát například prodlužující se délku života, se kterou narůstá počet pracovně aktivních let.

Zaujalo vás téma transformace HR? Chcete vědět, jaké další trendy budou udávat směr v oblasti lidských zdrojů? Přečtěte si kompletní studii Trendy v oblasti lidského kapitálu 2019.

Deloitte Trendy v oblasti lidského kapitálu Zaměstnanecká zkušenost Lidský kapitál
Lidé  Právo 

Nejzásadnější změny v oblasti pracovní migrace po novelizaci zákona o pobytu cizinců

Novela Zákona o pobytu cizinců, která byla podepsaná prezidentem ČR 4. července 2019 a v současné době byla odeslána ke zveřejnění ve Sbírce zákonů, by měla vejít v platnost v srpnu 2019. Prováděcí předpisy, které jsou součástí novely, by měly vejít v platnost v září 2019. Změny na základě transpoziční směrnice EU umožní zahraničním studentům vysokých škol a vědeckým pracovníkům na území ČR pobývat až 9 měsíců po ukončení studijní nebo výzkumné aktivity na základě dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti. 

15. 7. 2019
Lidé 

Finanční instituce musí zavést zásady odměňování všech zaměstnanců a identifikovat ty, kteří mají vliv na rizikový profil společnosti

V průběhu deseti let, která uběhla od poslední globální ekonomické krize, orgány regulace a dohledu po celém světě a zejména v Evropské unii vypracovaly řadu nařízení, směrnic a opatření, jejichž primárním cílem je zvýšit stabilitu finančního trhu, upravit nároky na řízení rizik a zajistit jeho transparentnost. V současné době se očekává, že evropské regulatorní orgány omezí vývoj nových robustních regulací a soustředí se na realizaci procesu revize a vyhodnocení compliance povinných institucí s již existujícím regulatorním rámcem. V tomto kontextu je proto vhodné provést interní revizi správnosti implementace souboru regulací. Jak je to v praxi s problematikou odměňování zaměstnanců a dalšími požadavky na tuto oblast? 

8. 7. 2019
Lidé  Deloitte živě 

Kritické myšlení: Cesta k profesnímu růstu i osobnímu rozvoji

Nepodléhat prvnímu dojmu, nepřebírat slepě názory druhých, udržet si odstup a být schopen vytvořit si vlastní názor na základě vědomostí a zkušeností – to jsou schopnosti, které jsou nezbytné pro orientaci v nepřeberném množství informací, které se na nás každý den valí ze všech stran. Ať už mluvíme o soukromém či pracovním životě, bez kritického myšlení se v budoucnu zkrátka neobejdeme. Lze se této schopnosti naučit? A jaké jsou její praktické přínosy? Na tyto a další otázky jsme se zaměřili na třetím z našich MeetUp setkání, kde mladým lidem přinášíme semináře a workshopy věnované trendům z oblasti budoucnosti práce. 

10. 6. 2019